به‏شى سىٌ‏يه‏م‏

    چوارده

    ده‏رياى رووناك‏

 

    (18) زه‏رده‏خه‏نه‏ى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله

 

    روٌژيٌكيان پيٌغه‏مبه‏رى به‏رٍيٌزصلى الله عليه وآله سه‏رى بوٌ ئاسمان به‏رز كرده‏وه و زه‏رده‏خه‏نه‏يه‏كى كرد، كابرايه‏ك پىٌ‏ى‏وت:

 - ئه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى خوا بينيم ته‏ماشاى ئاسمانت كرد، بزه‏يه‏كت به‏سه‏ر ليٌوا هات، هوٌى چى بوو؟

    پيٌغه‏مبه‏رى خوا فه‏رمووى:

 - به‏لٌىٌ! سه‏رم بوٌ ئاسمان به‏رز كرده‏وه، بينيم دوو فريشته هاتنه خواره‏وه بوٌ سه‏رزه‏وى تا پاداشتى خواپه‏رستى شه‏و و روٌژى به‏نده‏يه‏كى عابيد كه هه‏ر روٌژ له شويٌنى تايبه‏تى خواپه‏ره‏ستى رائه‏وه‏ستا نويٌژ و عيباده‏تى ئه‏كرد، بنووسن؛ به‏لاٌم پياوه‏كه‏يان له‏و شويٌنه نه‏بينى، به‏لٌكوو نه‏خوٌش بوو له جيٌگاى دا كه‏وتبوو.

    هه‏ر دوو فريشته‏كه به‏ره‏و ئاسمان چوونه سه‏ره‏وه و به خواى مير و مه‏زنيان وت:

 - وه‏كوو هه‏ر روٌژ بوٌ نووسينى پاداشتى ئه‏و به‏نده خواپه‏ره‏سته چووين، له‏و شويٌنه‏ى  كه نويٌژى لىٌ ئه‏كرد، نه‏مان بينى، به‏لٌكوو نه‏خوٌش بوو و له جيٌگادا كه‏وتبوو.

    خواى مير و مه‏زن به فريشته‏كانى فه‏رموو:

 - تا ئه‏و نه‏خوٌشه و له جيٌگاى دا كه‏وتووه پاداشتيٌك كه هه‏ر روٌژ بوٌى ئه‏نووسن تا نه‏خوٌشه بوٌى بنووسن، چونكه له‏سه‏ر منه پاداشتى كرده‏وه‏ى چاكى ئه‏و نه‏خوٌشه له‏به‏ر چاو بوٌى بگرم[1].

 

    *  *  *

 

 

    (19) نوٌره له‏به‏ر چاو بگرن‏

 

    روٌژيٌكيان پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله له كاتى پشوودانا بوو، ئيمام حه‏سه‏ن منالٌ بوو، داواى ئاوى لىٌ كرد. پيٌغه‏مبه‏ر هه‏ندىٌ شيرى دوٌشى له جاميٌكدا و هيٌناى بوٌ ئيمام حه‏سه‏ن. له‏م كاته‏دا ئيمام حوسه‏ين له شويٌنى خوٌى هه‏لٌسا و ويستى جامه‏شيره‏كه له ده‏ستى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بگرىٌ، به‏لاٌم پيٌغه‏مبه‏رى خواصلى الله عليه وآله جامه شيره‏كه‏ى دا به حه‏سه‏ن.

    دايكيان حه‏زره‏تى فاتيمه كه چاوى به‏و ديمه‏نه كه‏وت فه‏رمووى:

    پيٌغه‏مبه‏رى خوا! ئه‏لٌىٌ حه‏سه‏ن زياتر له حوسه‏ينت خوٌش ئه‏وىٌ؟

 پيٌغه‏مبه‏ر له ولاٌمدا فه‏رمووى:

 - نه‏خيٌر وا نيه، كاسه شيره‏كه‏م دا به حه‏سه‏ن، له‏به‏ر ئه‏وه بوو كه حه‏سه‏ن زووتر له حوسه‏ين داواى ئاوى كرد بوو. ئه‏بىٌ نوٌره له‏به‏ر چاو بگيرىٌ[2].

    *  *  *

 

 

    (20) گريانى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله‏

 

    نيٌراوى خواصلى الله عليه وآله شه‏ويٌك كه له مالٌى خيٌزانه‏كه‏ى ئوم سه‏له‏مه بوو. له نيٌوه شه‏و دا له خه‏و هه‏لٌسا و له گوٌشه‏يه‏كى تاريك خه‏ريكى گازه و گريان و پارٍانه‏وه بوو.

    ئوم سه‏له‏مه كه رايه‏خى نيٌراوى خواى خالٌى بينى، هه‏لٌسا به دواييدا گه‏رٍا. له گوٌشه‏يه‏كى تاريكى ژووره‏كه چاوى پيٌكه‏وت، راوه‏ستاوه و ده‏سته‏كانى به‏ره‏و ئاسمان به‏رز كردوٌته‏وه و به گريانه‏وه ئه‏فه‏رمىٌ: خوايا! ئه‏م نيعمه‏تانه كه پيٌمت داوه ليٌم مه‏سيٌنه‏وه! دوژمنانم پىٌ‏خوٌشحال مه‏كه، كه‏سانيٌك كه حه‏سوديم پىٌ ئه‏به‏ن به سه‏رمدا زالٌيان مه‏كه!

    خوايا! له‏و كاره خراپانه و ناشيرينانه كه رزگارت كردووم، جاريٌكى‏تر مه‏مگيٌرٍه‏وه بوٌ لايان.

    خوايا! مه‏هيٌلٌه هيچ كات و هه‏تا خولكه‏يه‏ك پشت به خوٌم ببه‏ستم، وه بوٌ خوٌت له هه‏موو شت و له هه‏موو خراپه‏يه‏ك بمپاريٌزه!

    ئوم سه‏له‏مه كه نيٌرٍاوى خوا به‏و جوٌره‏ى بينى، خوٌى پىٌ رانه‏گيرا، داى له گريه و زارى و گه‏رٍايه‏وه بوٌ شويٌنى خوٌى، پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله كه ده‏نگى بيست چوو بوٌ لاى و فه‏رمووى:

    - ئوم سه‏له‏مه چيته؟ بوٌچى ئه‏گرى، هوٌيه‏كى هه‏يه؟

 - ئوم سه‏له‏مه وتى: ئه‏ى نيٌراوى خوا گريانى توٌ منى گرياند، بوٌچى؟ كاتىٌ توٌ به‏م پله و پايه به‏رزه كه لاى خواى مير و مه‏زن هه‏ته، به‏م جوٌره له خوا ئه‏ترسى و له خوا داوا ئه‏كه‏ى خولكه‏يه‏ك پشت به خوٌت نه‏به‏ستى، كه‏واته واى به حالٌى ئيٌمه!

    نيٌراوى خوا فه‏رمووى:

 - چوٌن نه‏ترسم و چوٌن نه‏گريم و، له پاشه‏روٌژى خوٌم ترسم نه‏بىٌ، وه ئوميٌدم به پله و پايه‏ى به‏رزى خوٌم بىٌ، له كاتيٌكدا حه‏زره‏تى يونس‏عليه السلام[3] بوٌ خولكه‏يه‏ك له خوا برٍا، ئه‏وى كه برٍيار بوو به‏سه‏رى نه‏يه‏ت به‏سه‏ريدا هات[4].

 

    *  *  *

 

 

    (21) له‏به‏رچاو گرتنى چوارچيٌو هه‏تا لاى كويٌر

 

    ئوم سه‏له‏مه ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه:

    من و يه‏كىٌ له خيٌزانه‏كانى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به ناوى مه‏يمونه له خزمه‏تى دانيشتبووين، له‏و كاته‏دا ئيبن ئوم مه‏كتومى بىٌ چاو هاته خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله. پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به من و مه‏يمونه‏ى فه‏رموو:

 - چوارچيٌوى خوٌتان له‏به‏ر چاو بگرن.

    پرسيم:

 - ئه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى خواصلى الله عليه وآله! مه‏گه‏ر ئه‏و بىٌ چاو نيه؟ چوارچيٌوى ئيٌمه چ سووديٌكى هه‏يه!

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - ئايا ئيٌوه‏ش بىٌ چاون؟ ئايا ئيٌوه ئه‏و نابينن؟

 ژن ئه‏بىٌ چاوى خوٌى له نامه‏حره‏م داگرىٌ[5].

 

    *  *  *

 

 

    (22) ئاكارى خراپ ئه‏بيٌته هوٌى ته‏وژمى گوٌرٍ

 

 هه‏والٌيان دا پيٌغه‏مبه‏رى خواصلى الله عليه وآله كه سه‏عد كورٍى مه‏عاز مردووه، پيٌغه‏مبه‏ر له‏گه‏لٌ يارانى كه‏وتنه رىٌ بوٌ لاى مردووه‏كه، له ژيٌر چاوديٌرى پيٌغه‏مبه‏ر شوٌرديان و كفنيان كرد، له تابووتيان ناو بوٌ سپاردن به خاك كه‏وتنه رىٌ.

    كاتىٌ به‏ره‏و گوٌرٍستان كه‏وتنه رىٌ، پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به پىٌ‏خواس و بىٌ عه‏با به دواى جنازه‏كه‏ى سه‏عدا دا ئه‏رٍوٌيشت، جارىٌ لاى راست و جارىٌ لاى چه‏پى تابوته‏كه‏ى هه‏لٌئه‏گرت. تا گه‏يشتنه سه‏ر ئه‏و گوٌرٍه‏ى كه بوٌ سه‏عديان هه‏لٌكه‏ند بوو، پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله خوٌى چووه ناو گوٌرٍه‏كه و جنازه‏كه‏ى له يارانى وه‏رگرت، به ده‏ستى خوٌى خه‏واندى و داواى خشت و قورٍى كرد و به ده‏ستى خوٌى سه‏ر گوٌرٍه‏كه‏ى داخست، كاتىٌ گوٌرٍه‏كه‏يان پرٍ كرده‏وه له خاك، كونيٌكى لىٌ بوو، ئه‏ويشان به جوانى پرٍ كرده‏وه، پاشان پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - من ئه‏زانم به‏م زووانه ئه‏م گوٌرٍه كونه و له ناو ئه‏چيٌت، به‏لاٌم خواى مير و مه‏زن حه‏ز ئه‏كات هه‏ر كاتىٌ به‏نده‏كانى كاريٌك ئه‏نجام ئه‏ده‏ن قايم و دروست ئه‏نجامى بده‏ن.

    له‏م كاته‏دا دايكى سه‏عد هاته سه‏ر گوٌرٍه‏كه و وتى:

 - سه‏عد به‏هه‏شت ليٌت موباره‏ك بىٌ!

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - دايكى سه‏عد! وس به! ئه‏وه‏نده به دلٌنيايى‏يه‏وه قسه مه‏كه! ئيٌستا سه‏عدى كورٍت گرفتارى ته‏وژمى گوٌرٍه، وه له‏م كاره ره‏نج ئه‏كيٌشىٌ.

    پاشان له گوٌرٍستان گه‏رٍانه‏وه.

    ئه‏و خه‏لٌكه‏ى كه له‏گه‏لٌ پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بوون پرسياريان له پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله كرد: ئه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى خوا، ئه‏م كارانه‏ى كه بوٌ سه‏عد ئه‏نجامت دا تا ئيٌستا بوٌ كه‏ست ئه‏نجام نه‏داوه، توٌ به پىٌ خواس و بىٌ عه‏با به دواى جنازه‏كه‏يدا ئه‏رٍوٌيشتى؟

    نيٌرٍاوى خوا له ولاٌمياندا فه‏رمووى:

 - فريشته‏كانيش پىٌ‏خواس و بىٌ عه‏با بوون، منيش وه‏كوو ئه‏وانم كرد.

    وتيان:

 - باشه، جارىٌ لاى راست و جارىٌ لاى چه‏پى تابوته‏كه‏ت هه‏لٌئه‏گرت؟

    حه‏زره‏تى فه‏رمووى:

 - له‏به‏ر ئه‏وه‏ى كه ده‏ستم له‏ناو ده‏ستى حه‏زره‏تى جبرائيل بوو، هه‏ر لايه‏ك ئه‏و بگرتايه منيش ئه‏و لايه‏م ئه‏گرت.

    دووباره وتيان:

 - ئه‏ى ره‏سولى خواصلى الله عليه وآله له‏سه‏ر جنازه‏كه‏ى سه‏عد نويٌژت كرد و به ده‏ستى موباره‏كت ئه‏وت له گوٌرٍنا، وه گوٌرٍه‏كه‏ت به ده‏ستى خوٌت داخست، وه فه‏رمووت: سه‏عد له ته‏وژمى گوٌرٍ ره‏نج ئه‏بات؟

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - به‏لٌىٌ! سه‏عد له مالٌى خوٌى ئاكارى خراپ بوو، ته‏وژمى گوٌرٍ له‏به‏ر ئه‏و هوٌيه‏يه[6].

 

    *  *  *

 

 

    (23) دوانزه په‏نجايى به به‏ره‏كه‏ت‏

 

    كابرايه‏ك هاته خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله، كراسيٌكى كوٌنه‏ى له‏به‏ر پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بينى. دوانزه په‏نجايى پيٌشكه‏شى پيٌغه‏مبه‏ر كرد و وتى:

 - ئه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى خوا به‏م پاره‏يه كراسيٌك بكرٍه؟ پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به عه‏لى‏عليه السلام فه‏رمووى: عه‏لى پاره‏كه وه‏ر بگره و برٍوٌ كراسيٌكم بوٌ بكرٍه.

    عه‏لى‏عليه السلام ئه‏فه‏رمووىٌ:

 - پاره‏كه‏م وه‏رگرت، چوومه بازارٍ و كراسيٌكى دوانزه په‏نجاييم كرٍى و هاتمه‏وه خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله. پيٌغه‏مبه‏ر كه كراسه‏كه‏ى بينى، فه‏رمووى:

    حه‏زم له‏م كراسه نيه! ئايا دوكانداره‏كه وه‏رى ناگريٌته‏وه؟

    عه‏لى‏عليه السلام ئه‏فه‏رمىٌ: كراسه‏كه‏م برده‏وه لاى دوكانداره‏كه و وتم پيٌغه‏مبه‏ر وا ئه‏فه‏رمىٌ. خاوه‏ن دوكانه‏كه قسه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى ره‏ت نه‏كرد و كراسه‏كه‏ى وه‏رگرته‏وه.

    پاره‏كه‏م هيٌناوه هاتمه‏وه لاى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله پيٌكه‏وه چووين بوٌ بازارٍ تا پيٌغه‏مبه‏ر كراسيٌك بوٌ خوٌى بكرٍىٌ.

    له ريٌگادا پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله چاوى به قره‏واشيٌك كه‏وت ئه‏گريا. پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله خوٌى لىٌ نزيك كرده‏وه و ليٌى پرسى:

 - بوٌچى ئه‏گريت؟

    قه‏ره‏واش له ولاٌمدا وتى:

    خاوه‏نه‏كه‏م چوار په‏نجايى داوه پيٌم تا له بازارٍ كالاٌيان بوٌ بكرٍم، نازانم چوٌن بوو پاره‏كه‏م ون كرد، ئيتر ناتوانم بگه‏رٍيٌمه‏وه بوٌ مالٌ.

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله چوار په‏نجايى له دوانزه په‏نجايى‏يه‏كه‏ى دا قه‏رٍه‏واشه‏كه و فه‏رمووى:

    برٍوٌ كالايان بوٌ بكرٍه و بگه‏رٍىٌ‏يه‏وه.

    سوپاسى خواى به‏جىٌ‏هيٌنا و به‏ره‏و بازارٍ روى، كراسيٌكى به چوار په‏نجايى كرٍى و له‏به‏رى كرد و گه‏رٍايه‏وه.

    له گه‏رٍانه‏وه‏دا، كابرايه‏كى بىٌ كراسى بينى، كراسه‏كه‏ى له‏به‏ر خوٌى ده‏رهيٌنا و له‏به‏ر كابراى كردو، به چوار په‏نجايى‏كه‏ى‏تر كراسيٌكى‏تر بوٌ خوٌى كرٍى و به‏ره‏و مالٌ هاته‏وه، له ريٌگادا چاوى به قه‏رٍه‏واشه‏كه كه‏وت نارٍه‏حه‏ت و غه‏مگين راوه‏ستاوه. پيٌى فه‏رموو: بوٌچى نه‏گه‏رٍايته‏وه؟

    وتى: ئه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى خوا دره‏نگم كردووه، له‏وه ئه‏ترسم خاوه‏ن مالٌ ليٌم بدات.

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

    وه‏ره با پيٌكه‏وه بگه‏رٍيٌينه‏وه، مالٌه‏كه‏تان له كويٌيه؟ من نايه‏لٌم ليٌت بده‏ن.

    پيٌغه‏مبه‏رى به‏رٍيٌز له‏گه‏لٌ قه‏ره‏واشه‏كه كه‏وتنه رىٌ تا گه‏يشتنه به‏ر ده‏رگاى مالٌى خاوه‏ن مالٌى قه‏ره‏واشه‏كه.

    قه‏ره‏واشه‏كه وتى:

 - ئه‏م ده‏رگايه.

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله له پشت ده‏رگاوه به ده‏نگى به‏رز فه‏رمووى:

 - ئه‏ى خاوه‏ن مالٌ سلاٌوتان لىٌ بىٌ!

    ولاٌميان نه‏داوه، دووباره سلاٌوى كرد، ولاٌمى نه‏بيست...

    بوٌ جارى سىٌ‏يه‏م سلاٌوى كرد، ولاٌميان داوه:

    سلاٌو و ره‏حمه‏ت و به‏ره‏كه‏تى خوا له‏سه‏ر توٌ بىٌ ئه‏ى ره‏سولى خوا!

 نيٌراوى خوا فه‏رمووى: بوٌچى جارى ئه‏وه‏لٌ سلاٌوم كرد، ولاٌمتان نه‏داوه؟ مه‏گه‏ر ده‏نگى منتان نه‏بيست؟

    خاوه‏ن مالٌ وتى:

 - بوٌچى هه‏ر له هه‏نگاوى يه‏كه‏م ده‏نگى توٌمان بيست و زانيمان ده‏نگى موباره‏كى جه‏نابته!

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

    ئه‏ى بوٌچى ولاٌمتان نه‏داوه؟

    وتيان:

    حه‏زمان ئه‏كرد سلاٌو به ده‏نگى موباره‏كى جه‏نابت چه‏ند جار گويٌمان لىٌ بىٌ.

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

    ئه‏م قه‏ره‏واشى ئيٌوه دره‏نگى كردووه، من له‏گه‏لٌيدا هاتووم تا بيبوورن و ليٌى نه‏ده‏ن.

    وتيان: ئه‏ى ره‏سولى خوا، له‏به‏ر خاترى توٌ كه ته‏شريفت هيٌناوه، نه‏ك هه‏ر ليٌى ناده‏ين له‏م سه‏عاته‏وه ئازاده.

    پاشان پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى: خوايا سوپاس، چ دوانزه په‏نجايى‏يه‏كى به به‏ره‏كه‏ت بوو، دوو كراسى له‏به‏ر خه‏لٌك كرد و كوٌيله‏يه‏كى ئازاد كرد[7].

 

    *  *  *

 

 

    (24) چه‏ند ئاموٌژگاريه‏ك له پيٌغه‏مبه‏ره‏وه‏صلى الله عليه وآله‏

 

    پياويٌك هاته خزمه‏تى ره‏سولى خواصلى الله عليه وآله و داواى ليٌكرد تا ئاموٌژگارى بكات.

    حه‏زره‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به‏م جوٌره ئاموٌژگارى فه‏رموو:

 - ئاموٌژگاريت ئه‏كه‏م كه هه‏رگيز  هاوبه‏ش بوٌ خوا دانه‏نيٌى، ئه‏گه‏رچى سزات بده‏ن و به ئاگرت بسوتيٌنن!

    دايك و باوكت ئه‏زيه‏ت مه‏كه، وه چاكه‏يان له‏گه‏لٌدا بكه زندوو بن يان مردوو. ئه‏گه‏ر وتيان ده‏ست له خيٌزان و ژيانت هه‏لٌبگره به قسه‏يان بكه، چونكه ئه‏م جوٌره ره‏فتارانه نيشانه‏ى ئيمانه. ئه‏گه‏ر له ژياندا شتومه‏ك و سه‏روه‏تى زيادت هه‏يه، يارمه‏تى برايانى ئايينيت بده!

    ره‏فتارت له‏گه‏لٌ برايانى موسلٌمان به‏روو خوٌشى بىٌ!

    قسه‏ى ناشيرن به كه‏س مه‏لٌىٌ و عه‏يبى كه‏س ده‏رمه‏خه، بارانى ره‏حمه‏تت به سه‏رياندا بباريٌنه!

    چاوت به هه‏ر موسلٌمانيٌك كه‏وت سلاٌوى لىٌ بكه!

    خه‏لٌكى به‏ره‏و ئيسلام بانگهيٌشت بكه!

    بزانه هه‏ر كاريٌك بوٌ موسلٌمانيٌك ئه‏نجام بده‏ى، پاداشتى كوٌيله‏يه‏كى ئازاد كراوه‏ى هه‏يه.

    بزانه كه شه‏راب و ته‏واوى سه‏رخوٌشكه‏ره‏كان حه‏رامن[8].

 

    *  *  *

 

 

    (25) گريان بوٌ هه‏تيوان‏

 

    له‏شه‏رٍى ئوحود به‏شيٌكى زوٌر له دلاوه‏رانى ئيسلام شه‏هيد بوون، يه‏كىٌ له‏وانه حه‏زره‏تى هه‏مزه (سه‏ييدوشوهه‏دا) بوو. هه‏تا پرٍوٌپاگه‏نده كرابوو كه خودى پيٌغه‏مبه‏ريش‏صلى الله عليه وآله شه‏هيد كراوه.

    ژنه‏كانى شارى مه‏دينه به‏ره‏و ئوحود كه‏وتنه رىٌ. فاتيمه كچى پيٌغه‏مبه‏رى خوا، ئه‏وه‏يش له‏گه‏لٌياندا كه‏وته رىٌ. پاش ماوه‏يه‏ك كه بيستيان پيٌغه‏مبه‏ر ساغه، گه‏رٍانه‏وه بوٌ مه‏دينه. توٌزيٌك له دواى ئه‏وان پيٌغه‏مبه‏ريش گه‏رٍايه‏وه. ژنه‏كان كه بيستيان پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله هاته‏وه به گريان و شين و واوه‏يلا به‏ره‏و پيرى پيٌغه‏مبه‏ر روٌيشتن، زه‏ينه‏ب كچى جه‏حه‏ش به خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏ر گه‏يشت، پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله پيٌى فه‏رموو:

 خوا سه‏برت بداتىٌ خوٌ رابگرٍه!

    وتى: بوٌچى؟

    فه‏رمووى: براكه‏ت عه‏بدولٌلاٌ شه‏هيد بوو.

    وتى: ليٌى پيروٌز بىٌ شه‏هيدبوونى.

    فه‏رمووى: سه‏بر بكه!

    وتى: بوٌچى؟

    فه‏رمووى: خالٌوت هه‏مزه شه‏هيد بوو.

    وتى: هه‏موومان خوا خه‏لٌقمان كردووه، بوٌ لاى ئه‏و ئه‏گه‏رٍيٌنه‏وه، پله‏ى شه‏هيد بوونى لىٌ موباره‏ك بىٌ.

    پاش ماوه‏يه‏كى كه‏م دووباره پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله رووى كرده زه‏ينه‏ب و فه‏رمووى: خوا سه‏برت بداتىٌ!

    وتى: ئيتر بوٌچى!

    فه‏رمووى: له‏به‏ر خاتر شه‏هيد بوونى ميٌرده‏كه‏ت مه‏سعه‏ب كورٍى عومه‏ير.

    زه‏ينه‏ب تا ئه‏م رسته‏يه‏ى له پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بيست به ده‏نگى به‏رز گريان و فوغانى لىٌ‏هه‏لٌسا.

    زه‏ينه‏ب له ولاٌمى ئه‏و كه‏سانه‏ى كه وتيان بوٌچى به‏و جوٌره بوٌ ميٌرده‏كه‏ت گرياى، ئه‏لٌىٌ:

 - گريانم بوٌ ميٌرده‏كه‏م نه‏بوو، چونكه ئه‏و له خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رى خواصلى الله عليه وآله به پله‏ى شه‏هاده‏ت گه‏يشتبوو، (خوٌش به حالٌى) گريانم بوٌ هه‏تيوانى ئه‏و بوو، ئه‏گه‏ر بلٌيٌن باوكمان له كويٌيه، چى ولاٌميان بده‏مه‏وه[9].

 

    *  *  *

 

 

    (26) له‏گه‏لٌ دوٌستان بگونجىٌ‏

 

    ره‏سولٌى خوا له حالٌيٌكدا دانيشتبوو، له پرٍ پيٌكه‏نى، پيٌكه‏نينيٌكى وا كه ددانه‏كانى به ديار كه‏وت، هوٌى پيٌكه‏نينه‏كه‏يان لىٌ‏پرسى، فه‏رمووى:

 - دوو نه‏فه‏ر له ميلله‏تى من له خزمه‏تى په‏روه‏ردگارى جيهانيان ئه‏بن، يه‏كيٌكيان ئه‏لٌىٌ:

    خودايا! هه‏قى من له‏م پياوه بسيٌنه! خواى مير و مه‏زن پيٌى ئه‏فه‏رمووىٌ: هه‏قى براى خوٌت بده‏وه!

    ئه‏ويش ئه‏لٌىٌ: خوايا كرده‏وه‏ى چاكم نيه، مالٌى دونيايشم نيه.

    خاوه‏ن هه‏ق ئه‏لٌىٌ:

 - خوايا! ئه‏گه‏ر وايه، گوناهه‏كانى من بخه‏سه‏ر گوناهه‏كانى ئه‏و.

    پاشان فرميٌسك له چاوى پيٌغه‏مبه‏ر هاته خواره‏وه و فه‏رمووى:

 - ئه‏وروٌژه روٌژيٌكه كه خه‏لٌك پيٌويستيان به‏وه هه‏يه كه گوناهه‏كانيان كه‏سيٌكى‏تر هه‏لٌگرىٌ. خواى مير و مه‏زن به‏و كه‏سه كه داواى هه‏قى خوٌى ئه‏كات ئه‏فه‏رمووىٌ: چاويٌك له به‏هه‏شت بكه و بزانه چى ئه‏بينى؟ كه ته‏ماشا ئه‏كات ئه‏و هه‏موو نيعمه‏ت و شته سه‏رسوورٍمانه ئه‏بينى و ئه‏لٌىٌ:

 - په‏روه‏ردگارى من! ئه‏مانه هه‏موو بوٌ كيٌن؟

    ئه‏فه‏رمووىٌ: بوٌ كه‏سيٌكه بتوانىٌ قيمه‏تى بداته من!

    ئه‏لٌىٌ: كىٌ ئه‏توانىٌ قيمه‏تى ئه‏مانه بدات؟

    ئه‏فه‏رمووىٌ: توٌ!

    ئه‏لٌىٌ: چوٌن ئه‏توانم قيمه‏تى ئه‏م هه‏موو نيعمه‏تانه‏ت بده‏مىٌ؟

    ئه‏فه‏رمووىٌ: ئه‏گه‏ر له براكه‏ت خوٌش بىٌ و ليٌى‏ببوورى.

    ئه‏لٌىٌ: خوايا من ليٌى خوٌش بووم و عه‏فووم كرد.

    پاشان په‏روه‏ردگار ئه‏فه‏رمووىٌ: كه‏واته ده‏ستى براى ئايينى خوٌت بگره و برٍوٌ بوٌ ناو به‏هه‏شت.

    ليٌره‏دا پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - خوٌپاريٌز بن و له نيٌوان خوٌتان چاكه و ئاشتى بكه‏ن![10]

 

    *  *  *

 

 

    (27) هه‏ولٌ و ته‏قه‏لٌلاٌ

 

    كابرايه‏ك گه‏يشته خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله تا داواى شتيٌك ليٌى بكات، گويٌى لىٌ بوو كه پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله ئه‏فه‏رمىٌ:

    هه‏ر كه‏سيٌك داوامان لىٌ بكات، ئه‏يده‏ينىٌ، به‏لاٌم هه‏ر كه‏سيٌك (قانيع) بىٌ و بيٌنيازى خوٌى رابگه‏يه‏نىٌ خوا بيٌنيازى ئه‏كات. كابرا بىٌ ئه‏وه‏ى داواكاره‏كه‏ى بهيٌنيٌته سه‏ر زمان له خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله روٌيى. جارى دووه‏م هاته خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بىٌ ئه‏وه‏ى پرسيار بكات گه‏رٍايه‏وه. تا سىٌ جار واى كرد. روٌژى سىٌ‏يه‏م ته‏شويٌكى به قه‏رز وه‏رگرت و چووه شاخ، يه‏ك باره دارى هيٌنا و له بازارٍ به نيو مه‏ن جوٌ فروٌشتى، كرديان به نان و خوٌى و خيٌزانه‏كه‏ى خوارديان، ئه‏م كاره‏ى دريٌژه پىٌ دا، تا توانى ته‏وريٌك بكرٍىٌ، پاشان بوٌ باركيٌشان دوو حوشترى كرٍى، دواى ئه‏وانه كوٌيله‏يه‏ك بوٌ يارمه‏تى دان خوٌى كرٍى، به‏و جوٌره بارى ژيانى باش بوو. پاشان چووه خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله چيروٌكه‏كه‏ى بوٌ گيٌرٍاوه، پيٌغه‏مبه‏رى خواصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - به‏لٌىٌ! نه‏م‏وت هه‏ر كه‏سيٌك داوامان لىٌ بكات، ئه‏يده‏ينىٌ، به‏لاٌم ئه‏گه‏ر قانيع بىٌ و خوٌى بيٌنياز نيشان بدات خوا يارمه‏تى ئه‏دات و به تواناى ئه‏كات[11].

 

    *  *  *

 

 

    (28) عه‏لى‏عليه السلام له عه‏دالٌت ئه‏دوىٌ‏

 

    يه‏كىٌ له سيفه‏ته تايبه‏تى‏يه‏كانى حه‏زره‏تى عه‏لى‏عليه السلام ئه‏وه بوو كه به‏يتولمالى به شيٌوه‏يه‏كى يه‏كسان له نيٌوان خه‏لٌك دابه‏ش ئه‏كرد. وه له نيٌوان موسلٌمانه‏كان جياوازى قايل نه‏بوو؛ ئه‏م كاره‏ى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام ببووه هوٌى ئه‏وه كه هه‏ندىٌ له خوٌپه‏ره‏ستان و سوودپه‏ره‏ستان بچنه پالٌ مه‏عاوى‏يه‏وه.

    هه‏ندىٌ له دوٌستانى عه‏لى‏عليه السلام چوونه لاى و پيٌشنياريان پىٌ كرد و وتيان: ئه‏گه‏ر ئه‏و خوٌپه‏ره‏ستانه به پاره رازى بكه‏ى؛ بوٌ برٍه‏وى بار و دوٌخه‏كه باشتره. ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام له‏م پيٌشنياره زوٌر توورٍه بوو و فه‏رمووى: به‏رٍاستى بير وراى ئيٌوه به‏م جوٌره‏يه، به‏و كه‏سانه كه له ژيٌر فه‏رمانرٍه‏وايى منن زولٌم بكه‏م و هه‏قيان بده‏مه كه‏سانى‏تر، وه به خواردنى هه‏قى ئه‏وانه خه‏لٌك له ده‏ورى خوٌم كوٌ بكه‏مه‏وه؟ سويٌند به خوا تا دونيا هه‏يه، روٌژ تيشك ئه‏دا به‏سه‏ر زه‏ويدا و ئه‏ستيٌره‏كان له ئاسماندا ئه‏دره‏وشيٌنه‏وه، ئه‏م كاره ناكه‏م، وه ئه‏گه‏ر پاره‏ى خوٌم بىٌ به شيٌوه‏ى يه‏كسان له نيٌوانياندا دابه‏شى ئه‏كه‏م تا بگاته ئه‏وه‏ى كه مالٌى خوا بىٌ.

    پاشان فه‏رمووى:

    ئه‏ى خه‏لٌكينه هه‏ر كه‏سيٌك كارى چاك له شويٌنى خراپ و نادروست ئه‏نجام بدات چه‏ند روٌژيٌك لاى پياوانى خراپ و كويٌر دلٌ جيٌى ريٌزه، وه له دلٌيدا خوٌشه‏ويستى و دوٌستى به‏دى‏ديٌنن؛ به‏لاٌم ئه‏گه‏ر روٌژيٌك ليٌى قه‏وما و پيٌويستى به‏و جوٌره كه‏سانه بوو كه له ده‏ورى بوون، ئه‏وانه ئه‏بنه دوژمنى سه‏ره‏كى و (زوو به‏جيٌى ديٌلٌن)[12].

 

    *  *  *

 

 

    (29) دوٌلٌى وشك‏

 

    باوكى به‏سير (ابوبصير) ئه‏لٌىٌ:

    له‏باره‏ى سووره‏تى والعاديات له ئيمام سادق پرسيارم كرد. فه‏رمووى: ئه‏م سووره‏ته له رووداوى دوٌلٌى وشك (وادى يابس) دابه‏زى، پرسيم: كيٌشه‏ى دوٌلٌى وشك چى‏يه؟

    ئيمام سادق‏عليه السلام فه‏رمووى:

 - له بيابانيٌكى وشك دوانزه هه‏زار سوارى شه‏رٍكه‏ر كوٌببوونه‏وه وپه‏يمانيان له‏گه‏لٌ يه‏ك به‏ستبوو تا دوايين هه‏نگاو پشتى يه‏ك به‏رنه‏ده‏ن تا حه‏زره‏تى موحه‏ممه‏دصلى الله عليه وآله و عه‏لى‏عليه السلام نه‏كوژن.

    جبراييل هه‏والٌى ئه‏و دوانزه هه‏زار سواره‏ى گه‏يانده پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بوٌ جارى ئه‏وه‏لٌ پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله ئه‏بوبه‏كر، وه بوٌ جارى دووه‏م عومه‏ر له‏گه‏لٌ چوار هه‏زار سوارى نارده به‏رامبه‏ريان، هه‏ردوو به‏نائوميٌدى، وه بىٌ ئه‏نجام گه‏رٍانه‏وه. له قوٌناغى سىٌ‏يه‏م پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله عه‏لى‏عليه السلام له‏گه‏لٌ له‏شكرى چوار هه‏زار نه‏فه‏ر، كه له موهاجرين و ئه‏نسار پيٌك هاتبوو نارده به‏رامبه‏ريان، حه‏زره‏تى عه‏لى‏عليه السلام له‏گه‏لٌ له‏شكره‏كه‏ى به‏ره‏و بيابانى وشك كه‏وته رىٌ.

    هه‏والٌ گه‏يشته دوژمن كه له‏شكرى ئيسلام به سه‏ركردايه‏تى عه‏لى‏عليه السلام ديٌن به‏ره‏و لايان. دووسه‏د نه‏فه‏ر له پياوانى چه‏كدارى دوژمن هاتنه مه‏يدان، عه‏لى‏عليه السلام له‏گه‏لٌ هه‏ندىٌ له يارانى چوونه پيريانه‏وه، گه‏يشتنه به‏رامبه‏رى يه‏ك راوه‏ستان له له‏شكرى ئيسلاميان پرسى: ئيٌوه كيٌن، وه له كويٌوه ديٌن، وه چ مه‏راميٌكتان هه‏يه!؟ عه‏لى له ولاٌمدا فه‏رمووى:

 - من عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليبم، كورٍه‏مامى نيٌراوى خوا، برا و نويٌنه‏رى ئه‏وم، هاتووم تا ئيٌوه به‏ره‏و ئيسلام و يه‏كانه‏يى خوا و خواپه‏رستى و ئيمان به په‏يامى موحه‏ممه‏دصلى الله عليه وآله كه نيٌراوى خوايه بانگهيٌشت بكه‏م، له سوود و زيانى موسلٌمانه‏كان هاوبه‏شن.

    وتيان قسه‏كانمان بيست:

 - كه‏واته، ئاماده‏ى شه‏رٍبن و بزانه كه توٌ و يارانت هه‏موو ئه‏كوژين؟ وه‏عده‏مان به‏يانى زووه؟!

    عه‏لى فه‏رمووى:

 - واى بوٌ ئيٌوه! ئيٌمه به‏م هه‏مووه هه‏رٍه‏شه‏مان ليٌى‏ئه‏كه‏ن؟ باش بزانن ئيٌمه يارمه‏تى له خوا و فريشته‏كان و موسلٌمانان وه‏رئه‏گرين بوٌ شه‏رٍ كردنى ئيٌوه ولا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.

    نويٌنه‏رى دوژمن كه نزيك به دووسه‏د نه‏فه‏ر بوون گه‏رٍانه‏وه بوٌ ناو خيٌلٌه‏كه‏يان و سه‏نگه‏ريان دابه‏ست و بوٌ شه‏رٍى سبه‏ينىٌ خوٌيان ئاماده كرد.

    عه‏ليش‏صلى الله عليه وآله له‏گه‏لٌ يارانى گه‏رٍايه‏وه بوٌ ناو له‏شكره‏كه‏ى و خه‏ريكى خوٌ ئاماده كردن بوٌ شه‏رٍى سبه‏ينىٌ بوو.

    نيٌوه‏شه‏و عه‏لى‏عليه السلام فه‏رمانى دا له‏شكرى موسلمانان تا سواره‏ى خوٌيان ئاماده بكه‏ن، زين و ئه‏وسارى ئه‏سپه‏كان بكه‏ن و حوشتره‏كانيش ئاماده بكه‏ن، وه به ئاماده‏يى تا هيٌرشى سبه‏ينىٌ بميٌننه‏وه.

    هه‏ر كه شه‏به‏قى به‏يانى دا، عه‏لى له‏گه‏لٌ يارانى نويٌژى به‏يانيان كرد و پاشان به‏ره‏وه دوژمن هيٌرشيان برد؛ به جوٌريٌكى وا دوژمنيان غافلٌ كرد تا نه‏چوونه ناويان نه‏يانزانى موسلٌمانه‏كان له كويٌوه هيٌرشيان هيٌناوه‏ته سه‏ر، هيٌرشه‏كه ئه‏وه‏نده توند و خيٌرا بوو، هيٌشتا پاشماوه‏ى له‏شكرى موسلٌمانان نه‏هاتبوون زوٌربه‏ى له‏شكرى كوفر به هيلاك چوون، ژن و منالٌه‏كانيان ئه‏سير بوون، سه‏روه‏ت و مالٌ و پاره‏كه‏يان كه‏وته ده‏ستى موسلٌمانه‏كان، جبرائيلى ئه‏مين هه‏والٌى سه‏ركه‏وتنى عه‏لى و له‏شكره‏كه‏ى گه‏يانده پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله.

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله چووه سه‏ر ممبه‏ر و پاش حه‏مد و سه‏ناى خوا، هه‏والٌى سه‏ركه‏وتنى له‏شكرى به موسلٌمانه‏كان دا و فه‏رمووى ته‏نيا دوو نه‏فه‏ر له موسلٌمانه‏كان شه‏هيد بووه!

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله و موسلٌمانه‏كان له شارى مه‏دينه هاتنه ده‏ره‏وه و چوونه پيرى عه‏لى‏يه‏وه، وه له يه‏ك فه‏رسه‏خى مه‏دينه گه‏يشتنه له‏شكرى عه‏لى‏عليه السلام و ماندوونه‏بوونيان ليٌكردن و به خيٌرهاتنه‏وه‏يان پىٌ وتن. حه‏زره‏تى عه‏لى‏عليه السلام كاتىٌ چاوى كه‏وته پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله له ئه‏سپه‏كه‏ى هاته خواره‏وه، هه‏روه‏ها پيٌغه‏مبه‏ريش له ئه‏سپه‏كه‏ى هاته خواره‏وه، پيشانى عه‏لى‏عليه السلام ماچ كرد، موسلٌمانه‏كانيش لاسايى له پيٌغه‏مبه‏ريان كرده‏وه و ئه‏وانيش پيشانى عه‏لييان ماچ كرد و ده‏ست خوٌش‏بوونيان پىٌ وت. ئه‏و ده‏ستكه‏وته جه‏نگى‏يه زوٌره و ديله‏كان و شت و مه‏كى دوژمن كه له‏گه‏لٌ خوٌيان هيٌنابوويان، پيٌشانى خه‏لٌكيان‏دا.

    به بوٌنه‏ى ئه‏م سه‏ركه‏وتنه مه‏زنه حه‏زره‏تى جبرائيل هاته خواره‏وه و سوورٍه‏تى عاديات ى بوٌ سه‏ر پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله لاى په‏روه‏ردگاره‏وه هيٌنا:

    وَالْعَادِيَات ضَبْحاً، فالْموريَاتِ قَدْحاً، فَالْمُغِيراتِ صُبحاً، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً....[13] - يانى: سويٌند به ئه‏سپانى توندرٍه‏و كه به پرٍمه پرٍم (به‏ره‏و مه‏يدانى جه‏نگ) به‏ره‏و پيٌش ده‏رٍوٌن، جا سويٌند به ئه‏سپانىٌ كه به نوكى سم ئاگر له به‏رد هه‏لٌ‏ده‏ستيٌنن، جا سويٌند به ئه‏سپانىٌ كه له‏به‏ره‏و به‏ياناندا هيٌرش هيٌنه‏رن، جا به هوٌى ئه‏وه توٌز و خوٌلٌيان به هه‏ر لايه‏كدا بلاٌو كرده‏وه، وه له ناكاو له نيٌو ريزى دوژمندا ده‏ركه‏وتن.

    ليٌره‏دا فرميٌسكى خوٌشى به چاوى موباره‏كى پيٌغه‏مبه‏رداصلى الله عليه وآله هاته خواه‏ره‏وه و فه‏رمووى:

    ئه‏گه‏ر ترسم له‏وه نه‏بىٌ كوٌمه‏لٌيٌك له ميلله‏ته‏كه‏م، ئه‏و قسه‏يه كه فه‏له‏كان له‏باره‏ى حه‏زره‏تى مه‏سيحه‏وه وتيان به توٌ نه‏لٌيٌن، له‏باره‏ى توٌوه قسه‏يه‏كم ئه‏كرد، به هه‏ر شويٌنيٌك برٍوٌيشتايت خاكى ژيٌر پيٌتيان بوٌ ته‏به‏روك هه‏لٌبگرتايه[14].

 

    *  *  *

 

 

    (30) لاويٌك كه ياسا ئه‏خاته ژيٌرپىٌ‏

 

    روٌژيٌك عه‏لى‏عليه السلام له گه‏رماى هاويٌندا له به‏ر ده‏رگا راوه‏ستا بوو، سه‏عد كورٍى قه‏يس چاوى پيٌكه‏وت و وتى:

    ميرى‏باوه‏رٍداران به‏م گه‏رمايه بوٌ له ده‏ره‏وه راوه‏ستاوى؟ فه‏رمووى:

 - بوٌ ئه‏وه‏ى بتوانم زوٌلٌم كراويٌك يارمه‏تى بده‏م، يان په‏نابده‏مه دلٌسوتاويٌك. له‏م كاته‏دا ژنيٌك به ترس و دلٌخورپه‏يى هاته به‏ر ده‏مى ئيمام و راوه‏ستا و وتى:

 - ميرى باوه‏رٍداران ميٌرده‏كه‏م زولٌمى ليٌكردووم و سويٌندى خواردووه كه ليٌم بدات.

    ئيمام كه ئه‏م قسانه‏ى بيست سه‏رى داخست و خولكه‏يه‏ك راوه‏ستا و فه‏رمووى: نه به خوا! نابىٌ دره‏نگ بكه‏ين، ئه‏بىٌ زوو هه‏قى مه‏زولٌم وه‏ربگيريٌته‏وه، پاشان فه‏رمووى:

    مالٌتان له كوى‏يٌه؟

    ژنه‏كه مالٌيان نيشان دا.

    ئيمام له‏گه‏لٌ ژنه‏كه به‏ره‏و مالٌ كه‏وتنه رىٌ تا گه‏يشتنه به‏ر ده‏رگا، عه‏لى‏عليه السلام له‏به‏ر ده‏رگاى مالٌه‏كه راوه‏ستا و به ده‏نگى به‏رز سلاٌوى كرد، لاويٌك به كراسيٌكى ره‏نگين له مالٌ هاته ده‏ره‏وه، ئيمام پيٌى‏وت:

 - له خوا بترسه! توٌ هاوسه‏رت ترساندووه، له مالٌ ده‏رت كردووه.

    لاوه‏كه به‏و په‏رٍى توورٍه‏يى و بىٌ شه‏رمى وتى:

 - ژنى من چ په‏يوه‏ندييٌكى به توٌوه هه‏يه سويٌند به خوا له‏به‏ر ئه‏م قسانه‏ى توٌ ئاگرى تيٌبه‏رئه‏ده‏م.

    عه‏لى‏عليه السلام له قسه‏كانى ئه‏م لاوه بىٌ شه‏رمه كه ياساى له ژيٌر پىٌ دانا بوو، زوٌر قه‏لٌس بوو! شمشيٌرى له كالاٌن ده‏رهيٌنا و فه‏رمووى:

    من ده‏ستوورى چاكه و دوورى له خراپه‏ت ئه‏ده‏مىٌ فه‏رمانى خوات پىٌ رائه‏گه‏يه‏نم! توٌ له من هه‏لٌئه‏گه‏رٍيٌيته‏وه، له ده‏ستوورى خوا سه‏رپيٌچى ئه‏گه‏يت؟ توٌبه بكه، له كارى خوٌت په‏شيمان ببه‏وه، ئه‏گه‏ر نه به‏م شمشيٌره له گه‏ردنت ئه‏ده‏م. له‏م ماوه‏يه كه ئيمام و لاوه‏كه مشته‏مرٍيان بوو، خه‏لٌك له ده‏وريان كوٌبوٌوه، گه‏يشتنه خزمه‏تى ئيمام‏عليه السلام و به ناوى ميرى باوه‏رٍداران سلاٌويان ليٌكرد، وه داوايان ليٌكرد لاوه‏كه عه‏فو بكات.

    لاوه‏كه تا ئه‏م كاته كه ميرى باوه‏رٍدارانى  نه‏ناسيبوو، خه‏لٌكى بينى كه ريٌزى ئه‏گرن، زانى كه ريٌبه‏ر و پيٌشه‏وا و خه‏ليفه‏ى موسلٌمانان، له‏وپه‏رٍى شه‏رمه‏سارى و په‏شيمان بوونه‏وه په‏لامارى ده‏ستى عه‏لى‏عليه السلام داو وتى ده‏ستم به داويٌنت له گوناهم ببووره ئه‏ى ميرى باوه‏رداران ده‏ستوور و فه‏رمانت له‏سه‏ر سه‏ردائه‏نيٌم و له‏به‏ر دلٌى جه‏نابت ئه‏وپه‏رٍى ريٌز و حورمه‏ت بوٌ هاوسه‏رم قايل ئه‏بم.

    حه‏زره‏ت شمشيٌره‏كه‏ى له كالاٌن ناوه، له لاوه‏كه خوٌش بوو و عه‏فوى كرد و ده‏ستوورى دا بچيٌته مالٌه‏وه و به ژنه‏كه‏شى فه‏رموو له‏گه‏لٌ ميٌرده‏كه‏ت ئاكارت باش بىٌ، ره‏فتارى وا مه‏كه كه له‏يه‏ك قه‏لٌس ببن[15].

 

    *  *  *

 

 

    (31) على‏عليه السلام و به‏يت‏ولمال‏

 

    زادان ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه:

 من و قه‏نبه‏ر غولامى ئيمام عه‏لى‏عليه السلام چووينه خزمه‏تى ئيمام، قه‏نبه‏ر وتى: ميرى باوه‏رٍداران شتيٌكم بوٌ هه‏لٌگرتووى!

    ئيمام فه‏رمووى: چيت هه‏لٌگرتووه؟

    قه‏نبه‏ر وتى: ته‏ماشام كرد هه‏موو به‏يت‏ولمال و غنيمه‏ته‏كانت دابه‏ش كرد و هيچ بوٌ خوٌت نه‏هيٌشته‏وه. منيش ئه‏م چه‏ند دانه قاپه‏م بوٌ هه‏لٌگرتووى!

    ئيمام‏عليه السلام شمشيٌره‏كه‏ى له كالاٌن كيٌشا و به قه‏نبه‏رى وت:

 - واى بوٌ توٌ حه‏ز ئه‏كه‏ى ئاگر بيٌنى بوٌ مالٌم و مالٌم بسوتيٌنى. پاشان قاپه‏كانى هه‏موو به‏ش به‏ش كرد و نويٌنه‏ره‏كانى هوٌزه‏كانى بانگ كرد به‏سه‏رياندا دابه‏شيان كرد، تا عادلاٌنه له نيٌوان خه‏لٌك دابه‏شيان بكه‏ن[16].

 

    *  *  *

 

 

    (32) على‏عليه السلام و هه‏تيووه‏كان‏

 

    روٌژيٌكيان ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام چاوى به ژنيٌك كه‏وت، مه‏شكيٌكى ئاوى به شانه‏وه‏يه و ئه‏رٍوات، بوٌ يارمه‏تى دانى ژنه‏كه مه‏شكه‏كه‏ى لىٌ وه‏رگرت و بوٌى برده‏وه، له ريٌگه‏دا، له‏باره‏ى ژيانى ليٌى‏پرسى.

    ژنه‏كه وتى:

    عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليب ميٌرده‏كه‏مى نارد بوٌ شه‏رٍ و كوژرا، چه‏ند مندالٌى هه‏تيو له شويٌنى جىٌ ماوه و توانايى به‏رٍيٌوه‏بردنيانم نيه، ناچارم بچم خزمه‏تكارى خه‏لٌك بكه‏م.

    عه‏لى‏عليه السلام گه‏رٍايه‏وه و ئه‏و شه‏وه زوٌر قه‏لٌس بوو، سبه‏ينىٌ زه‏مبيليٌكى خواردنى له‏گه‏لٌ خوٌ هه‏لٌگرت و به‏ره‏و مالٌى ژنه‏كه روٌيى، له ريٌگادا خه‏لٌك ئيماميان بينى و داوايان ليٌكرد زه‏مبيله‏كه‏ى بوٌ هه‏لٌگرن. له ولاٌمياندا فه‏رمووى:

 - روٌژى هه‏ستانه‏وه كىٌ كرده‏وه‏كانى من به كوٌلٌ هه‏لٌئه‏گرىٌ؟

    روٌيى تا گه‏يشته مالٌى ژنه‏كه و له ده‏رگاى دا. ژنه‏كه وتى: كىٌ‏يه؟

    ئيمام ولاٌمى دايه‏وه:

 - منم، دويٌنىٌ مه‏شكه ئاوه‏كه‏م بوٌ هه‏لٌگرتى، بوٌ منالٌه‏كانت خواردنم هيٌناوه، ده‏رگا بكه‏وه!

    ژنه‏كه ده‏رگاى كرده‏وه و وتى:خوات لىٌ رازى بىٌ، له نيٌوان من و عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليب، هه‏ر بوٌ خوٌى داوه‏ريمان له نيٌوان بكات.

    ئيمام وتى: (ده‏ستت له هه‏وير دايه) نان ئه‏كه‏يت، حه‏ز ئه‏كه‏ى نانت بوٌ بكه‏م، يان منالٌه‏كانت بوٌ بپاريٌزم؟

    ژنه‏كه وتى:

 - بوٌ نان كردنى ژن له پياو زيره‏كتره، توٌ ئاگات له منالٌه‏كان بيٌت. ژنه‏كه ئارده‏كه‏ى كرده هه‏وير و عه‏لى‏عليه السلام له‏و گوٌشته‏ى كه له‏گه‏لٌ خوٌى هيٌنا بوو، برژاندى و له‏گه‏لٌ خورما داى به منالٌه‏كان، به ميهره‏بانى و دلٌسوٌزى باوكانه پاروه خواردنى له زارى منالٌه‏كانى دا ئه‏نا، وه هه‏ر جار ئه‏يفه‏رموو: كورٌه‏كانم! گه‏رده‏نى عه‏لى ئازاد بكه‏ن، ئه‏گه‏ر له هه‏قى ئيٌوه كه‏م ته‏رخه‏مى كردووه.

    هه‏ويرى ژنه‏كه ئاماده‏ى نان بوو، عه‏لى‏عليه السلام چوو ئاگرى ته‏نوره‏كه‏ى كرده‏وه، رومه‏تى خوٌى له ئاگره‏كه نزيك ئه‏كرده‏وه و ئه‏يفه‏رموو:

    ئه‏ى عه‏لى! هه‏ست به تينى ئاگره بكه‏ى! ئاگر پاداشتى ئه‏و كه‏سه‏يه كه ئاگاى له بارودوٌخى هه‏تيوان و بيٌوه‏ژنانى نيه!

    به‏ريٌكه‏وت دراوسيٌى بيٌوه‏ژنه‏كه هاته مالٌه‏وه، كه چاوى به باره‏كه كه‏وتٌ ئيمامى ناسييه‏وه، خيٌرا خوٌى گه‏يانده خاوه‏ن مالٌه‏كه‏وه، وتى: واى بوٌ توٌ! ئه‏مه فه‏رمانرٍه‏واى ولاٌت و خه‏ليفه‏ى موسلٌمانان عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليبه!

    بيٌوه‏ژنه‏كه له قسه‏ى دراوسيٌكه‏ى ده‏ست و پىٌ خوٌى ون كردو زوٌر شه‏رمه‏سار بوو له بيٌژه و ره‏فتاريٌك كه له‏گه‏لٌ ئيمام ئه‏نجامى دابوو، به شه‏رمه‏وه وتى: ئه‏ى ميرى باوه‏رٍداران بمبووه!

    ئيمام فه‏رمووى: له كه‏م‏ته‏رخه‏مى له به‏رامبه‏ر توٌ و منالٌه‏كانت داواى ليٌبووردن ئه‏كه‏م و شه‏رمه‏زارم[17].

 

    *  *  *

 

 

    (33) خه‏ليفه‏ى دووه‏م له‏باره‏ى عه‏لى‏يه‏وه ئه‏دوىٌ‏

 

    ئه‏بو واثل ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه، ئه‏لٌىٌ روٌژيٌكيان له‏گه‏لٌ عومه‏رى كورٍى خه‏تتاب به ريٌگادا ئه‏رٍوٌيشتين، عومه‏ر ئاورٍيٌكى دايه‏وه (و وتى ته‏ماشا بكه)!

 - وتم: چيه؟

 - وتى: مه‏گه‏ر نابينى، واى بوٌ توٌ! شيٌرى درٍنده، پياوى به‏خشيٌنه‏ر ٌ له‏تكه‏رى ريٌزى پالٌه‏وانان، له‏ناوبه‏رى له خوٌ ياخى‏يان و سته‏مكه‏ران به دوامانه‏وه‏يه؟

 - وتم: ئه‏وه عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليبه.

 - وتى: توٌ به جوانى ئه‏و ناناسى! وه‏ره پيٌشه‏وه له ئازايه‏تى و بوٌيرى و پالٌه‏وانه‏تى عه‏ليت بوٌ بلٌيٌم.

 - وتم: بلٌىٌ!

 - وتى: شه‏رٍى ئوحود له پيٌشدا بوو، چووينه لاى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله په‏يمانمان له‏گه‏لٌيدا به‏ست له شه‏رٍدا كه‏س هه‏لٌنه‏يه‏ت و هه‏ر كه‏سيٌك هه‏لٌبيٌت گومرٍا و لاده‏ره، وه هه‏ركه‏س له ئيٌمه بكوژرىٌ شه‏هيده و پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله سه‏رپه‏رستى‏يه‏تى.

    كاتىٌ شه‏رٍ ده‏ستى پيٌكرد و ئاگرى به‏رز بوٌوه‏وه، هه‏ر دوو له‏شكر هيٌرشيان بوٌ يه‏كتر برد! له‏ناكاو سه‏د سه‏ركرده‏ى لاوه و هه‏ر يه‏ك له‏گه‏لٌ سه‏د شه‏رٍكه‏ر ده‏سته ده‏سته له هه‏ر لايه‏كه‏وه هيٌرشيان هيٌنا سه‏رمان، واى ليٌهات توانايى شه‏رٍمان له ده‏ست دا و ته‏فر و توون بووين و بلاٌوه بووينه‏وه و هه‏ر يه‏ك بوٌ لايه‏ك هه‏لٌ‏هاتين، له مه‏يدانى شه‏رٍ دوور كه‏وتينه‏وه، له ناكاو عه‏ليمان بينى وه‏كوو شيٌرى درٍنده ريٌگه‏مان لىٌ به‏ست و مشتىٌ لمى هه‏لٌگرت و داى به‏ده‏م و چاوماندا، چاومان پرٍ له لم بوو، زيخ و قه‏لٌس بوو هاوارى ئه‏كرد شه‏رمه بوٌ ئيٌوه، ئابرٍوى پياوانه‏تان بوٌ كوىٌ روٌيى، بوٌ كوىٌ هه‏لٌديٌن؟ به‏ره‏و دوٌزه‏خ هه‏لٌديٌن؟

    به قسه‏مان نه‏كرد نه‏گه‏رٍاينه‏وه بوٌ مه‏يدانى شه‏رٍ، جاريٌكى‏تر په‏لامارى داين و ريٌگاى ليٌگرتين، به‏لاٌم ئه‏م جاره شمشيٌرى پىٌ بوو و خويٌنى لىٌ ئه‏تكا! يه‏ك به خوٌى وه‏كوو شيٌر نه‏رٍاندى و وتى:

 - ئيٌوه به‏يعه‏تان كردووه، به‏يعه‏ته‏كه‏تان شكاند، سويٌند به خوا ئيٌوه له كافره‏كان له پيٌشترن بوٌ كوشتن.

    ته‏ماشاى چاوه‏كانيم ئه‏كرد، وه‏كوو پلٌوٌسكه ئاگر ئه‏سوتان، يان وه‏كوو دوو پيالٌه پرٍ له خويٌن بوون، لىٌ‏برٍابووين كه به‏ره‏ولاى ئيٌمه دىٌ له‏ت و په‏تمان ئه‏كات، ناچار من له پيٌش هه‏موو ئه‏وانه‏ى هه‏لٌ‏هاتبوون به‏ره‏و پيرى‏يه‏وه چووم و وتم:

    باوكى حه‏سه‏ن! توٌ خوا! توٌ خوا! ره‏سمى عه‏ره‏ب وايه جار وايه، له شه‏رٍ هه‏لٌ‏ديٌن و جار وايه هيٌرش ئه‏به‏ن، دووباره هيٌرشى ئه‏كه‏ين زيانى هه‏لٌهاتن كه ليٌمان كه‏وتووه وه‏رئه‏گرينه‏وه.

    به‏م قسانه توٌزيٌك شل بوٌوه‏وه، راوه‏ستا و رووى ليٌم وه‏رگيٌرٍا. له‏و وه‏خته‏وه تا ئيٌستا ئه‏و هه‏يبه‏ته‏ى عه‏لى، ترسيٌكى خستوٌته دلٌم و هيچ كات له بيرى ناكه‏مه‏وه[18]!

 

    *  *  *

 

 

    (34) جه‏ژنى خوازبيٌنى حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام‏

 

    عه‏لى‏عليه السلام ئه‏فه‏رمىٌ:

    هه‏ندىٌ له ئه‏سحابه‏كان هاتنه لام و وتيان:

 - بوٌ ناچيته خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله داواى فاتيمه‏ى كچى لىٌ بكه‏ى بوٌ خوٌت!

    منيش به قسه‏ى ئه‏سحابه‏كان چوومه خزمه‏تى، كه منى بينى زه‏رده‏خه‏نه‏يه‏ك به‏سه‏ر ليٌويدا هات و پاشان وتى:

 - ها عه‏لى چ خه‏به‏ره، بوٌچى هاتووى، چيت ئه‏وىٌ؟

    منيش له خزمايه‏تى؛ له ئه‏وه‏لٌين ئيسلام بوونى خوٌم، له غه‏زا كردن له ژيٌر ئالاٌى ئه‏و ئه‏دوام.

    نيٌراوى خواصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - به‏لٌىٌ وايه عه‏لى (گيان) راستت وت و هه‏تا له‏وه‏ى كه وتت باشتر و چاكتر كارت ئه‏نجام داوه.

    به خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله رامگه‏ياند:

 - ئه‏ى نيٌراوى خوا! من بوٌ خوازبيٌنى  هاتووم، ئايا فاتيمه ليٌم ماره ئه‏كه‏يت؟

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رمووى:

 - عه‏لى! پيٌش توٌ هه‏ندىٌ (له ئه‏سحابه‏كان) هاتبوون بوٌ خوازبيٌنى فاتيمه، بابه‏ته‏كه‏م به فاتيمه راگه‏ياند، نيشانه‏ى نارٍازى بوون له پيشانى ده‏رئه‏كه‏وت، توٌش وه‏كوو ئه‏وان چه‏ند خولكه‏يه‏ك سه‏بر بكه، ئه‏چم ليٌى ئه‏پرسم، بزانم چى ئه‏لٌىٌ.

    نيٌراوى خواصلى الله عليه وآله چووه لاى فاتيمه، فاتيمه كه چاوى به پيٌغه‏مبه‏ر كه‏وت، چووه پيرى‏يه‏وه، عه‏باكه‏ى له‏سه‏ر شانى هه‏لٌگرت و پيلاٌوه‏كانى ده‏رهيٌنا و ئاوى هيٌنا و به ده‏ستى خوٌى پيٌى پيٌغه‏مبه‏رى شوٌرد، له شويٌنى خوٌى داينا.

    ئه‏وجا پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله پيٌى فه‏رموو:

 - فاتيمه‏گيان! عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليب ئه‏ناسيت، له خزمايه‏تى و چاكه‏ى ئيسلام بوونى ئاگادارى، منيش له خوا داوام كردووه كه توٌ بكاته هاوسه‏رى باشترين و خوٌشه‏ويسترين كه‏سيٌك لاى خوٌى، ئيٌستا وا عه‏لى هاتووه بوٌ خوازبينيت، رات چيه؟

 فاتيمه بىٌ‏ده‏نگ بوو، روومه‏تى له پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله وه‏رگيٌرٍا! نيٌراوى خوا به‏م ره‏فتاره رازى بوو فاتيمه تيٌگه‏يشت. له شويٌنى خوٌى هه‏لٌسا سه‏ر پىٌ و فه‏رمووى: الله اكبر بىٌ ده‏نگى فاتيمه نيشانه‏ى رازى بوونيه‏تى.

    له هه‏مان كاتدا حه‏زره‏تى جبرائيل هاته خواره‏وه و فه‏رمووى:

 - ئه‏ى موحه‏ممه‏د! خوا فاتيمه‏ى بوٌ عه‏لى و عه‏لى بوٌ فاتيمه په‏سه‏ندكرووه، به‏هاوسه‏رى يه‏كتريان ده‏ربيٌنه، به‏م جوٌره پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فاتيمه‏ى له عه‏لى‏عليه السلام ماره كرد.

    ئيمامى عه‏لى ئه‏فه‏رمووىٌ: پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله هاته ده‏ره‏وه و ده‏ستمى گرت و فه‏رمووى: هه‏لٌسه به‏ناوى خوا و بلٌىٌ: على‏ بَركة الله و ماشاءَالله، لا قوة اِلا بالله توكلت على الله - واته: له‏سه‏ر به‏ركه‏تى خوا، وه ئه‏وه‏ى كه خوا ئه‏يه‏وىٌ، وه هيچ گوٌرٍانيٌك نابىٌ مه‏گه‏ر له لايه‏نى خواوه بىٌ، وه پشت به خوا ئه‏به‏ستم. ئينجا منى برده لاى فاتيمه دايناوه و فه‏رمووى:

 - خوايا! ئه‏م دووانه، خوٌشه‏ويسترين مه‏خلوقى توٌن لاى من، ئه‏م دوانه‏ت خوٌش بيه‏وىٌ و خيٌر و به‏ره‏كه‏ت بباريٌنه به سه‏ر دودمانيان، وه له لايه‏نى خوٌته‏وه بيان‏پاريٌزه، وه من ئه‏م دووانه و دودمانيان له شه‏رٍى شه‏يتان به توٌ ئه‏سپيٌرم[19].

 

    *  *  *

 

 

    (35) ره‏هالٌى  حه‏زره‏تى زه‏هراعليها السلام‏

 

    كاتىٌ كه پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله نيه‏تى بوو حه‏زره‏تى زه‏هراله عه‏لى‏عليه السلام ماره بكات، فه‏رمووى:

 - عه‏لى! برٍوٌ به‏رگى شه‏رٍت بفروٌشه!

    عه‏لى‏عليه السلام چوو به‏رگى شه‏رٍى فروٌشت و پاره‏كه‏ى هيٌنا خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله، پاشان پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله ده‏ستوورى دا يارانى تا بچن بوٌ فاتيمه ره‏هالٌ بكرٍن، ياران روٌيشتن بوٌ بازارٍ و ئه‏م كالاٌيانه‏يان كرٍى:

    كراسيٌك به حه‏وت په‏نجايى - ده‏مامك به چوار په‏نجايى - پارچه‏يه‏ك له مه‏خمه‏لٌى ره‏ش - ته‏ختى خه‏و كه له دارى خورما دروست كرابوو - دوو دانه دوٌشه‏ك، يه‏كيان له خورى مه‏رٍ دروست كرابوو، وه ئه‏وه‏ى تريان له ليفى خورما.

    چوار دانه باليف كه له پيٌستى تايف دروست كرابوون و له پوشى ئه‏خه‏زه‏ر پرٍ كرابوون .

 - يه‏ك دانه حه‏سيرى حه‏جه‏رى (ناوى شاريٌكه له يه‏مه‏ن)

 - ده‏س‏هارٍيٌك‏

  - ته‏شتيٌكى مس

 - مه‏شكيٌك (بوٌ روٌن)

 - مه‏شكيٌك بوٌ ئاو

 - جاميٌكى دارين

 - جاميٌك بوٌ ئاو خواردنه‏وه

 - گوٌزه‏يه‏كى سه‏وز

 - مه‏سينه‏يه‏ك

 - دوو گوٌزه‏ى قورٍين

 - خوانيٌك له پيٌست

 - عه‏بايه‏كى كوفى و هه‏ندىٌ بوٌن و عه‏تر.

    ياران دواى كرٍين. ره‏هالٌه‏كه‏يان هيٌناوه بوٌ مالٌى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله. پيٌغه‏مبه‏ر به ده‏ستى موباره‏كى ژيٌر و روويان كرد و موباره‏ك‏بايى ئه‏وت[20].

 

    *  *  *

 

 

    (36) ويٌردى  حه‏زره‏تى زه‏هراعليها السلام‏

 

    ميرى باوه‏رٍداران به يه‏كىٌ له يارانى وت:

 - ئه‏ته‏وىٌ له‏باره‏ى ژيانى من و فاتيمه‏ت بوٌ بيٌژم؟

    فاتيمه له مالٌى من ئه‏وه‏نده ئاو به مه‏شكى ئه‏هيٌنا تا شويٌنه‏وارى مه‏شكه‏كه له سه‏ر شانى ده‏رئه‏كه‏وت. وه ئه‏وه‏نده ده‏س‏هارٍى ئه‏سوورٍاند، ده‏سته‏كانى پينه‏ى به‏ستبوو. وه له خاويٌنى و مالٌ و پاكژى له خواردن ئه‏وه‏نده زه‏حمه‏تى ئه‏كيٌشا، جل و به‏رگى چلٌكن و كوٌنه ئه‏بوو، ئه‏و ئازاريٌكى زوٌر له‏م باره‏وه ئه‏كيٌشا!

    له‏به‏ر ئه‏م زه‏حمه‏تانه به فاتيمه‏م ووت وا باشه بچيته خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله و بارودوٌخه‏كه‏ى بوٌ بگيٌرٍيٌته‏وه، به‏لٌكوو بوٌ يارمه‏تى‏دانت قه‏ره‏واشيٌكت بوٌ بنيٌرىٌ تا توٌزيٌك ئه‏ركى سه‏ر شانت كه‏م بيٌته‏وه.

    فاتيمه‏عليها السلام به قسه‏م كرد و چوو بوٌ لاى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله، به‏لاٌم له‏و كاته‏دا پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله له‏گه‏لٌ يارانى خه‏ريكى قسه كردن بوو. فاتيمه كه چاوى به پيٌغه‏مبه‏ر كه‏وت، له‏گه‏لٌ يارانيه‏تى، بىٌ ئه‏وه‏ى شتيٌك بلٌىٌ گه‏رٍايه‏وه بوٌ مالٌ.

    پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله زانى فاتيمه داواكارى‏يه‏كى هه‏يه و بىٌ وتنى گه‏رٍايه‏وه، بوٌ سبه‏ينىٌ خوٌى ته‏شريفى هيٌنا مالٌمان، دواى سلاٌو، له‏گه‏لٌ‏مان دانيشت و فه‏رمووى:

 - فاتيمه گيان! دويٌنىٌ بوٌ چى هاتى بوٌ لام؟

    فاتيمه‏عليها السلام شه‏رمى كرد، نه‏يتوانى داواكاره‏كه‏ى رابگه‏يه‏نيٌت. ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام ئه‏لٌىٌ من وتم:

 - ئه‏ى نيٌراوى خوا! ئه‏وه‏نده ئاوى به مه‏شك هيٌناوه، شويٌنى به‏نى مه‏شكه‏كه له‏سه‏ر شانى ده‏ركه‏وتووه، ئه‏وه‏نده ده‏س‏هارٍى سوورٍاندووه، ده‏سته‏كانى تولٌوٌقه‏ى كردووه و... بوٌيه پيٌم وت بيٌته خزمه‏تى موباره‏كت، به‏لٌكوو قه‏ره‏واشيٌكى بوٌ بگرى تاكوو زه‏حمه‏ته‏كانى هه‏ندىٌ كه‏م بيٌته‏وه.

    نيٌراوى خوا فه‏رمووى: ئه‏ته‏وىٌ شتيٌكت فيٌر بكه‏م له قه‏ره‏واش باشتر بىٌ، كاتىٌ ئه‏خه‏وى 33 جار بلٌىٌ سُبْحَانَ اللَّه و 33 جار بلٌىٌ اَلْحَمْدُلِلَّه و 34 جار بلٌىٌ اَللَّهُ اَكْبَر[21]. كوٌى ئه‏م ويٌرده سه‏د دانه‏يه، به‏لاٌم له نامه‏ى كرده‏وه به هه‏زار چاكه ئه‏نووسرىٌ.

    فاتيمه گيان! ئه‏گه‏ر ئه‏م ويٌرده هه‏ر روٌژ به‏يانى بلٌىٌ، خواى مير و مه‏زن داواكارى‏يه‏كانى دونيا و ئاخيره‏تت جىٌ‏به‏جى ئه‏كات. فاتيمه‏ى زه‏هرا له ولاٌمدا سىٌ‏جار وتى: من له خوا و پيٌغه‏مبه‏ر رازيم[22].

    له شويٌنيٌكى‏تر دا هاتووه: كاتىٌ فاتيمه‏عليها السلام بارى ژيانى خوٌى بوٌ پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله روون كرده‏وه و داواى قه‏ره‏واشى كرد. فرميٌسك له چاوى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله هاته خواره‏وه و فه‏رمووى:

    فاتيمه گيان! سويٌند به خوا، ئيٌستا وا چوارسه‏د نه‏فه‏ر هه‏ژار له مزگه‏وت دانيشتوون، نه خواردنيان هه‏يه و نه جل و به‏رگ! ئه‏ترسم ئه‏گه‏ر قه‏ره‏واشيٌكت بوٌ بنيٌرم، پاداشتى خزمه‏تكردن له مالٌ ليٌت بستينرىٌ، له‏وه ئه‏ترسم عه‏لى كورٍى ئه‏بوتاليب روٌژى هه‏ستانه‏وه داواى هه‏قى خوٌى ليٌت بكات، پاشان هه‏مان ويٌردى باس كراوه به فاتيمه‏ى وت. ئينجا فاتيمه وتى:

 - بوٌ پيٌويستى‏يه‏كانى دونيا چوومه خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به‏لاٌم خواى مير و مه‏زن پاداشتى ئاخيره‏تمان پيٌدا[23].

 

    *  *  *

 

 

    (37) حه‏زره‏تى فاتيمه و نرخى فيٌر بوون!

 

    ژنيٌك گه‏يشته خزمه‏تى حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام وتى: دايكيٌكى پيرم هه‏يه له نويٌژدا كيٌشه‏يه‏كى بوٌ پيٌش هاتووه، منيان ناردوٌته خزمه‏تى توٌ كه ولاٌمم بده‏يته‏وه.

    حه‏زره‏تى زه‏هرا ولاٌمى پرسياره‏كه‏ى دايه‏وه، ژنه‏كه پرسياريٌكى‏ترى پرسى، وه به‏م جوٌره تا ده پرسيار، پرسى و حه‏زره‏ت هه‏مووى ولاٌم دايه‏وه. ژنه‏كه شه‏رمى كرد و سه‏رى داخست، وه‏كوو بلٌيٌى پرسيارى مابىٌ، به‏لاٌم شه‏رم ئه‏كات.

    حه‏زره‏تى زه‏هرا زانى پرسيارى هه‏يه‏و شه‏رم ئه‏كات پيٌى‏وت ئه‏گه‏ر پرسيارت هه‏يه بپرسه؟

    وتى: نه ئيتر زه‏حمه‏ت كه‏م ئه‏كه‏مه‏وه.

    حه‏زره‏تى زه‏هراپيٌى‏وت: شه‏رم مه‏كه، هه‏رچى پرسيارت هه‏يه بپرسه! به‏و په‏رٍى روو خوٌشى ولاٌمت ئه‏ده‏مه‏وه. ئيٌستا من پرسياريٌك له توٌ ئه‏كه‏م.

    ئه‏گه‏ر باريٌك بوٌ يه‏كىٌ هه‏لٌبگرى و له به‏رامبه‏ر ئه‏و باره پاره‏يه‏كى زوٌر بوٌ نمونه سه‏د دينار كريٌت بده‏نىٌ له خوٌشى ئه‏و سه‏د ديناره ماندوو ئه‏بى.

    ژنه‏كه وتى: نه خيٌر چونكه كرىٌ‏كه‏ى يه‏كجار زوٌره.

    حه‏زره‏تى زه‏هرا وتى: خواى مير و مه‏زن له به‏رامبه‏ر ولاٌمى هه‏ر پرسياريٌك زياتر له‏وه‏ى كه له نيٌوان زه‏وى و ئاسمان پرٍ له مروارى بىٌ پاداشتم ئه‏داتىٌ، ئيتر چوٌن له ولاٌمدانه‏وه‏ى پرسياره‏كانى توٌ ماندوو ئه‏بم؟ گويٌم له باوكم بووه فه‏رموويه‏تى: زانايانيٌك كه په‏يرٍه‏وى له من ئه‏كه‏ن روٌژى هه‏ستانه‏وه كه مه‏حشور ئه‏بن، خواى مير و مه‏زن به ئه‏ندازه‏ى زانستى ئه‏وانه كه بوٌ ريٌنمويى خه‏لٌك ئه‏نجاميان داوه، ئه‏يانداتىٌ و پاداشتيان بوٌ ئه‏نووسىٌ، وه بوٌ هه‏ر زانايه‏ك يه‏ك ميليوٌن زيٌر و زيو له نووريان ئه‏داتىٌ، پاشان مونادى خواى ته‏عالا بانگ ئه‏كات: ئه‏ى كه‏سانيٌك كه هه‏تيوانى (په‏يره‏وانى) ئالى موحه‏ممه‏ديان سه‏رپه‏رستى كردووه، له كاتيٌكدا ئه‏مانه ده‏ستيان به باپيره‏كانيان (پيٌشه‏وايانى ئايينى) نه‏گه‏يشتووه، له سيٌبه‏رى زانستى ئيٌوه ريٌنمويى بوون به ئاييندارى ژيانيان ئه‏برده سه‏ر، ئيٌستا به‏و ئه‏ندازه‏يه كه خه‏لٌكى له زانستى ئيٌوه سووديان وه‏رگرتووه خه‏لعه‏تتان ئه‏كه‏ين. هه‏تا به هه‏نديٌكيان سه‏د هه‏زار خه‏لعه‏ت ئه‏ده‏ن، دواى دابه‏شكردنى خه‏لٌعه‏ته‏كان خواى مير و مه‏زن ئه‏فه‏رمىٌ، جاريٌكى‏تر زانايان خه‏لعه‏ت بكه‏ن تا هه‏قيان ته‏واو بدريٌتىٌ.

    پاشان ده‏ستوور ئه‏درىٌ، دوو به‏رامبه‏ريان بدريٌتىٌ، هه‏روه‏ها قوتابيانى زانايانيش هه‏ر به‏م جوٌره خه‏لعه‏ت ئه‏كريٌن.

    ئينجا حه‏زره‏تى زه‏هرا به‏و ژنه‏ى فه‏رموو:

 - ئه‏ى به‏نده‏ى خوا! ئه‏زانى هه‏ر تالٌيٌك له‏و خه‏لعه‏تانه هه‏زار هه‏زار به‏رامبه‏ر ئه‏وه‏يه كه خوٌر به‏سه‏ريدا تيشك ئه‏دات. چونكه كار و بارى ئه‏م دونيايه هه‏ميشه له‏گه‏لٌ زه‏حمه‏ت وه به گرانى به ده‏ست دىٌ، به‏لاٌم نيعمه‏ته‏كانى خوا و ئاخيره‏ت بىٌ عه‏يبه و بىٌ كه‏مايه‏تى‏يه[24].

 

    *  *  *

 

 

    (38) پله به‏رزى زانستى حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام و به‏هاى زانيين‏

 

    دوو ژن، كه يه‏كيان موسلٌمان و ئه‏وه‏ى‏تر له دوژمنانى ئيسلام بوو، له بابه‏تيٌكى ئايينى له‏گه‏لٌ يه‏ك ناكوٌكيان په‏يدا كردبوو.

    بوٌ چاره‏سه‏ركردنى ئه‏م ناكوٌكى‏يه هاتنه خزمه‏تى حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام و بابه‏ته‏كه‏يان بوٌ باس كرد.

    چونكه هه‏ق له‏گه‏لٌ ژنه موسلٌمانه‏كه بوو، حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام بابه‏ته‏كه‏ى به به‏لٌگه و سه‏لماندن و ته‏ييد كرد، ژنه موسلٌمانه‏كه به‏سه‏ر ژنه دوژمنه‏كه‏دا سه‏ركه‏وت. وه له‏م سه‏ركه‏وتنه خوٌشحالٌ بوو.

    حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام به ژنه موسلٌمانه‏كه‏ى فه‏رموو:

 - فريشته‏كانى خوا له توٌ زياتر خوٌشحالٌ بوون، غه‏م و په‏ژاره‏ى شه‏يتان و دار و ده‏سته‏كه‏ى له حه‏ريفه‏كه‏ت زياتر بوو.

    ئيمام حه‏سه‏نى عه‏سكه‏رى‏عليه السلام فه‏رموويه‏تى: له‏به‏ر ئه‏م هوٌيه بوو كه خواى مير و مه‏زن ده‏ستورى به فريشته‏كان داوه: له جياتى خزمه‏تيٌك كه فاتيمه به‏و ژنه موسلٌمانه‏ى كردووه، به‏هه‏شت و نيعمه‏ته‏كانى به‏هه‏شتى هه‏زار هه‏زار به‏رامبه‏ر ئه‏وه‏ى كه دياريم كردبوو، برٍيار بده‏ن.

    بوٌيه حه‏ديس له باره‏ى زانايانه‏وه هاتووه، هه‏ركه‏س به زانستى خوٌى موسلٌمانيٌك فيٌر بكات و به‏سه‏ر ياخييٌكدا زالٌ بكات، پاداشتى هه‏زار هه‏زار به‏رامبه‏ر برٍيار ئه‏ده‏م[25].

 

    *  *  *

 

 

    (39) ئه‏وه‏لٌ دراوسىٌ پاشان خاوه‏ن مالٌ‏

 

    ئيمام حه‏سه‏ن‏عليه السلام ئه‏فه‏رمووىٌ:

    دايكم فاتيمه‏عليها السلام له شه‏وانى هه‏ينى تا ده‏مه‏و به‏يان خه‏ريكى خواپه‏ره‏ستى ئه‏بوو، يه‏ك به يه‏ك ناوى موسلٌمانانى ئه‏هيٌنا و دوعايان بوٌ ئه‏كرد، به‏لاٌم بوٌ خوٌى دوعاى نه‏ئه‏كرد. وتم:

 - دايه‏گيان! بوٌچى بوٌ خوٌمان دوعا ناكه‏يت؟

    فه‏رمووى: كورٍه‏كه‏م ئه‏وه‏لٌ دراوسىٌ پاشان خوٌمان! الجار ثم الدار[26].

 

    *  *  *

 

 

    (40) پيٌكه‏نيين و گريانى فاتيمه‏عليها السلام‏

 

    عايشه - خيٌزانى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله - ئه‏لٌىٌ:

 - فاتيمه له هه‏موو كه‏س زياتر له پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله ئه‏چوو. هه‏ركاتىٌ بچووايه خزمه‏تى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله، پيٌغه‏مبه‏ر به باوه‏شى كراوه ئه‏چووه پيرييه‏وه، وه ده‏ستى ئه‏گرت، وه له لاى خوٌى دايده‏نا. وه هه‏ركاتىٌ پيٌغه‏مبه‏ر بچوو با بوٌ لاى فاتيمه‏صلى الله عليه وآله ئه‏ويش له شويٌنى خوٌى هه‏لٌده‏سا و به‏ره‏و پيرييه‏وه ئه‏چوو، ده‏ستى ماچ ئه‏كرد و له شويٌنى خوٌى دايده‏نا.

    كاتىٌ كه پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله له نه‏خوٌشى سه‏رمه‏رگ بوو. فاتيمه‏ى بانگ كرد، له گويٌيدا شتيٌكى وت، فاتيمه‏عليها السلام گريا! دووباره بانگى كرد و له گويٌيدا شتيكى وت، فاتيمه‏عليها السلام ئه‏م جاره پيٌكه‏نى.

    عايشه ئه‏لٌىٌ: له‏به‏ر خوٌمه‏وه وتم ئه‏مه چ كاريٌكه:

 - ئه‏م كاره‏ش يه‏كيٌكه له تايبه‏تى‏يه‏كانى فاتيمه‏عليها السلام و بوٌ كه‏سيٌكى‏تر نيه. له كاتيٌكدا قه‏لٌس بوو و ئه‏گريا توانى پيٌبكه‏نى.

    هوٌى ئه‏م رازه‏م له فاتيمه‏عليها السلام پرسى، فه‏رمووى:

 - زوٌرم بوٌ مه‏هيٌنه له ئاشكرا كردنى ئه‏م نهيٌنى‏يه، چونكه ئاشكراكردنى نهيٌنى كاريٌكى ناشيرينه. دواى ئه‏وه پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله كوٌچى دوايى كرد، به فاتيمه‏م وت:

 - راستى هوٌى گريان و پيٌكه‏نينى ئه‏و روٌژه چى بوو؟

    له ولاٌمدا فه‏رمووى: جارى يه‏كه‏م كه پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بانگى كردم، فه‏رمووى: من به زوويى له دونيا ئه‏رٍوٌم، منيش گريام و قه‏لٌس بووم، جارى دووه‏م كه بانگى كردم، فه‏رمووى: توٌ ئه‏وه‏لٌين كه‏سيٌكى له ئه‏هل و به‏يتى من په‏يوه‏نديم پيٌوه ئه‏كه‏يت، منيش له قسه‏ى دووه‏م خوٌشحالٌ بووم، پيٌكه‏نيم[27].

 

    *  *  *

 

 

    (41) نوٌكه‏رى زيره‏ك‏

 

    يه‏كىٌ له نوكه‏ره‏كانى ئيمام حه‏سه‏ن‏عليه السلام ره‏فتارى نارٍه‏وا ئه‏نجام‏دا. ئيمام نيه‏تى بوو ته‏ميه‏ى بكات، نوٌكه‏ره‏كه بوٌ ئه‏وه‏ى له ته‏ميه رزگارى بىٌ، ئه‏م ئايه‏ته‏ى خويٌند: والكاظيمن الغيظ.

    ئيمام فه‏رمووى: له ده‏ستت توورٍه نيم.

    نوٌكه‏ر وتى: سه‏روه‏رم  والعافين عن الناس.

 ئيمام فه‏رمووى: له گوناهت خوٌش بووم.

    نوٌكه‏ر وتى: والله يحب المحسنين.

    ئيمام دوو به‏رامبه‏ر روٌژانه‏كه‏ى پيٌى‏دا و ئازادى كرد[28].

 

    *  *  *

 

 

    (42) بويٌرتر له كورٍى عه‏لى‏عليه السلام‏

 

    له شه‏رٍى جه‏مه‏ل، حه‏زره‏تى عه‏لى‏عليه السلام كورٍه‏كه‏ى موحه‏ممه‏دى حه‏نه‏فيه‏ى بانگ كرد؛ رمه‏كه‏ى خوٌى دا به ده‏ستى‏يه‏وه و فه‏رمووى:

    به‏م رمه هيٌرش ببه سه‏ر له‏شكرى دوژمن!

    موحه‏ممه‏د حه‏نه‏فيه رمه‏كه‏ى گرت و هيٌرشى برده سه‏ر دوژمن، كوٌمه‏لٌيٌك له له‏شكرى دوژمن پيٌشيان ليٌگرت، نه‏يتوانى ريزيان بشكيٌنىٌ، به‏ره‏و دوا گه‏رٍايه‏وه. هاته‏وه خزمه‏تى باوكى. ئه‏م جاره ئيمام حه‏سه‏ن رمه‏كه‏ى هه‏لٌگرت و چووه مه‏يدان و هيٌرشى برده سه‏ر دوژمن، پاش ماوه‏يه‏ك به رمى خويٌنين گه‏رٍاوه، موحه‏ممه‏د حه‏نه‏فيه كه چاوى به بويٌرى حه‏سه‏ن كه‏وت، نيشانه‏ى دوٌرٍاوى له رووى ده‏ركه‏وت و سوور هه‏لٌگه‏رٍا، ئيمام عه‏لى پيٌى‏فه‏رموو:

 - قه‏لٌس مه‏به! ئه‏و كورٍى پيٌغه‏مبه‏ره و توٌ كورٍى عه‏لى[29].

 

    *  *  *

 

 

    (43) ولاٌمى نه! به خوازبيٌنى مه‏عاويه‏

 

    دواى شه‏هيد كردنى ميرى باوه‏رٍداران ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام، مه‏عاويه بووه تاكه سوارى مه‏يدانى فه‏رمانرٍه‏وايى سه‏رتاسه‏رى سه‏رزه‏وى ئيسلامى.

    مه‏رٍوان كه له لايه‏نى خويٌه‏وه فه‏رماندارى شارى مه‏دينه بوو، له نامه‏يه‏كدا بوٌى نووسيبوو، بچيٌته خوازبيٌنى زه‏ينه‏ب كچى عه‏بدولٌلاٌى كورٍى جه‏عفه‏ر (برازاى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام) بوٌ يه‏زيد كورٍى. له نامه‏كه‏دا نووسيبووى: هه‏ر ئه‏ندازه‏يه‏ك باوكى داواى شيٌربايى بكات، قه‏بولٌى ئه‏كه‏م. وه قه‏رزه‏كانى باوكى ئه‏ده‏مه‏وه، وه ئه‏م په‏يوه‏ندى ئه‏بيٌته هوٌى ئاشتى له نيٌوان هوٌزى هاشم و هوٌزى ئومه‏يه. دواى ئه‏وه كه نامه‏كه گه‏يشته ده‏ستى مه‏رٍوان، بوٌ خوازبيٌنى چووه لاى عه‏بدولٌلاٌى كورٍى جه‏عفه‏ر.

    عه‏بدولٌلاٌ وتى:

 - ئيجازه‏ى كچانى ئيٌمه به ده‏ستى حه‏سه‏ن كورٍى عه‏لى‏يه‏عليه السلام، بوٌ خوازبيٌنى برٍوٌ بوٌ لاى ئه‏و!

    مه‏رٍوان چووه خزمه‏تى ئيمام حه‏سه‏ن‏عليه السلام و خوازبيٌنى كچه‏كه‏ى عه‏بدولٌلاٌى پى‏راگه‏ياند.

    ئيمام حه‏سه‏ن‏عليه السلام فه‏رمووى:

 - بوٌ ئه‏م دانيشتنه هه‏ر كه‏سيٌك له‏به‏رچاوت گرتووه، بانگ بكه تا منيش راى خوٌم له‏و دانيشتنه دا ده‏ربرٍم.

    مه‏رٍوانيش گه‏وره‏كانى هه‏ر دوو هوٌى هاشم و ئوٌمه‏يه‏ى بوٌ ئه‏و دانيشتنه بانگهيٌشت كرد، وه هه‏موويان ئاماده بوون.

    مه‏رٍوان هه‏لٌسا سه‏ر پىٌ و دواى حه‏مد و سه‏ناى خوا وتى:

    - مه‏عاويه ده‏ستوورى پيٌم داوه تا زه‏ينه‏ب كچى عه‏بدولٌلاى كورٍى جه‏عفه‏ر بوٌ يه‏زيد كورٍى مه‏عاويه به‏م مه‏رجانه خوازبيٌنى بكه‏م:

    1- هه‏ر ئه‏ندازه‏يه‏ك باوكى داواى شيربايى بكات، قه‏بولٌى ئه‏كه‏م.

    2- ئه‏م په‏يوه‏ندى‏يه ئه‏بيٌته هوٌى ئاشتى له نيٌوان دوو هوٌزى هاشم و ئومه‏يه.

    3- يه‏زيد كورٍى مه‏عاويه تاكه كه‏سيٌكى بىٌ‏ويٌنه‏يه! به گيانى خوٌم، شانازى ئيٌوه به يه‏زيد له‏وه زياتره كه يه‏زيد شانازى به ئيٌوه بكات.

    4- يه‏زيد كه‏سيٌكه به هوٌى رومه‏تى پرٍ به‏ره‏كه‏تى به‏وه، داواى باران ئه‏كه‏ين (و بارانمان بوٌ ئه‏بارىٌ).

    دواى خويٌندنى مه‏رجه‏كانى بىٌ‏ده‏نگ بوو، دانيشت.

    پاشان ئيمام حه‏سه‏ن هه‏لٌسا و پاش حه‏مد و سه‏ناى خواى مير و مه‏زن، به مه‏رٍوانى فه‏رموو:

    له‏باره‏ى شيربايى‏يه‏وه، هه‏رگيز شيربايى كچان و خزمانى ئيٌمه له سووننه‏تى پيٌغه‏مبه‏ر له‏و لاوه نيه[30].

    له‏باره‏ى دانه‏وه‏ى قه‏رزى باوكى، تا ئيٌستا، كه‏ى كچانى ئيٌمه قه‏رزى باوكيان داوه‏ته‏وه. تا ئه‏م دووه‏م بىٌ.

    له‏باره‏ى ئاشتى دوو هوٌزه‏وه، ئه‏بىٌ بلٌيٌم: فَانّا عاديناكم لله و فى الله فلا نُصالِحَكُم للدينا - واته: دوژمنى ئيٌمه له‏گه‏لٌ ئيٌوه بوٌ خواى مير و مه‏زن بووه، كه واته له‏به‏ر به‏رژه‏وه‏ندى دونيا ئاشتى له‏گه‏لٌ ئيٌوه ناكه‏ين.

    له‏باره‏ى ئه‏وه كه ئيٌمه شانازى زياتر به يه‏زيد ئه‏كه‏ين تا يه‏زيد شانازى به ئيٌمه بكات، ئه‏بىٌ بلٌيٌم، ئه‏گه‏ر پله‏ى خه‏لافه‏ت له پله‏ى پيٌغه‏مبه‏رايه‏تى به‏رزتره، ئيٌمه به يه‏زيد شانازى ئه‏كه‏ين، به‏لاٌم ئه‏گه‏ر پله‏ى پيٌغه‏مبه‏رايه‏تى له پله‏ى خه‏لافه‏ت به‏رزتره كه (يه‏قينه‏ن) به‏رزتره، ئه‏بىٌ ئه‏وه به ئيٌمه شانازى بكات.

    به‏لاٌم ئه‏وه‏ى كه وتت به به‏ره‏كه‏تى روومه‏تى يه‏زيد داواى باران ئه‏كه‏ين، ئه‏م پله‏يه ته‏نياتايبه‏ت موحه‏ممه‏دصلى الله عليه وآله و بنه‏مالٌه‏ى موحه‏ممه‏ده‏صلى الله عليه وآله و له به‏ره‏كه‏تى رومه‏تى نورانى ئه‏وانه باران داوا ئه‏كرىٌ.

    به‏رژه‏وه‏ندى ئيٌمه وايه كه كچى عه‏بدولٌلاٌ ماره له كورٍه مامى خوٌى قاسم كورٍى موحه‏ممه‏د كورٍى جه‏عفه‏ر بكه‏م، وه من ليٌره‏دا ئه‏م ماره برٍينه رائه‏گه‏ينم، وه زه‏ينه‏ب له قاسم ماره ئه‏كه‏م؛ وه شيربايى‏يه‏كه‏ى پارچه عه‏رزيٌكى كشت و كالٌى‏يه كه له شارى مه‏دينه هه‏مه... وه ئه‏م عه‏رزه ژيانيان خوٌمالٌى ئه‏كات، پيٌويستيان به كه‏سيٌكى‏تر نيه.

    مه‏رٍوان وتى:  ئه‏ى هوٌزى هاشم به‏م جوٌره له‏گه‏لٌ ئيٌمه رووبه‏روو ئه‏بن و ولاٌمى ئيٌمه ئه‏ده‏نه‏وه، وه به ئاشكرا قسه‏مان ره‏ت ئه‏ده‏نه‏وه.

    ئيمام حه‏سه‏ن فه‏رمووى:

    به‏لٌىٌ! هه‏ر يه‏ك له‏م ولاٌمانه، له به‏رامبه‏ر هه‏ر يه‏ك له قسه‏كانى توٌيه.

    مه‏رٍوان له ولاٌمى به‏لٌىٌ بىٌ به‏ش بوو، وه رووداوه‏كه‏ى له نامه‏يه‏ك بوٌمه‏عاويه نووسى.

    مه‏عاويه وتى:

 - ئيٌمه داواى خوازبيٌنيكمان له‏وان كرد، ولاٌمى نهيان داوه، به‏لاٌم ئه‏گه‏ر ئه‏وان داواى خوازبيٌنى له ئيٌمه بكه‏ن، ئيٌمه قه‏بولٌ ئه‏كه‏ين[31].

 

    *  *  *

 

 

    (44) لايه‏نگرى له ئاژه‏لٌ‏

 

    روژيٌكيان ئيمام حه‏سه‏ن‏عليه السلام خه‏ريكى نان خواردن بوو، چه‏ند پارو له خواردنه‏كه‏ى خسته به‏ر ده‏مى سه‏گيٌك كه له به‏رامبه‏رى راوه‏ستا بوو.

 يه‏كىٌ له يارانى وتى:

 - ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوٌ، ئيجازه ئه‏ده‏ى كه ئه‏م سه‏گه دوور بخه‏مه‏وه؟

    ئيمام فه‏رمووى:

 - ئيشت به‏و حه‏يوانه نه‏بىٌ!

    من له خواى خوٌم شه‏رم ئه‏كه‏م، من خواردن بخوٌم گيانداريٌك ته‏ماشام بكات و به‏شى نه‏ده‏مىٌ و له خوٌم دوورى بخه‏مه‏وه![32]

 

    *  *  *

 

 

    (45) كىٌ بوٌ حوسه‏ينم ئه‏گرى؟

 

    كاتىٌ نيٌراوى خوا باسى شه‏هيد بوونى حوسه‏ين و ئه‏و گير و گرفتانه‏ى كه به‏سه‏ريدا دىٌ بوٌ كچه‏كه‏ى خوٌى حه‏زره‏تى فاتيمه‏عليها السلام باس ئه‏كرد، زوٌر ئه‏گريا، وه ئه‏يووت: باوكه‏گيان ئه‏م كاره‏ساته كه‏ى روو ئه‏دات؟

    ره‏سولى خوا ئه‏فه‏رمووىٌ:

 - كاتىٌ كه نه من و نه توٌ و نه عه‏لى له دونيا نه‏بين!

    فاتيمه زياتر قه‏لٌس بوو و وتى:

 - ئه‏ى كىٌ بوٌ حوسه‏ينم ئه‏گرى و كىٌ پرسه‏ى بوٌ دائه‏نىٌ؟

    پيٌغه‏مبه‏رى خوا فه‏رمووى:

 - فاتيمه‏گيان! ژنانى ميلله‏ته‏كه‏م بوٌ ئافره‏تانى بنه‏مالٌه‏كه‏م و پياوانيان بوٌ پياوانمان ئه‏گرين، وه هه‏ر سالٌ سه‏ر پرسه‏يان نوىٌ ئه‏كه‏نه‏وه، روٌژى هه‏ستانه‏وه‏ش توٌ داواى شه‏فاعه‏ت بوٌ ژنانيان ئه‏كه‏يت و منيش داواى شه‏فاعه‏ت بوٌ پياوانيان ئه‏كه‏م.

    (وه بزانه) هه‏ركه‏سيٌك بوٌ گرفتارى و به‏سه‏رهاتى حوسه‏ين بگرى، ده‏ستى ئه‏گرم و ئه‏يبه‏مه ناو به‏هه‏شت.

 - فاتيمه‏گيان! ته‏واوى چاوه‏كان روٌژى هه‏ستانه‏وه ئه‏گرين و گريانن مه‏گه‏ر چاويٌك كه له دونيا دا بوٌ كاره‏ساتى حوسه‏ين گريابىٌ! وه ئه‏و چاوه‏ش بوٌ گه‏يشتنه نيعمه‏ته‏كانى به‏هه‏شت پىٌ‏ئه‏كه‏نىٌ![33]

 

    *  *  *

 

 

    (46) ئاموٌژگارى بوٌ گوناه  نه‏كردن‏

 

    پياويٌك چووه خزمه‏تى ئيمام حوسه‏ين‏عليه السلام و وتى: من پياويٌكى گوناهكارم و هه‏رچى هه‏ولٌ ئه‏ده‏م ناتوانم پيٌشى خوٌم له گوناح بگرم، جا هاتوومه خزمه‏تت تا ئاموٌژگاريم بكه‏ى، به‏لٌكوو ده‏ست له گوناح هه‏لٌبگرم.

    ئيمام‏عليه السلام فه‏رمووى:

    پيٌنج كار ئه‏نجام بده، پاشان هه‏ر گوناهيٌكت ئه‏وىٌ بكه!

    يه‏ك: رسق و روزى خوا مه‏خوٌ، وه هه‏ر گوناهيٌكت ئه‏وىٌ بكه.!

    دوو: له ژيٌر فرمانرٍه‏وايى خوا دوور بكه‏وه، وه هه‏ر گوناهيٌكت ئه‏وىٌ بكه!

    سىٌ: شويٌنيٌك په‏يدا بكه، كه خوا توٌ نه‏بينىٌ، وه هه‏ر گوناهيٌكت ئه‏وىٌ بكه!

    چوار: كاتىٌ كه مه‏ليكولمه‏وت (فريشته‏ى گيان‏كيٌش) هات و ويستى گيانت بكيٌشىٌ، ئه‏گه‏ر ئه‏توانى له ده‏ستى خوٌت رزگار بكه، پاشان هه‏ر گوناهيٌكت ئه‏وىٌ ئه‏نجامى بده!

    پيٌنج: كاتىٌ فريشته‏ى دوٌزه‏خ توٌ به‏ره‏و ناو دوٌزه‏خ ئه‏بات، ئه‏گه‏ر ئه‏توانى له‏ده‏ستى هه‏لٌ‏بىٌ، پاشان هه‏ر گوناهيٌكت ئه‏وىٌ ئه‏نجامى‏بده[34].

 

    *  *  *

 

 

    (47) وه‏فادارى يارانى ئيمام حوسه‏ين‏عليه السلام‏

 

    له شه‏وى عاشورا (روٌژى ده‏يه‏مى مانگى موحه‏ره‏م) يارانى ئيمام حوسه‏ين‏عليه السلام هه‏ر يه‏ك به زمانيٌك وه‏فادارى خوٌيان له به‏رامبه‏ر ئيمام ده‏رئه‏برٍى.

    موحه‏ممه‏د كورٍى به‏شيرى خه‏زره‏مى كه يه‏كىٌ له يارانى بوو، وه كورٍه‏كه‏ى به ده‏ستى كافره‏كان له سنوورى شارى ره‏ى به‏ديل گيرابوو، وتى:

 - پاداشتى خوٌم و كورٍه‏كه‏م له خوا داواكارم. من حه‏ز ناكه‏م زندوو بميٌنم و كورٍه‏كه‏م تووش بىٌ.

    ئيمام كه گويٌى له قسه‏كانى بو، فه‏رمووى:

    به‏يعه‏تم له‏سه‏ر توٌ هه‏لٌگرت، ئازادى، برٍوٌ كورٍه‏كه‏ت ئازاد بكه!

    موحه‏ممه‏د كورٍى به‏شير وتى:

 - درٍنده‏كان من به ساغى له‏ت و په‏ت بكه‏ن و ئه‏نجن ئه‏نجنم بكه‏ن و بمخوٌن له توٌ ده‏ست هه‏لٌناگرم و ليٌت جيا نابمه‏وه!

    ئيمام حوسه‏ين‏عليه السلام پيٌنج پارچه جلى بوردى يه‏مانى كه نرخى ئه‏وانه هه‏زار دينار بوو پيٌى دا و فه‏رمووى:

 - ئه‏مانه بده كورٍه‏كه‏ى ترت تا بچىٌ به‏ناوى ديارى بيداته دوژمن و براكه‏ى له ديلى ئازاد بكات[35].

 

    *  *  *

 

 

    (48) پاشه‏روٌژى كورٍى زياد!

 

    ئيبراهيم (كورٍى مالك ئه‏شته‏ر) كه سه‏رى برٍاوى كورٍه‏كه‏ى زياد و سه‏ره‏كانى‏ترى دوژمنى نارده لاى موختار. موختار خه‏ريكى خواردن بوو. كاتىٌ سه‏ره‏برٍاوه‏كانى دوژمنيان له‏به‏رده‏مى له گونيه‏ك به‏تالٌ كرد و چاوى پيٌيان كه‏وت، وتى:

 - كاتىٌ سه‏رى پيروٌزى ئيمام حوسه‏ينيان برده لاى كورٍى زياد، خه‏ريكى خواردن بوو. ئيٌستا وا سوپاسى خواى مير و مه‏زن ئه‏كه‏ين كه سه‏رى شومى كورٍه‏كه‏ى زياديان هيٌنا بوٌم خه‏ريكى خواردنم.

    له‏م كاته‏دا ماريٌكى سپى له ناو سه‏ره‏كان په‏يدا بوو، چووه كونى لوتى كورٍه‏كه‏ى زياد و له كونى گويٌى هاته ده‏ره‏وه، وه ئه‏م ماره بوٌ چه‏ندين جار ئه‏م كاره‏ى ئه‏نجام دا! موختار دواى ئه‏وه له خواردن بوٌوه، پيٌلاوى له پيٌكردو سه‏رى برٍاوى كورٍه‏كه‏ى زيادى به له‏قه كوتا، پاشان پيٌلاوه‏كه‏ى له‏پىٌ ده‏رهيٌنا و داى به نوٌكه‏ره‏كه‏ى و وتى:

 - ئه‏م پيٌلاوه بشوٌ، چونكه به‏سه‏ر و روومه‏تى كافريٌكى پيس كه‏وتووه!

    موختار سه‏ره شوٌمه‏كانى دوژمنى بوٌ خزمه‏تى موحه‏ممه‏دى حه‏نيفه نارده حيجاز.

    موحه‏ممه‏دى حه‏نيفه‏يش سه‏رى شوم و پيسى كورٍه‏كه‏ى زيادى نارد بوٌ لاى ئيمامى سه‏جادعليه السلام له‏م كاته‏دا ئيمام خه‏ريكى خواردن بوو و فه‏رمووى:

 - روٌژيٌك كه سه‏رى پيروٌزى باوكميان برده لاى كورٍه‏كه‏ى زياد له‏سه‏ر سفره دانشتبوو، خه‏ريكى خواردن بوو، سوپاس بوٌ خو.ا دوعاى منيش قه‏بولٌ بوو، من له‏سه‏ر سفره دانيشتبووم، خه‏ريكى نان خواردنم و سه‏رى كورٍه‏كه‏ى زياديان هيٌنا بوو[36].

 

    *  *  *

 

 

    (49) ئاموٌژگارى ساده‏

 

    روٌژيٌكيان ئيمام سه‏جادعليه السلام له مه‏نا چاوى به حه‏سه‏نى به‏سرى كه‏وت، خه‏لٌكى ئاموٌژگارى ئه‏كرد، ئيمام پيٌى وت:

 ئه‏ى حه‏سه‏ن! بىٌ ده‏نگ به! ئه‏مه‏وىٌ پرسياريٌكت لىٌ بكه‏م!

 - ئايا له‏سه‏ر ئه‏نجامى ئه‏م كاره‏ى كه وا تيٌيدا، له نيٌوان خوٌت و خواى خوٌت ليٌى رازيت يان نه؟

 - له ولاٌمدا وتى: نه خيٌر رازى نيم.

 - ئايا له بيرى ئه‏وه‏ى! كه ئه‏م كاره‏م به كاريٌكى باشتر بگوٌرٍيته‏وه؟

    حه‏سه‏نى به‏سرى، سه‏رى داخست و پاش ماوه‏يه‏ك وتى:

 - چه‏ندين جاره له‏گه‏لٌ خوٌم په‏يمان ئه‏به‏ستم، كه ئه‏م كاره بگوٌرٍم، به‏لاٌم به‏داخه‏وه له كرداردا ئه‏نجامى ناده‏م و ته‏نيا له گوفتار دا ئه‏ميٌنيٌته‏وه.

    حه‏زره‏تى فه‏رمووى:

 - ئايا ئوميٌدت هه‏يه كه له پاش موحه‏ممه‏دصلى الله عليه وآله پيٌغه‏مبه‏ريٌك بىٌ و له‏گه‏لٌ توٌ ناسيارى هه‏بىٌ؟

 - نه‏خيٌر!

 - ئايا ئوميٌدت هه‏يه، جگه له‏م دونيايه، جيهانيٌكى‏تر هه‏بىٌ، كه له‏ويٌدا كارى چاك ئه‏نجام بده‏ى؟

 - نه‏خيٌر!

 - ئايا ئه‏گه‏ر كه‏سيٌك توٌزىٌ ئه‏قلٌى هه‏بىٌ، به‏م ئه‏ندازه‏يه‏ى كه توٌ هه‏ته، وه له خوٌت رازيت، له خوٌى رازى بىٌ، توٌ به‏رٍاستى هه‏ولٌ‏ناده‏ى كه بارى خوٌت بگوٌرٍى، هه‏روه‏ها ئوميٌدت نيه كه پيٌغه‏مبه‏ريٌكى‏تر بىٌ و دونيايه‏كى‏تر هه‏بىٌ كه له‏ويٌدا كارى چاك ئه‏نجام بده‏ى! ئينجا خه‏لٌك ئاموٌژگارى ئه‏كه‏يت؟ ئيمام قسه‏كانى ته‏واو كرد و روٌيى!

    به‏سرى وتى: ئه‏وانه (ئه‏هل و به‏يتن) سه‏رچاوه و  كانگاى زانين و زانستن.

    ئه‏لٌيٌن له‏و روٌژه به دواوه، كه‏س حه‏سه‏نى به‏سرى نه‏بينى ئاموٌژگارى بكات[37].

 

    *  *  *

 

 

    (50) پاشه‏روٌژى كه‏سيٌك گالٌته به‏

    فه‏رمووده‏ى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بكات‏

 

    ئيمام زه‏ينولعابدين‏عليه السلام فه‏رموويه‏تى:

    پياو نازانىٌ به‏م خه‏لٌكه چى بلٌىٌ! ئه‏گه‏ر ئه‏وه‏ى كه له پيٌغه‏مبه‏ره‏وه‏صلى الله عليه وآله گويٌى لىٌ بوو بيگيٌرٍيٌته‏وه، له‏وانه‏يه گالٌته‏ى پىٌ بكه‏ن، له لايه‏كى تره‏وه تاقاتى نه‏وتنى ئه‏م راسته‏قينانه‏مان نيه!

    زه‏مره كورٍى مه‏عبده وتى: ئه‏وه‏ى كه توٌ له پيٌغه‏مبه‏ره‏وه بيستوته بلٌىٌ؟

    ئيمام فه‏رمووى: ئه‏زانى كاتىٌ دوژمنى خوا ئه‏خه‏نه ناو تابووت و به‏ره‏و گوٌرٍستان ئه‏يبه‏ن چى ئه‏لٌىٌ؟

 - زه‏مره: نه‏خيٌر!

 - ئيمام! به‏و كه‏سانه كه ئه‏يبه‏ن ئه‏لٌىٌ:

 - مه‏گه‏ر نابيسن چى ئه‏لٌيٌم؟ شكايه‏تى دوژمنانى خواتان لىٌ ئه‏كه‏م، ئه‏وانه منيان هه‏لٌ‏خه‏لٌه‏تاند، به‏م روٌژه ره‏شه‏يان تووش كردم، رزگاريان نه‏كردم. شكايه‏تى له‏و دوٌستانه ئه‏كه‏م كه له‏گه‏لٌمدا دوٌست بوون و منيان زه‏ليل كرد. وه له كورٍه‏كانم شكايه‏ت ئه‏كه‏م كه گه‏وره‏م كردن، له مالٌه‏كه‏م شكايه‏ت ئه‏كه‏م كه ته‏واوى سه‏روه‏تم له پيٌناوى ئاوه‏دانى خه‏رجم كرد، به‏لاٌم سه‏رئه‏نجام كه‏سانىٌ‏تر له‏وىٌ نيشته‏جىٍ بوون. (ئه‏ى خه‏لٌكينه) دلٌتان پيٌم‏بسووتىٌ، ئه‏وه‏نده توند مه‏رٍوٌن!

    زه‏مره به مه‏رامى گالٌته كردن وتى: ئه‏گه‏ر مردوو له‏ناو تابووت بتوانىٌ به‏م باشى‏يه قسه بكات، له‏وانه‏يه له‏سه‏ر شانى ئه‏وانه‏ى هه‏لٌيان گرتووه هه‏لٌسيٌته‏وه!

    ئيمام‏عليه السلام‏فه‏رمووى:

 - خوايه! ئه‏گه‏ر زه‏مره گالٌته به قسه‏كانى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله ئه‏كات توٌلٌه‏ى لىٌ‏بستيٌنه!

    دواى ئه‏م باسه به چل شه‏و زه‏مره مرد، خزمه‏تكاره‏كه‏ى له‏گه‏لٌ جه‏نازه‏كه دابوو، دواى شوردن و كفن و به خاك سپاردنى، چاوى به ئيمام كه‏وت و ئيمام پيٌى‏فه‏رموو: له كويٌوه دىٌ؟

 - وتى: زه‏مره مرد، به خاكمان سپارد، كاتىٌ گوٌرٍه‏كه‏مان پرٍ كرده‏وه، گويٌم له ده‏نگى بوو هه‏ر ئه‏توت زيندووه ئه‏يوت:

 - واى بوٌ زه‏مره كورٍى مه‏عبه‏د دوٌسته‏كانى زه‏ليليان كرد و به‏ره‏و دوٌزه‏خ كه شويٌنى هه‏ميشه‏يى هيٌنايان.

    ئيمام زه‏ينولعابدين فه‏رمووى: سوپاسى خواى مه‏زن ئه‏كه‏م، له‏به‏ر ئه‏وه‏ى هه‏ر كه‏سيٌك گالٌته به فه‏رمووده‏كانى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله بكات، سزا هه‏ر وا ئه‏بى[38].

    *  *  *

 

 

    (51) داواكردنى رسقى حه‏لاٌلٌ، سه‏ده‏قه‏يه!

 

    ئيمامى زه‏ينولعابدين‏عليه السلام ده‏مه‏و به‏يان بوٌ داوا كردنى رسق له مالٌ ئه‏چووه ده‏ره‏وه، پيٌيان ئه‏وت ئه‏ى كورٍى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله به‏م به‏يانيه زووه بوٌ كوىٌ ئه‏رٍوٌى؟

    فه‏رمووى: له مالٌ زوو هاتوومه‏ته ده‏ره‏وه تا سه‏ده‏قه بوٌ بنه‏مالٌه‏كه‏م بده‏م.

    پيٌيان وت: چوٌن سه‏ده‏قه بوٌبنه‏مالٌه‏كه‏ت ئه‏ده‏ى؟

    فه‏رمووى: هه‏ر كه‏سيٌك له ريٌگاى حه‏لاٌلٌ رسق و روٌزى به‏ده‏ست بيٌنىٌ (و بوٌ ژن و منالٌى خوٌى خه‏رجى بكات) له خزمه‏تى خواى مير و مه‏زن به سه‏ده‏قه بوٌ ئه‏نووسرىٌ[39]!

 

    *  *  *

 

 

    (52) گازه‏ى ئيمام سه‏ججاد[40]عليه السلام له قه‏راغى كه‏عبه‏

 

    تاوسى يه‏مه‏نى ئه‏لٌىٌ:

    عه‏لى كورٍى حوسه‏ينم بينى له كاتى نويٌژى شيٌوان تا ده‏مه‏وبه‏يان به ده‏ورى كه‏عبه‏دا ئه‏سورٍايه‏وه و خواى ئه‏په‏رست.

    كاتىٌ كه حاجى‏يه‏كان روٌيشتنه‏وه بوٌ مالٌ و كه‏عبه چوٌلٌ بوو، ته‏ماشاى ئاسمانى كرد و وتى: خوايا ئه‏ستيٌره‏كان له ئاسوٌ نه‏مان، وه خه‏لٌك چاويان چووه خه‏و، ده‏رگاى ره‏حمه‏تى توٌ له رووى نيازمه‏ندانى به‏ر ده‏رگات كراوه‏يه.

    رووم كرده خزمه‏تى مه‏زنايه‏تى توٌ تا ره‏حمم پىٌ‏بكه‏ى و بمبورى و عه‏فوى خوٌت داگرم بىٌ و روٌژى هه‏ستانه‏وه له بيابانى مه‏حشه‏ر روومه‏تى نورانى باپيرم موحه‏ممه‏دصلى الله عليه وآله نيشانم بده‏ى.

    هيٌشتا هه‏ر له حالٌه‏تى گريان و زارى دابوو، ده‏ستى به‏رز كرده‏وه، به‏م جوٌره گازه‏ى ئه‏كرد: وَ بِعِزَتِكَ وَ جَلالِكَ مَا اَردْتُ بِمَعْصِيَنى مُخَالَفَتَكَ وَ مَا عَصَيتُكَ وَ انَابِكَ شَاك وَ لا بَنَكالِك جاهِل وَ لا لِعُقُوبَتِك مُتَعَرِض وَ لكِنْ سَوَّلَتْ بى نَفَسى وَ أَغانَنى عَلى‏ ذلِك ستْرُكَ المرخى‏ بِهِ عَلىَّ - واته خوايه سويٌند به خوٌشه‏ويسى و به‏رزايه‏تيت، نه‏م ويست به ياغى بووم كارى ناشيرين له به‏رامبه‏رت ئه‏نجام بده‏م و گومانم له به‏رامبه‏ر دا نيه تا ليٌت ياغى بم، وه له سزات بىٌ ئاگا نيم و، گله‏ييم له سزاكانت نيه، به‏لٌكوو له‏م رووه‏وه‏يه كه مه‏يلى ده‏روون منى خه‏لٌه‏تاندووه و په‏رده‏پوٌشى توٌ يارمه‏تى منى داوه.

    پاشان وتى: خوايا كىٌ من له سزاى توٌ رزگار ئه‏كات، وه ده‏ست به داويٌنى كىٌ بگرم ئه‏گه‏ر توٌ ده‏ستم له هه‏موو لايه‏ك ببرٍى... واى بوٌ من! هه‏ر چى ته‏مه‏نم زياتر بى، گوناحه‏كانم زوٌرتر ئه‏بن و توٌبه ناكه‏م، ئايا كاتى ئه‏وه نه‏هاتووه شه‏رم و حه‏يا بكه‏م؟ هه‏ر به گريانه‏وه وتى:

    ئه‏ى داوايين ئاره‏زوو و ئوميٌده‏كان! ئايا به‏و هه‏موو ئوميٌد و خوٌشويستنه‏ى كه له به‏رامبه‏ر توٌ هه‏مه به ئاگر ئه‏م‏سوتيٌنى؟ چه‏ند كره‏وه‏ى ناشيرين و شه‏رمه‏زارم ئه‏نجام داوه، كه‏س له من گوناحكارتر له ناو خه‏لٌكدا نيه![41]

    خوايا توٌ له هه‏رچى عه‏يب و كه‏مايه‏تى‏يه پاكى، خه‏لٌكى به جوٌريٌكى وا له توٌ ياغى ئه‏بن، ئه‏لٌيٌى توٌ نايانبينى، وه له به‏رامبه‏ريان ئه‏وه‏نده حه‏ليم و دلاٌواى، ئه‏لٌيٌى بىٌ‏جىٌ‏يان ئه‏نجام نه‏داوه، به جوٌريٌكى وا له به‏رامبه‏رياندا خوٌشه‏ويستى ئه‏نجام ئه‏ده‏ى، ئه‏لٌيٌى پيٌويست پيٌيانه، له‏گه‏لٌ ئه‏ويشدا توٌ پيٌويستت به كه‏س نيه.

    پاش ئه‏م هه‏موو گازه و دوعايه كه‏وته سه‏ر زه‏وى و بىٌ هوٌش بوو.

    تاووسى يه‏مه‏نى ئه‏لٌىٌ: من خوٌم ليٌى نزيك كرده‏وه، سه‏ريم له‏سه‏ر رانم دانا، ئه‏وه‏نده گريام تا فرميٌسكى چاوم كه‏وته سه‏ر روومه‏تى موباره‏كى، پاش ماوه‏يه‏ك به هوٌش هاته‏وه و دانيشتن و فه‏رمووى:

    كىٌ منى له موناجات له‏گه‏لٌ په‏روه‏ردگارم برٍى؟

    وتم: كورٍى پيٌغه‏مبه‏رى خوا! منم تاووس يه‏مه‏نى، ئه‏م گريه و زارى‏يه چيه؟ ئيٌمه گوناحكارانى روره‏ش ئه‏بىٌ بگرين و بنالٌين نه توٌ؟ كه باوكت ئيمام حوسه‏ينه و دايكى باوكت فاتيمه و باپيرت نيٌراوى خواصلى الله عليه وآله.

    رووى ليٌكردم و فه‏رمووى: تاووس بوٌ ئه‏وه‏نده دوور ئه‏رٍوٌى، ناوى دايك و باوكم ئه‏به‏ى. خواى مير و مه‏زن به‏هه‏شتى خه‏لٌق كردووه بوٌ به‏نده‏كانى مل كه‏چ و كرده‏وه چاك، ئه‏گه‏ر چى غولامى ره‏شى حه‏به‏شى بىٌ. وه دوٌزه‏خى خه‏لٌق كردووه بوٌ به‏نده‏كانى ياغى و گوناحكار، ئه‏گه‏ر چى سه‏ييدى قورٍه‏يشى بىٌ، مه‏گه‏ر نازانى خواى ته‏عالا چى فه‏رمووه: فَإذا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلا انساب بَيْنَهُمْ يَومَئِذٍ و لا يَتَسائَلون[42] - واته: كاتىٌ كه فو له شه‏يپور ئه‏كرىٌ، نه خزميٌك له كاره و نه‏كه‏س و كاريٌك، له‏و روٌژه‏دا له كه‏س ناپرسريٌته‏وه.

    سويٌند به خوا سبه‏ينىٌ جگه له كرده‏وه‏ى چاك هيچ شتيٌك سوودى نيه بوٌ مروٌث[43].

 

    *  *  *

 

 

    (53) توٌشه به كوٌلٌ و به‏ره‏وه قيامه‏ت ئه‏رٍوا!

 

    زه‏هرى ئه‏لٌىٌ: له شه‏ويٌكى تاريك و سارددا، عه‏لى كورٍى حوسه‏ينم بينى توٌشه‏يه‏كى به كوٌلٌه‏وه‏يه و ئه‏رٍوات، وتم:

 - ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوا ئه‏مه چيه به كوٌلٌته‏وه! بوٌ كوىٌ ئه‏رٍوٌى؟

    فه‏رمووى: زه‏هرى من موسافرم، ئه‏مه توٌشه‏ى سه‏فه‏رى منه، ئه‏يبه‏م تا له شويٌنيٌكى پاريٌزراو دايبنيٌم. (تا له كاتى سه‏فه‏ردا بىٌ توٌشه و ده‏ست به تالٌ نه‏بم).

    وتم: ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوا ئيجازه بده خزمه‏تكاره‏كه‏م باره‏كه‏ت بوٌ له كوٌلٌ بكات تا هه‏ر كوىٌ ئه‏رٍوٌى.

    فه‏رمووى: تو خوا ليٌم‏گه‏رٍىٌ بابارى خوٌم، خوٌم هه‏لٌگرم و توٌش به‏رٍيٌى خوٌتا برٍوٌ و ئيشت به من نه‏بىٌ.

    زه‏هرى دواى چه‏ند روٌژيٌك ديسان ئيمامى بينى و وتى:

    ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوٌ، ئه‏و سه‏فه‏ره‏ى كه فه‏رمووت نه‏رٍوٌيشتى وا ليٌره‏ى؟

 فه‏رمووى: زه‏هرى! سه‏فه‏رى ئاخيره‏تم وتووه، سه‏فه‏رى مردن! بوٌ ئه‏و سه‏فه‏ره ئاماده ئه‏بووم. پاشان ئامانجى سه‏فه‏ره‏كه‏ى ئه‏و شه‏وه‏ى به زه‏هرى وت كه مه‏به‏ستى يارمه‏تى دانى هه‏ژاران بووه. دوايى فه‏رمووى:

 - ئاماده‏بوون بوٌ مردن به دوورى له حه‏رام و خيٌرات كردن به ده‏ست‏دىٌ[44].

 

    *  *  *

 

 

    (54) سنوورى گالٌته كردن له‏گه‏لٌ ژنى نامه‏حره‏م!

 

    ئه‏بوبه‏سير ئه‏لٌىٌ: له شارى كوفه بووم، ژنيٌكم فيٌرى قورئان ئه‏كرد. روٌژيٌكيان له‏باره‏ى ده‏رسه‏وه گالٌته‏م له‏گه‏لٌدا كرد!

    ماوه‏يه‏ك به‏سه‏ريدا تيٌپه‏رٍى تا روٌژيٌكيان ريٌگام كه‏وته شارى مه‏دينه و گه‏يشتمه خزمه‏تى ئيمام باقرعليه السلام.

    حه‏زره‏تى باقرعليه السلام قه‏لٌس بوو له‏ده‏ستم؛ ئاموٌژگارى كردم و فه‏رمووى:

 - هه‏ر كه‏سيٌك ئه‏گه‏ر ته‏نيا بىٌ و گوناح بكات، خوا رووى لوتفى خوٌى لىٌ وه‏رئه‏گيٌرٍيٌنىٌ، ئه‏مه چ قسه‏يه‏ك بوو له‏گه‏لٌ ئه‏و ژنه‏ت كرد؟

    له شه‏رمه‏زارى سه‏رم داخست، ئيتر نه‏م‏توانى ته‏ماشاى ناوچاوانى ئيمام بكه‏م، يه‏كسه‏ر ته‏وبه‏م كرد. ئيمام فه‏رمووى:

 - ئاگات له خوٌ بىٌ ئيتر دووباره‏ى نه‏كه‏يته‏وه[45].

 

    *  *  *

 

 

    (55) چه‏ند ئاموٌژگاريٌك له ئيمام باقره‏وه‏

 

    جابر جه‏عفى ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه:

 - دواى ئه‏وه كار و باره‏كانى حه‏جمان ئه‏نجام دا، له‏گه‏لٌ هه‏ندىٌ له دوٌستان گه‏يشتينه خزمه‏تى ئيمام باقرعليه السلام، پيٌش ئه‏وه كه خواحافيرى لىٌ بكه‏ين، وتمان قوربان ئاموٌژگارييٌكمان بكه؟

    ئه‏ويش فه‏رمووى: كه‏سانيٌك له ئيٌوه خاوه‏ن ده‏سته‏لات و به توانان، يارمه‏تى بىٌ ده‏سته‏لاته‏كان و بىٌ تواناكانتان بده‏ن!

    سه‏روه‏تمه‏ندان و ده‏ولٌه‏مه‏نده‏كانتان يارمه‏تى و دلٌدانه‏وه‏ى هه‏ژاره‏كانتان بده‏ن!

 - هه‏ر يه‏ك له ئيٌوه خيٌرخوازى بوٌ براى ئايينى خوٌى بيه‏وىٌ، وه ئه‏وه‏ى كه بوٌ خوٌى ئه‏يه‏وىٌ بوٌ براى ئايينى بيه‏وىٌ.

 - نهيٌنى ئيٌمه له ناكه‏سان بشارنه‏وه. وه خه‏لٌك به سه‏رماندا زالٌ مه‏كه‏ن!

 - گوىٌ بده‏نه قسه‏كانى ئيٌمه و ئه‏و قسانه‏ى كه له ئيٌمه‏وه ئه‏يبيسن. ئه‏گه‏ر له‏گه‏لٌ قورئاندا يه‏ك بوو، وه‏رى بگرن، وه ئه‏گه‏ر له‏گه‏لٌ قورئاندا يه‏كى نه‏گرت بيده‏ن له ديوار!

 - ئه‏گه‏ر مه‏به‏ستيٌكتان لىٌ‏شيوا، له‏باره‏يه‏وه برٍيار مه‏گرن، له ئيٌمه بپرسن تا ئه‏وه‏ى پيٌويسته پيٌتان بلٌيٌين.

    ئه‏گه‏ر ئيٌوه به‏و جوٌره بن كه من ئاموٌژگاريم كردن، وه له سنوور ده‏رنه‏چوون، هه‏ركه‏س له ئيٌوه پيٌش ئه‏وه‏ى قائيمى ئيٌمه (مه‏هدى چاوه‏رٍانكراو) بىٌ، بمرىٌ ئه‏وه شه‏هيد له دونيا روٌيشتووه. وه هه‏ر كه‏سيٌك له زه‏مه‏نى ئه‏وادا بىٌ و له ژيٌر سايه‏ى ئه‏و بكوژرىٌ، پاداشتى دوو شه‏هيدى ئه‏ده‏نىٌ، وه هه‏ر كه‏سيٌك دوژمنيٌك له دوژمنانى ئيٌمه بكوژىٌ، پاداشتى بيست شه‏هيدى ئه‏دريٌتىٌ[46].

 

    *  *  *

 

 

    (56) ئه‏گه‏ر پيٌش هاتنى مه‏هدى (ئيمام زه‏مان) بمرين!

 

    عه‏بدولحه‏ميدى واستى ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه، ئه‏لٌىٌ: چوومه خزمه‏تى ئيمام موحه‏ممه‏دى باقر و وتم: سويٌند به خوا دوكانه‏كانمان له‏به‏ر چاوه‏رٍوان كردنى ده‏ركه‏وتنى ئيمام زه‏مان داخستووه، ژيانمان گه‏يشتوٌته ئه‏و پله‏يه خه‏ريكه هه‏ژار ئه‏بين، ده‏ستى سوالٌكردن به‏ره‏و خه‏لٌكه دريٌژ بكه‏ينه‏وه!

    ئيمام باقر فه‏رمووى:

    ئه‏ى عه‏بدولحه‏ميد! گومانت هه‏يه ئه‏گه‏ر كه‏سيٌك خوٌى له ريٌگاى خوا وه‏قف بكات و خوا ده‏رگاى رسق ليٌى نه‏كاته‏وه؟ به خوا! خواوه‏ند ده‏رگاى ره‏حمه‏تى خوٌى بوٌى ئه‏كاته‏وه،. ره‏حمه‏تى خوا له‏و كه‏سه بىٌ كه خوٌى بوٌ ئيٌمه ته‏رخان كردووه، وه ده‏ستور و كار و بارى ئيٌمه زيندوو ئه‏كاته‏وه.

    وتم: باشه! ئه‏گه‏ر من پيٌش ئه‏وه‏ى چاوم به ئيمام زه‏مان بكه‏وىٌ، بمرم چىٌ ئه‏بىٌ؟

    فه‏رمووى: هه‏ركه‏سيٌك له ئيٌوه بلٌىٌ ئه‏گه‏ر چاوم به مه‏هدى كه له بنه‏مالٌه‏ى موحه‏ممه‏دصلى الله عليه وآله بكه‏وىٌ، يارمه‏تى ئه‏ده‏م، وه‏كوو ئه‏و كه‏سه وايه كه له ژيٌر په‏رچه‏ميدا شه‏رٍ بكات، وه كه‏سيٌك له ژيٌر په‏رچه‏ميدا شه‏رٍ بكات و شه‏هيد بىٌ دوو جار شه‏هيد بووه.

    له ريوايه‏تيٌكى‏تر دا هاتووه:

    وه‏كوو ئه‏و كه‏سه‏يه كه له ژيٌر په‏رچه‏ميدا شه‏رٍ بكات، به‏لٌكوو وه‏كوو كه‏سيٌكه كه له‏گه‏لٌ ئه‏ودا شه‏هيد بىٌ[47]

 

 

    *  *  *

 

 

    (57) نووسراويٌك به نووسينيٌكى سه‏وز!

 

    پياويٌك له مه‏زنانى ولاٌتى جه‏به‏ل هه‏ر سالٌ ئه‏چووه حه‏ج و زياره‏تى مالٌى خوا. له گه‏رٍانه‏وه دا ئه‏چووه خزمه‏تى ئيمام جه‏عفه‏ر سادق‏عليه السلام له شارى مه‏دينه.

    سالٌيٌكيان پيٌش ئه‏وه بچيٌته حه‏ج، چووه خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام و ده هه‏زار په‏نجايى دا به ئيمام و وتى: حه‏ز ئه‏كه‏م به‏م پاره‏يه خانوويه‏كم بوٌ بكرٍى، پاشان به‏ره‏و مه‏ككه‏ى موشه‏ره‏ف به مه‏رامى حه‏جى مالٌى خوا كه‏وته رىٌ.

    دواى ئه‏وه حه‏جى به‏جىٌ هيٌنا هاته‏وه خزمه‏تى ئيمام‏عليه السلام. ئيمام سادق بردى بوٌ مالٌى خوٌى و نووسراوه‏يه‏كى پىٌ دا، پيٌى فه‏رموو:

 - خانويه‏كم له به‏هه‏شت بوٌ كرٍيوى، سه‏ريٌكى نووساوه به خانووى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله و سه‏ريٌكى نووساوه به خانووى ئيمام عه‏لى‏عليه السلام و سه‏رى سىٌ‏يه‏مى نووساوه به خانووى ئيمام حه‏سه‏ن‏عليه السلام و سه‏رى چواره‏مى نووساوه به خانووى ئيمام حوسه‏ين‏عليه السلام.

    كابرا كه فه‏رمووده‏ى ئيمام سادقى‏عليه السلام بيست قه‏بولٌى كرد و (بىٌ ده‏نگ بوو). پاشان ئيمام روونى كرده‏وه كه ئه‏و پاره‏يه‏ى له نيٌوان نه‏وه‏كانى ئيمام حه‏سه‏ن و ئيمام حوسه‏ين كه زوٌر نيازمه‏ند و پيٌويستيان پىٌ بوو، دابه‏ش كردووه. پياوه‏كه مه‏به‏ستى ئيمام سادقى‏عليه السلام زانى، گه‏رٍايه‏وه بوٌ ولاٌتى خوٌى.

    پاش ماوه‏يه‏ك كابرا نه‏خوٌش كه‏وت، خزم و كه‏س و كارى له ده‏ورى خوٌى كوٌكرده‏وه و وتى: من (له كرده‏وه‏ى ئيمام هيچ گومانم نيه) ئه‏زانم كه ئه‏و راست ئه‏كات، به‏لاٌم تكايه‏كم له ئيٌوه هه‏يه له وانه له‏م نه‏خوٌشييه‏دا ده‏رنه‏چم و ئه‏گه‏ر مردم ئه‏م نووسراوه‏يه كه هى ئيمام سادقه‏عليه السلام له‏گه‏لٌ ته‏رمه‏كه‏م به خاك بسپيٌرن.

    كابرا زوٌرى پىٌ نه‏چوو مرد، خزمه‏كانى وه‏سيه‏ته‏كه‏يان به‏جىٌ هيٌنا و نووسراوه‏كه‏يان له‏گه‏لٌيدا شارده‏وه. روٌژى دووه‏م كه هاتنه سه‏ر گوٌرٍه‏كه بينيان نووسراوه‏يه‏ك به ده‏ست نووسيٌكى سه‏وز له‏سه‏ر گوٌرٍه‏كه‏يه و تيٌيدا نووسراوه سويٌند به خوا! جه‏عفه‏ر كورٍى موحه‏ممه‏د به په‏يمانه‏كه‏ى وه‏فاى كردووه[48].

 

    *  *  *

 

 

    (58) پىٌ خواس به‏ناوى ئاگردا!

 

    مه‏ئمونى ره‏قى ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه:

 - روٌژيٌكيان له خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام دانيشتبووم، حه‏سه‏ن كورٍى سه‏هلى خوراسانى هاته ژووره‏وه و سلاٌوى كرد و دانيشت، پاشان وتى:

 - ئه‏ى كورٍى نيٌرٍاوى خوا! ئيمام بوون هه‏قى ئيٌوه‏يه، چونكه ئيٌوه بنه‏مالٌه‏ى ره‏حمه‏ت و دلاٌوان، ئه‏ى بوٌچى بوٌ وه‏رگرتنى هه‏قى خوٌتان راناپه‏رٍن، بوٌ خوٌت ئه‏زانى ئيٌستا زياتر له سه‏د دلاٌوه‏رى شمشيٌردار له په‏يرٍه‏وانتان وان له ژيٌر ده‏ستان و ئاماده‏ى ئاماژه‏يه‏كن له ئيٌوه‏وه!

    ئيمام فه‏رمووى:

 - ئه‏ى كابراى خوراسانى! دانيشه تا راسته‏قينه‏ت بوٌ روون بيٌته‏وه.

    ئيمام به خزمه‏تكاره‏كه‏ى ده‏ستوورى دا ئاگرى ته‏نوور هه‏لٌكات، ئاگر بلٌيٌسه‏ى به‏رز بوٌوه‏وه، ئيمام به سه‏هلى خوراسانى فه‏رموو:

    ئه‏ى كابراى خوراسانى هه‏لٌسه بچوٌوه ناو ته‏نووره‏كه!

    خوراسانى ده‏ستى كرده پارٍانه‏وه و داواى ليٌبوردنى له ئيمام كرد و وتى:

 - ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوا! به ئاگر مه‏م سوتيٌنه، له منى بيٌچاره ده‏ست هه‏لٌبگره!

    ئيمام له‏م رووداوه مه‏به‏ستيٌكى نه‏بوو، جگه له تاقى كردنه‏وه، فه‏رمووى:

 - قه‏لٌس مه‏به، توٌم عه‏فو كرد.

    له‏م وتوويٌژه‏دا بوون، هارٍونى مه‏ككى له كاتيٌكدا هه‏ردو نه‏عله‏كه‏ى به ده‏سته‏وه بوو، خوٌى كرده ژووره‏وه و سلاٌوى كرد، ئيمام ولاٌمى دايه‏وه و پيٌى فه‏رموو:

 - هارٍون نه‏عله‏كانت فرٍىٌ بده، برٍوٌ ناو ته‏نووره‏كه دانيشه!

    هارٍون بىٌ يه‏ك و دوو نه‏عله‏كانى فرٍىٌ دا و خيٌرا چووه ناو ته‏نووره‏كه!

    ئيمام و خوراسانى قسه و باسى بارودوٌخى بازارٍ و تايبه‏تى‏يه‏كانى خوراسانيان كرد؛ ئه‏توت چه‏ندين سالٌ ئيمام له‏وىٌ ژياوه.

    پاشان داواى له سه‏هل كرد تا بزانىٌ ته‏نووره‏كه له چيدايه.

    سه‏هل ئه‏لٌىٌ سه‏رم كيٌشا به‏سه‏ر ته‏نووره‏كه‏دا، ته‏ماشام كرد هارٍون له‏ناوى ئه‏و خه‏رواره ئاگره ده‏ست له زانوو دانيشتووه، هه‏ر كه چاوى به من كه‏وت له ته‏نووره‏كه هاته ده‏ره‏وه و سلاٌوى كرد. ئيمام به سه‏هلى فه‏رموو:

 - له خوراسان چه‏ند نه‏فه‏رى وا هه‏يه؟

 - سويٌند به خوا يه‏ك نه‏فه‏ر به‏م جوٌره په‏يدا ناكه‏ى.

 - ئيمام فه‏رمووى: به‏لٌىٌ! سويٌند به خوا يه‏ك نه‏فه‏ر هه‏م وه‏كوو ئه‏و په‏يدا نابىٌ! ئه‏گه‏ر پيٌنج نه‏فه‏ر وه‏كوو ئه‏و هه‏بووايه ئيٌمه رائه‏په‏رٍين[49].

 

    *  *  *

 

 

    (59) چوٌن به كار و بارى يه‏كتر بگه‏ين‏

 

    ئيمام موسا كورٍى جه‏عفه‏رعليه السلام به عاسمى فه‏رموو:

 - چوٌن به كار وبارى يه‏كتر ئه‏گه‏ن و يارمه‏تى يه‏كتر ئه‏ده‏ن؟

    وتى: به باشترين شيٌوه يارمه‏تى خه‏لٌك ئه‏ده‏ين و فرياى يه‏كتر ئه‏كه‏وين.

    ئيمام فه‏رمووى: ئه‏گه‏ر يه‏كىٌ له ئيٌوه ته‏نگ ده‏ست و ده‏ست كورت بىٌ، به بىٌ ئيٌزن بچيٌته مالٌى برايه‏كى باوه‏رٍدار، داوا له منالٌه‏كانى بكات كيسه پاره‏كه‏ى بوٌ بيٌنن وبه ئه‏ندازه‏يه‏ك كه پيٌويستى‏يه‏تى بوٌ خوٌى هه‏لٌ بگره هيچ پيٌى نالٌيٌن؟

    عاسم وتى: به قوربانت بم تا ئه‏و ئه‏ندازه‏يه نيه.

    فه‏رمووى: كه‏واته به‏و جوٌره‏ى كه من حه‏ز ئه‏كه‏م له كاتى هه‏ژارى و ده‏ست كورتيدا يارمه‏تى يه‏ك  ناده‏ن[50].

 

    *  *  *

 

 

    (60) به‏خشينى نان‏

 

    مه‏عه‏للا كورٍى خه‏نيس ئه‏لٌىٌ:

    له نيوه شه‏ويٌكى بارانيدا، ئيمام سادقم بينى له مالٌ هاته ده‏ره‏وه، به‏ره‏و ساباتى هوٌزى ساعيده روٌيى. منيش به كه‏ميٌك دوورى هيٌواش هيٌواش كه‏وتمه شويٌنى.

    له‏ناكاو ئاگام ليٌى بوو شتيٌك له ده‏ستى كه‏وته زه‏وى، گويٌم لىٌ بوو له‏به‏ر خوٌيه‏وه فه‏رمووى: خوايا ئه‏وه‏ى ليٌمكه‏وت بوٌم بيگيٌرٍه‏وه.

    ليٌى چوومه پيٌشه‏وه و سلاٌوم كرد، به ده‏نگ منى ناسيه‏وه، فه‏رمووى مه‏عه‏للا توىٌ؟

    وتم: به قوربانت بم به‏لٌىٌ منم. دواى ولاٌم‏دانه‏وه‏ى ئيمام ليٌى وردبوومه‏وه تا بزانم چى لىٌ كه‏وتووه، ته‏ماشام كرد هه‏ندىٌ نان له گونيه‏كه‏ى كه‏وتبوو. ئيمام فه‏رمووى:

 - مه‏عه‏للا وه‏ره ئه‏م نانانه كوٌ بكه‏وه بيده من!

 - من هه‏مووم كوٌ كرده‏وه و دام به ئيمام، گونيه‏يه‏كى مه‏زن پرٍ له نان له كوٌلٌى كردبوو كه به زوٌريى هه‏لٌى ئه‏گرت.

    منيش وتم: به قوربانت بم روخه‏ست بده با له كوٌلٌى بكه‏م.

    فه‏رمووى: نه مه‏عه‏للا! من له توٌ بوٌ هه‏لٌگرتنى له پيٌش‏ترم، به‏لاٌم توٌ له‏گه‏لٌمدا وه‏ره.

    ئيمام گونيه نانه‏كه‏ى به كوٌلٌه‏وه هه‏لٌگرت و كه‏وتينه رىٌ؛ تا گه‏يشتينه ساباتى هوٌزى ساعيده، كوٌمه‏لٌيٌك له هه‏ژاران و چه‏وساوه‏كانى بىٌ خانووبه‏ر له‏وىٌ خه‏وتبوون و كه‏سيان به خه‏به‏ر نه‏بوون. ئيمام له ژيٌر سه‏ر هه‏ر يه‏كيان دانه نانيٌكى دانا و كه‏سى بىٌ‏نان نه‏هيٌشته‏وه. پاشان هاتينه‏وه له ريٌگادا پيٌم‏وت: به قوربانت بم! ئه‏مانه كه توٌ له‏م نيٌوه شه‏وه دا نانيان بوٌ ئه‏به‏ى له په‏يرٍه‏وانى توٌن و ئيمامه‏تيان قه‏بولٌه؟

    فه‏رمووى: نه! ئه‏وانه باوه‏رٍيان به ئيمامه‏تى ئيٌمه نيه، ئه‏گه‏ر له په‏يرٍه‏وانى ئيٌمه بوونايه له‏وه زياتر شتمان بوٌ ئه‏بردن[51].

 

    *  *  *

 

 

    (61) هه‏لٌسانى ئيمام سادق‏عليه السلام‏

 

    هارٍون كورٍى جه‏هه‏م ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه و ئه‏لٌىٌ: كاتىٌ كه ئيمام سادق‏عليه السلام له حييره بوو پيٌكه‏وه چووينه سه‏ردانى ئه‏بوجه‏عفه‏ر مه‏نسوور ده‏وانيقى، يه‏كىٌ له سه‏ركرده‏كانى له‏شكرى مه‏نسوور، كورٍه‏كه‏ى خه‏ته‏نه‏كردبوو،ژماره‏يه‏كى زوٌر له‏ناوداره‏كان و گه‏وره‏كانى بوٌ خه‏ته‏نه‏برٍان بانگهيٌشت كردبوو، ئيمام سادقيش بانگهيٌشت كرابوو، سفره‏يان ئاماده كرد و خواردنيان هيٌنا و خه‏لٌك خه‏ريكى خواردن بوو، يه‏كىٌ له ميوانه‏كان داواى ئاوى كرد، له جياتى ئاو جامىٌ شه‏رابيان بوٌهيٌنا. ئيمام تيٌگه‏يشت شه‏رابه و ئاو نيه، له‏سه‏ر سفره هه‏لٌسا و خيٌرا چووه ده‏ره‏وه، هه‏رچى پيٌشيان ليٌگرت و بهيٌننه‏وه ژووره‏وه، قه‏بوولٌى نه‏كرد و فه‏رمووى:

 - هه‏ركه‏سيٌك له‏سه‏ر سفره‏يه‏ك شه‏رابى له‏سه‏ر بىٌ دانيشىٌ له ره‏حمه‏تى خوا دووره و نفرين ليٌى‏كراوه[52].

 

    *  *  *

 

 

    (62) په‏يرٍه‏وانى ئيمامه‏كان‏عليهم السلام له به‏هه‏شتن‏

 

    زه‏يد كورٍى ئوسامه ئه‏گيٌرٍيٌتوه كاتىٌ گه‏يشتمه خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام‏فه‏رمووى:

 - ئه‏ى زه‏يد! چه‏ند سالٌ له ته‏مه‏نت تيٌپه‏رٍيوه!

    وتم: زوٌرى روٌيشتووه، ئه‏وه‏نده‏ى نه‏ماوه!

    فه‏رمووى: بايه‏خ زياتر بده به خواپه‏ره‏ستى‏يه‏كانت و توٌبه‏ت نوىٌ بكه‏وه!

    زه‏يد ئه‏لٌىٌ: له‏و فه‏رمووده‏ى ئيمام زوٌر قه‏لٌس بووم و گريام.

    ئيمام فه‏رمووى: بوٌچى ئه‏گرى؟

 - وتم: به‏م فه‏رمووده‏ى جه‏نابت وا دياره مردنى من نزيك بوٌته‏وه، توٌيش خه‏به‏رت هه‏يه.

    ئيمام فه‏رمووى: زه‏يد ئه‏م قسه‏يه‏ى من مژده‏يه‏كه بوٌ توٌ كه له په‏يرٍوانى راستينى ئيٌمه‏ى و هه‏روه‏ها بوٌ هه‏مو په‏يرٍه‏وانى ئيٌمه كه خاوه‏نى به‏هه‏شتن[53].

    *  *  *

 

 

    (63) زيٌرٍ و موعجيزه‏ى ئيمامى سادق‏عليه السلام‏

 

    هه‏ندىٌ له ياران له خزمه‏تى ئيمام سادق دانيشتبوون، پيٌيان فه‏رموو:

 - گه‏نجى زه‏وى و كليله‏كانى هه‏موو به‏ده‏ستى ئيٌمه‏وه‏يه، ئه‏گه‏ر ئيٌمه پىٌ‏يه‏ك له زه‏وى بده‏ين، هه‏رچى تيٌدا شاراوه‏ته‏وه، له زيٌر و گه‏نج هه‏موو هه‏لٌئه‏رٍيٌژيٌته سه‏ره‏وه! پاشان به پىٌ هيٌلٌيٌكى به‏سه‏ر زه‏ويدا كيٌشا، به ئه‏ندازه‏ى هيٌلٌه‏كه زه‏وى قلٌيٌشا، ئيمام ده‏ستى دريٌژ كرد پارچه‏يه‏ك زيٌرٍ به دريٌژى بستيٌك له زه‏وى هيٌنا ده‏ره‏وه! پاشان فه‏رمووى:

 - له‏م قلٌيٌشاندنه‏وه باش ته‏ماشاى ژيٌر زه‏وى بكه‏ن، بزانن چى ئه‏بينن؟ ياران كه ته‏ماشايان كرد، هه‏موو پارچه زيٌرٍيان بينى كه له‏سه‏ر يه‏ك كه‏وتووه و ئه‏دره‏خشيٌنه‏وه.

    يه‏كىٌ له ياران به ئيمامى وت:

 - ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوا! خواى ته‏عالا به‏م جوٌره مالٌى دونياى له ژيٌر ده‏ست ئيٌوه داناوه، وه په‏يرٍه‏وانى ئيٌوه به‏م جوٌره هه‏ژار و نيامزه‏ندن؟

    ئيمام له ولاٌمدا فه‏رمووى:

 - خواى مه‏زن دونيا و ئاخيره‏ت بوٌ ئيٌمه و په‏يرٍه‏وانى ئيٌمه پيٌكه‏وه كوٌى كردوٌته‏وه، وه‏لايه‏تى ئيٌمه بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله گه‏وره‏ترين سه‏رمايه، ئيٌمه و دوٌستانى ئيٌمه پيٌى ئه‏چينه به‏هه‏شت و دوژمنانى ئيٌمه به هوٌيه‏وه ئه‏چنه دوٌزه‏خ![54].

 

    *  *  *

 

 

    (64) ئه‏و ئاده‏ميزادانه‏ى كه له ناوه‏روٌكدا مه‏يمون و به‏رازن‏

 

    ئه‏بو به‏سير يه‏كىٌ له په‏يرٍه‏وانى پاك و دلٌسوٌزى ئيمام سادق‏عليه السلام ئه‏لٌىٌ:

 - سالٌيٌك له‏گه‏لٌ ئيمام سادق له كار و بارى حه‏ج به‏شداريم كرد.

    كاتىٌ له ده‏ورى كه‏عبه ئه‏سوورٍاينه‏وه وتم:

 - به قوربانت بم، ئايا خواى مير و مه‏زن، ئه‏م هه‏موو خه‏لٌكه كه به‏شداريان له حه‏ج كردووه عه‏فو ئه‏كات؟

    ئيمام فه‏رمووى:

 - ئه‏ى ئه‏بوبه‏سير! به‏شيٌكى زوٌر له‏م خه‏لٌكه يان مه‏يمونن يان به‏رازن!

    وتم: له كويٌن! بوٌ من نايانبينم! پيشانيانم بده؟

    ئيمام ده‏ستى موباره‏كى به‏سه‏ر چاوه‏كانمدا كيٌشا و هه‏ندىٌ ويٌردى به‏سه‏ر زمانى‏يه‏وه هيٌنا. له پرٍ! زوٌربه‏ى ئه‏و خه‏لٌكه‏م يان مه‏يمون يان به‏راز هاته به‏رچاوم! زوٌر ترسام، ئيمام جاريٌكى‏تر ده‏ستى موباره‏كى به چاوه‏كانمدا كيٌشا، وه‏كوو خوٌم ليٌم هاته‏وه. هه‏موو به ئاده‏ميٌزدم بينى، پاشان فه‏رمووى:

 - ئه‏ى ئه‏بوبه‏سير! مه‏ترسه توٌ له به‏هه‏شتييانى؛ دوٌره‏خ جيٌى توٌ نيه!

    سويٌند به خوا! سىٌ نه‏فه‏ر به‏لٌكوو دوو نه‏فه‏ر بگره يه‏ك نه‏فه‏ر له په‏يرٍه‏وانى راستينى ئيٌمه ناچيٌته دوٌزه‏خ[55].

 

    *  *  *

 

 

    (65) ئايه‏تيٌك كه گاوريٌك پيٌى بوو به موسلٌمان‏

 

    زه‏كه‏رييا كورٍى ئيبراهيم ئه‏لٌىٌ:

 - من له پيٌش دا گاور بووم، بووم به موسلٌمان، پاشان بوٌ كار و بارى حه‏ج له كوفه‏وه به‏ره‏و مه‏ككه كه‏وتمه رىٌ، له‏وىٌ گه‏يشتمه خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام و وتم: قوربان من گاور بووم، بووم به موسلٌمان.

 - ئيمام فه‏رمووى: چيت بينيوه له‏به‏ر خاترى چى بووى به موسلٌمان؟

    - ئه‏م ئايه‏ته بووه هوٌى هيدايه‏تم، خواى مير و مه‏زن به پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رموويه‏تى:

    مَا كُنْتَ تَدرِى مَاالْكِتاب وَ لا الاِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نوراً نَهْدِى بِهِ مَنْ‏

 نَشَاء[56].

    له‏م ئايه‏ته بوٌم ده‏ركه‏وت كه ئايينى ئيسلام، ئايينيٌك كاملٌ و ته‏واوه. وه كه‏سيٌك كه هيچ جوٌره قوتابخانه‏يه‏كى نه‏بينيبىٌ، ناتوانىٌ بيٌژه‏ى وا به‏سه‏ر زمان بهيٌنىٌ، كه‏واته ئه‏بىٌ به‏م پيٌغه‏مبه‏ره كه موحه‏ممه‏ده‏صلى الله عليه وآله وه‏حى كرابىٌ.

    ئيمام فه‏رمووى: به‏رٍاستى خوا توٌى هيدايه‏ت كردووه، پاشان سىٌ جار فه‏رمووى: اَللَّهُمّ اَهِدهِ - يانى خوايه هيدايه‏تى بكه.

    پاشان فه‏رمووى: كورٍه شرينه‏كه‏م هه‏رچى ئه‏ته‏وىٌ بپرسه؟

    وتم:

 - دايك و باوك و بنه‏مالٌه‏كه‏م هه‏موويان گاورن، دايكم كويٌره، ئايا من كه موسلٌمان بوومه ئه‏توانم له‏گه‏لٌيان بژيم و له قاب و قاجاغيان خواردن بخوٌم؟

    فه‏رمووى: ئه‏وانه گوٌشتى به‏راز ئه‏خوٌن؟

    وتم: نه‏خيٌر، هه‏تا ده‏ستى لىٌ‏ى ناده‏ن.

    فه‏رمووى: له‏گه‏لٌياندا به، قه‏يدى ناكا.

    پاشان داكوٌكى له‏سه‏ر ئه‏وه كرد، به تايبه‏تى له‏گه‏لٌ دايكم؛ فه‏رمووى زوٌر له‏گه‏لٌيدا ميهره‏بان به، ئه‏گه‏ر مرد، مه‏يه‏لٌه كه‏سيٌكى‏تر كفنى بكات، خوٌت كفنى بكه، له گوٌرٍى بنىٌ، وه به كه‏س مه‏لٌىٌ هاتوويته لاى من، خوا حه‏ز بكات له مه‏نا وه‏ره بوٌ لام.

    من له مه‏نا چوٌمه خزمه‏تى، خه‏لٌك وه‏كوو قوتابى له ده‏ورى كوٌببوونه‏وه، پرسياريان لىٌ‏ى ئه‏كرد.

    كاتىٌ حه‏ج ته‏واو بوو، گه‏رٍامه‏وه بوٌ  كوفه، زوٌر به ميهره‏بانى له‏گه‏لٌ دايكمدا ئه‏جولاٌمه‏وه، جله‏كانيم ئه‏شوٌرد، خواردنم ئه‏كرده ده‏مى‏يه‏وه، سه‏ريم ئه‏شوٌرد.

    روٌژيٌكيان دايكم وتى: توٌ له پيٌشان وانه‏بووى، له‏و روٌژه‏وه بووى به موسلٌمان زوٌر ميهره‏بان بووى، چى بووه، چوٌن وات ليٌى هاتووه؟

    وتم: من بووم به موسلٌمان و پياويٌك له نه‏وه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى خوا ئاموٌژگاريى كردم كه له‏گه‏لٌ دايكم خوٌشره‏فتار و ميهره‏بان بم.

    دايكم وتى: ئه‏و پياوه پيٌغه‏مبه‏رى خوايه؟

    وتم: نه! دايه، ئه‏و نه‏وه‏ى پيٌغه‏مبه‏ره‏صلى الله عليه وآله.

    دايكم وتى: ئه‏بىٌ ئه‏و بوٌ خوٌى پيٌغه‏مبه‏ر بىٌ، چونكه ئه‏م جوٌره ئاموٌژگارى‏يانه (به‏تايبه‏ت ميهره‏بانى له‏گه‏لٌ دايك) له ئاموٌژگارى تايبه‏تى پيٌغه‏مبه‏رانه.

 - نه دايه! له دواى پيٌغه‏مبه‏رى ئيٌمه پيٌغه‏مبه‏ريٌكى‏تر نايه‏ت، ئه‏و پياوه له نه‏وه‏ى پيٌغه‏مبه‏رى ئاخير زه‏مانه.

 - كورٍه‏كه‏م! ئايينى توٌ باشترين ئايينه، به منى بناسيٌنه بزانم چوٌنه؟!

 - من وشه‏ى شه‏هاده‏ته‏ينم پىٌ فيٌر كرد، ئه‏ويش وتيه‏وه و بوو به موسلٌمان، نويٌژكردن فيٌر بوو، نويٌژى ئه‏كرد، پاش ماوه‏يه‏ك دايكم نه‏خوٌش كه‏وت، رووى تيٌكردم و وتى دايكت به قوربانت بىٌ، ئه‏و وشه‏يه‏ى كه روٌژى ئه‏وه‏لٌ فيٌرت كردم دووباره‏ى بكه‏وه!

    شه‏هاده‏ته‏ينم بوٌ خويٌندووه، كه شه‏هاده‏ته‏ينى وت، يه‏كسه‏ر گيانى هاته ده‏ر. بوٌ سبه‏ينىٌ موسلٌمانه‏كان شوٌرديان و كفنيان كرد، منيش نويٌژم به‏سه‏ريدا خويٌند و به ده‏ستى خوٌم له گوٌرٍم سپارد[57].

 

    *  *  *

 

 

    (66) بازرگانى به حه‏فتا دينارى حه‏لاٌلٌ‏

 

    روٌژيٌك لاويٌك هاته خزمه‏تى ئيمام سادق و وتى:

 - سه‏رمايه‏م نيه!

    ئيمام‏عليه السلام فه‏رمووى: ره‏فتارن دروست بكه و باش به، خوا رسقت ئه‏دا!

    لاوه‏كه له خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام هاته ده‏ره‏وه، له ريٌگادا كيسه‏يه‏كى دوٌزييه‏وه، حه‏فسه‏د دينارى تيٌدا بوو. له‏گه‏لٌ خوٌى وتى با ئاموٌژگارى‏يه‏كانى ئيمام له‏به‏ر چاو بگرم، به خه‏لٌكى رائه‏گه‏ينم هه‏ركه‏سيٌك شتيٌكى ون كردووه، با بيٌته لاى من، به ده‏نگى به‏رز هاوارى كرد:

 - هه‏ركه‏سيٌك كيسه‏يه‏كى ون كردووه با بىٌ نيشانه‏ى بدات و وه‏رى بگريٌته‏وه، ئه‏وه‏نده‏ى پىٌ نه‏چووه كابرايه‏ك هاته لاى و نيشانه‏ى كيسه‏كه‏ى دا، كيسه‏كه‏ى وه‏رگرت و حه‏فتا دينارى به دلٌى خوٌى دا به لاوه‏كه.

    لاوه‏كه گه‏رٍاوه بوٌ خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام و به‏سرهاته‏كه‏ى بوٌ باس كرد.

    ئيمام فه‏رمووى: ئه‏م حه‏فتا ديناره حه‏لاٌلٌه؛ وه باشتره له‏و حه‏فسه‏د ديناره حه‏رامه كه خوا داى به توٌ، لاوه‏كه به‏و پاره‏يه بازرگانى كرد و زوٌر ده‏ولٌه‏مه‏ند بوو[58].

 

    *  *  *

 

 

    (67) ژنيٌكى بىٌ گوناح‏

 

    به‏ششار مه‏ككارى ئه‏لٌىٌ:

    له كوفه گه‏يشتمه خزمه‏تى ئيمام سادق‏عليه السلام، خه‏ريكى خورما خواردن بوو، فه‏رمووى:

 - به‏ششار وه‏ره دانيشه خورمامان له‏گه‏لٌ بخوٌ!

    وتم: به قوربانت بم ديمه‏نيٌكى ناخوٌشم بينىٌ دلٌم زوٌر ئيٌشا، له قه‏لٌسى ناتوانم هيچ بخوٌم!

    فه‏رمووى: چيت بينيوه بوٌمان باس بكه؟

 - به ريٌگادا هاتم بوٌ ئيٌره، يه‏كىٌ له كاربه‏ده‏ستانى حوكمه‏ت، له ژنيٌكى ئه‏دا و به‏ره‏و زيندانى ئه‏برد، هه‏رچى هاوارى ئه‏كرد، كه‏س فرياى نه‏كه‏وت!

 - مه‏گه‏ر ژنه‏كه چ كاريٌكى كردبوو؟

 - خه‏لٌك ئه‏يان وت: پيٌى به به‏رديٌك كه‏وت، ويستى بكه‏ويٌته سه‏ر زه‏وى، له‏و كاته وتى: له‏عنه‏تى خوا له‏سه‏ر دوژمنانى بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله ئيمام سادق كه گويٌى له‏م قسه‏يه بوو، به جوٌريٌكى وا گريا كه فرميٌسك له چاوانيدا هاته خواره‏وه، گوٌنا و ريشى ته‏رٍ كرد، پاشان فه‏رمووى:

 - به‏ششار! هه‏لٌسه با برٍوٌين بوٌ مزگه‏وتى سه‏هله بوٌ رزگار كردنى ئه‏و ژنه دوعا بكه‏ين. نه‏فه‏ريٌكى نارد بوٌ سه‏راى سولٌتان تا هه‏والٌى ئه‏و ژنه بزانين و ئيٌمه‏ش چووين بوٌ مزگه‏وت.

    چووينه مزگه‏وتى سه‏هله و دوو ركات نويٌژمان خويٌند. ئيمام بوٌ رزگارى ژنه‏كه دوعاى كرد، پاشان سوژده‏ى برد و هه‏لٌسايه‏وه‏و فه‏رمووى:

    بكه‏وه رىٌ با برٍويٌن رزگارى بكه‏ين!

    له مزگه‏وت هاتينه ده‏ره‏وه، تووشى ئه‏و كابرايه بووين كه ناردبووى بوٌ سه‏راى سولٌتان، به ئيمامى وت: ئازاديان كرد. ئيمام پرسى:

 - چوٌن ئازاديان كرد؟

 - وتى نازانم من گه‏يشتمه به‏ر ده‏رگاى سه‏را، ته‏ماشام كرد ژنه‏كه‏يان له زيندان هيٌنا و برديانه به‏ر ده‏م سولٌتان. له ژنه‏كه‏ى پرسى چيت كرد! توٌيان گرت؟

    ژن به‏سه‏رهاته‏كه‏ى بوٌيان گيٌرٍاوه.

    سولٌتان دووسه‏ت په‏نجايى دا به ژنه‏كه، به‏لاٌم وه‏رى نه‏گرت، سولٌتان وتى: ئيٌمه حه‏لاٌلٌ بكه، گه‏ردنمان ئازاد بكه، ئه‏م په‏نجاييانه ببه و برٍوٌ! ژنه‏كه هاته ده‏ره‏وه و په‏نجاييه‏كانى هه‏لٌنه‏گرت.

    ئيمام فه‏رمووى: دووسه‏د په‏نجايى‏يه‏كه‏ى هه‏لٌنه‏گرت؟

    وتم: نه‏خيٌر!

    ئيمام سادق‏عليه السلام فه‏رمووى: به‏ششار برٍوٌ ئه‏م حه‏وت ديناره پيٌى بده، چونكه ئه‏و زوٌر نيازى به‏م پاره‏يه هه‏يه، سلاٌوى منيشى پىٌ بگه‏ينه.

    كاتىٌ كه حه‏وت ديناره‏كه‏م به ژنه‏كه دا و سلاٌوى ئيمام‏عليه السلام پيٌم راگه‏ياند، به خوٌشحالٌى وتى: به‏رٍاستى ئيمام سلاٌوى بوٌ من ناردووه؟ وتم: به‏لٌىٌ.

    له خوٌشحالٌى بىٌ هوٌش بوو، كه‏وته سه‏ر عه‏رز، به هوٌشيان هيٌناوه، دووباره وتى: ئايا ئيمام سلاٌوى بوٌ من ناردووه؟

 - به‏لٌىٌ! سىٌ جار پرسياره‏كه‏ى وته‏وه، پاشان وتى: داوات لىٌ ئه‏كه‏م سلاٌوى منيش به ئيمام سادق‏عليه السلام رابگه‏يه‏نه و پيٌى بلٌىٌ من كه‏نيز و كاره‏كه‏رى ئه‏وم و نيازيم به دوعاى ئه‏وه.

    پاش هاتنه‏وه بوٌ لاى ئيمام به‏سه‏رهاته‏كه‏م بوٌ گيٌرٍايه‏وه، ئيمام به جوانى گوىٌ رايه‏لٌى قسه‏كانم بوو، له كاتيٌكدا فرميٌسك له چاوه‏كانى ئه‏هاته خواره‏وه، دوعاى بوٌ ئه‏كرد[59].

 

    *  *  *

 

 

 

    (68) كرٍينى نان به نرخى روٌژ

 

    ئيمام سادق‏عليه السلام به مه‏عته‏ب ليٌپرسراوى كرٍينى شتومه‏كى فه‏رموو:

 - مه‏عته‏ب شتومه‏ك روٌژ به روٌژ گران ئه‏بىٌ بوٌ ئيمسالٌ چه‏ند شتومه‏كى خوارده‏مه‏نيان هه‏يه؟

 - مه‏غنه‏ب: به ئه‏نداه‏ى چه‏ند مانگيٌك گه‏نممان هه‏يه.

 - گه‏نم له بازارٍ كه‏مه و بيبه له‏به‏ر ده‏ستى خه‏لٌك دايبينىٌ و بيفروٌشه!

 - ئه‏ى كورٍى نيٌراوى خوا، له شار گه‏نم كه‏م بووه، ئه‏گه‏ر ئه‏وه‏ى كه هه‏مانه بيفروٌشين ئيتر تواناى كرٍينمان نيه.

 - به قسه‏ى من بكه هه‏رچى گه‏نممان هه‏يه برٍوٌ بيفروٌشه. با خه‏لٌك بىٌ گه‏نم نه‏بن.

    مه‏عته‏ب:

 - چوومه خزمه‏تى ئيمام و هه‏والٌى فروٌشتنى گه‏نمه‏كه‏م پىٌ‏دا.

    ئيمام فه‏رمووى: ئيتر له‏مه‏ولا روٌژ به روٌژ نان له بازارٍ بكرٍه، نانى مالٌى من ئه‏بىٌ نيوه‏ى گه‏نم و نيوه‏ى جوٌ بىٌ، نابىٌ نانيٌك ئيٌمه ئه‏يخوٌين له‏گه‏لٌ نانى خه‏لٌكى جياوازى هه‏بىٌ.

    سوپاس بوٌ خوا، تواناييمان هه‏يه تا دوايى سالٌ هه‏ر نانى گه‏نم بخوٌين، به‏لاٌم ئه‏م كاره ناكه‏م تا له به‏رامبه‏ر خواى مير و مه‏زن له رووى ئابوورى‏يه‏وه ليٌپرسراو نه‏بم. وه هه‏روه‏ها بارى ئابوورى له ژيانماندا له‏به‏ر چاو گرتبىٌ[60].

 

    *  *  *

 

 

    (69) ئاموٌژگارى به هوٌى پاره خه‏رجكردن‏

 

    ماوه‏يه‏ك بوو كابرايه‏ك ئه‏هاته خزمه‏تى ئيمام كازم‏عليه السلام، جويٌنى ئه‏دا و قسه‏ى ناشيرينى ئه‏وت. هه‏ندىٌ له ده‏ورو به‏رانى ئيمام كه ئه‏م ديمه‏نه‏يان بينى قه‏لٌس بوون، به ئيماميان وت: ئيجازه بده ئه‏م فاسقه بكوژين!

    ئيمام ئيجازه‏ى نه‏دا، له شويٌن و باغى ئه‏و كابرايه‏ى پرسى و نيشانى لىٌ وه‏رگرت، پاشان سوارى ئه‏سپه‏كه‏ى بوو، به‏ره‏و باغى كابرا رووى، له دووره‏وه هاوارى له ئيمام كرد! ئاگات له خو بىٌ زراعه‏ته‏كه‏م پامالٌ نه‏كه‏ى! ئيمام هيٌواش هيٌواش ليٌى نزيك بوٌوه، زه‏رده‏خه‏نه‏يه‏كى كرد و له ته‏نيشتى دانيشت و فه‏رمووى:

 - چه‏ند خه‏رجى ئه‏م كشت و كالٌه‏ت كردووه؟

    وتى: سه‏د دينار.

    فه‏رمووى: چه‏ند سوود ئه‏كات؟

    وتى: دووسه‏د.

    فه‏رمووى: ئه‏م سيٌسه‏د دينار بگره و كشت و كالٌه‏كه‏ش بوٌ خوٌت، وه ئه‏وه‏ى كه ئوميٌدت پيٌيه خوا بداتىٌ.

    كابرا پاره‏كه‏ى وه‏گرت و پيٌشانى ئيمامى ماچ كرد، ئيمام بزه‏يه‏كى هاته سه‏ر ليٌوى و خوا حافيزى له‏گه‏لٌ كرد.

    سبه‏ينىٌ كه ئيمام هاته مزگه‏وت، كابرا له‏وىٌ دانيشتبوو، كاتىٌ چاوى به ئيمام كه‏وت، وتى: الله اعلم حيث يجعل رسالته.

    ياران وتيان: دويٌنىٌ چى‏ئه‏وت و ئه‏مرٍوٌ چى ئه‏لٌىٌ: دويٌنىٌ جويٌن و قسه‏ى ناشيرينى ئه‏وت و ئه‏مرٍوٌ به‏سه‏ر و بالٌيدا هه‏لٌ‏ئه‏دا؟

    ئيمام به يارانى وت:

 - ئيٌوه وتتان ئيجازه بده ئه‏م پياوه بكوژين. به‏لاٌم من به كه‏ميٌك پاره ئه‏وم راست كرده‏وه، وه يه‏كىٌ له ريٌگاكانى چاككردنه‏وه‏ى خه‏لٌك چاكى و به‏خشيننه[61].

 

    *  *  *

 

 

    (70) نامه‏ى ئيمام موسا كورٍى جه‏عفه‏رعليه السلام به  پاريٌزگه‏ر، يه‏حياكورٍى خالٌيد!

 

    كابرايه‏ك خه‏لٌكى شارى ره‏ى ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه:

 - يه‏حيا كورٍى خاليد كابرايه‏كى كرده والى به‏سه‏رمانه‏وه. هه‏ندىٌ مالٌيات به شيٌوه‏ى قه‏زر به‏لامانه‏وه مابوو، داواى ئه‏كرد و منيش تواناى دانه‏وه‏م نه‏بوو. چونكه ته‏نيا ئه‏و قه‏رزه‏م هه‏بوو، وه‏كوو سه‏رمايه‏ك كارم پىٌ ئه‏كرد، ئه‏گه‏ر بمدايه‏وه ئيتر سه‏رمايه‏م به ده‏سته‏وه نه‏ئه‏ما و ده‏ستم خالٌى ئه‏بوو.

    به منيان وت والى له په‏يرٍه‏وانى ئيمام موسا كورٍى جه‏عفه‏ره، له هه‏مان كات ئه‏ترسام بچمه لاى، له‏به‏ر خوٌمه‏وه ئه‏موت له‏وانه‏يه له په‏يرٍه‏وانى ئه‏و نه‏بىٌ، بمگرن و ناچارم بكه‏ن و مالياته‏كه‏م لىٌ وه‏ربگرن و ژيانم لىٌ بشيٌويٌنن.

    له دواييدا برٍيارم دا بوٌ چاره‏كردنى ئه‏م كيٌشه‏يه په‏ناببه‏مه لاى خوا، سالٌيٌك بوٌ زياره‏تى مالٌى خوا چووم، له‏وىٌ گه‏يشتمه خزمه‏تى سه‏روه‏رم ئيمام موسا كورٍى جه‏عفه‏رعليه السلام، وه شكايه‏تى حالٌى خوٌم برده لاى.

    ئيمام پاش بيستنى قسه‏كانم، نامه‏يه‏كى بوٌ والى به‏م جوٌره نووسى:

    بسم الله الرحمن الرحيم إعلم ان الله تحت عرشه ضلاً لا يَسكنُهُ الا من اسدى الى اخيه معروفاً او نَفَّسَ عنهُ كربَةً، او أدخَلَ عَلى‏ قلبِهِ سروراً، و هذا اَخوك وَ السَّلام. - واته به ناوى خواى به‏خشنده و دلاٌوا، بزانه كه خواى ته‏عالا له ژيٌر عه‏رشى سيٌبه‏ريٌكى هه‏يه، كه‏س له ژيٌر ئه‏و سيٌبه‏ره نابىٌ مه‏گه‏ر كه‏سانيٌك كه سوود به براى خوٌى بگه‏يه‏نىٌ، وه‏يان گرىٌ‏يه‏كى بوٌ بكاته‏وه، وه يان دلٌى خوٌش بكات، وه هه‏لٌگرى نامه براته ئيتر خوٌشيت.

    پاشان كارو بارى حه‏جم ئه‏نجام دا و گه‏رٍامه‏وه، شه‏ويٌك چوومه لاى والى و ئيجازه‏ى چاوپيٌكه‏وتنم ليٌوه‏رگرت، پيٌم‏وت:

    من نويٌنه‏رى موسا كورٍى جه‏عفه‏رم‏عليه السلام.

    پاريٌزگار بوٌ خوٌ كه ئه‏م قسه‏يه‏ى بيست، به پىٌ خواس هاته پيرمه‏وه، باوه‏شى پيا كردم و تويٌلٌم ماچ كرد.

    هه‏ر جار كه له‏باره‏ى ئيمامه‏وه ليٌى ئه‏پرسيم، تويٌلٌمى ماچ ئه‏كرد، چوٌن ئه‏حوالٌ و ساغ و سه‏لامه‏تى ئيمامم پىٌ‏راگه‏ياند، زوٌر خوٌشحالٌ و سوپاسى خواى ئه‏كرد.

    پاشان منى برده ژووره‏وه، له‏سه‏ره‏وه‏ى ژووره‏كه‏ى دانيشتم، خوٌى له به‏رامبه‏رم دانيشت، نامه‏كه‏ى ئيمام كه بوٌى نووسيبوو دام به ده‏ستى‏يه‏وه، له‏به‏ر ريٌزى نامه‏كه هه‏لٌسا سه‏ر پىٌ، پيٌش ئه‏وه بيخويٌنيٌته‏وه ماچى ئه‏كرد.

    داوايى له به‏ر ده‏سته‏كانى كرد هه‏ندىٌ پاره و جل و به‏رگى بوٌ بيٌنن، به‏شى منى له دينار و په‏نجايى و جل و به‏رگ دا؛ وه هه‏تا زياتر. پاشان وتى: برام! خوٌشحالٌ بووى؟

    وتم: به‏لٌىٌ! سويٌند به خوا زوٌر خوٌشحالٌ بوو!

    پاشان داواى ده‏فته‏رى مالياتى كرد و ئه‏وه‏ى به ناوى من بوو، هه‏مووى پاككرده‏وه، نووسينيٌكى پيٌم دا له ماليات عه‏فو كراوم.

    له‏به‏ر خوٌمه‏وه وتم: ئه‏م چاكه‏يه كه ئه‏و پياوه له به‏رامبه‏ر من ئه‏نجامى دا، به هيچ جوٌريٌك ناتوانم هه‏قى بده‏مه‏وه، مه‏گه‏ر سالٌى داهاتوو كه چووم بوٌ حه‏ج، دوعاى بوٌ بكه‏م.

    كاتىٌ حه‏ج هات و چوومه خزمه‏تى ئيمام، له‏باره‏ى ئه‏وه‏ى كه له نيٌوان من و پاريٌزگار رووى دا، قسه‏مان كرد، ئيمام زوٌر خوٌشحالٌ بوو.

    وتم: سه‏روه‏رم مه‏گه‏ر هه‏والٌى وا ئه‏بيٌته هوٌى خوٌشحالٌيت؟

    فه‏رمووى: به‏لٌىٌ! به خوا ئه‏م هه‏والٌه من و ميرى باوه‏رداران و باپيرم نيٌراوى خواصلى الله عليه وآله و خودى خوا خوٌشحالٌ ئه‏كات[62].

 

    *  *  *

 

 

    (71) پرسياريٌك له‏باره‏ى شه‏ريعه‏ته‏وه‏

 

    سالٌيٌكيان هارٍونه ره‏شيد بوٌ زياره‏تى مالٌى خوا چووه مه‏ككه، له كاتى سوورٍانه‏وه به ده‏ورى مالٌى خوادا، ده‏ستوورى دا پاسه‏وانه‏كان ده‏ورى كه‏عبه چوٌلٌ بكه‏ن تا خه‏ليفه به ئاسانى بسوورٍيٌته‏وه. هارٍون ته‏وافى ده‏ست‏پيٌكرد، له هه‏مان كاتدا عاره‏بيٌك له‏گه‏لٌيدا ده‏ستى كرده ته‏وافكردن. (خه‏ليفه له كارى عه‏ره‏ب زوٌر قه‏لٌس بوو، ئاماژه‏ى به پاسه‏وانه‏كان كرد تا لايبه‏ن) پاسه‏وانه‏كان به عاره‏بكه‏يان وت: كه‏ميٌك سه‏بر بكه تا خه‏ليفه ته‏وافه‏كه‏ى ئه‏نجام بدات، پاشان توٌ ته‏واف بكه.

    عاره‏ب وتى: مه‏گه‏ر نازانى هه‏موو ئاده‏ميٌزاده‏كان لاى خواى مير و مه‏زن له‏م شويٌنه پيروٌزه يه‏كسانن. وه له قورئاندا فه‏رموويه‏تى: سَواءُ العاكِفُ فيهِ والباد[63] - واته: ئه‏وه‏ى كه ليٌره دانيشتووه و ئه‏وه‏ى كه موسافره هه‏ردوو يه‏كسانن.

    هارٍون كه ئه‏م قسه‏ى بيست ده‏ستوورى دا پاسه‏وانه‏كان وازى ليٌبيٌنن و خوٌى به‏ره‏و لاى به‏رده ره‏ش روٌيى تا زياره‏تى بكات. به‏لاٌم عاره‏ب له‏و زووتر خوٌى گه‏يانده به‏رده‏رٍه‏شه‏كه. پاشان هارٍون به‏ره‏و مه‏قامى ئيبراهيم روويى، عاره‏ب ديسان له‏و زووتر گه‏يشتىٌ. هارٍوٌن كه له نويٌژى مه‏قامى ئيبراهيم بوٌوه، ده‏ستوورى دا كابراى عاره‏ب بوٌ بيٌنن.

    عاره‏ب كه ئه‏م قسه‏يه‏ى له پاسه‏وانه‏كان بيست، وتى: من كارم به خه‏ليفه نيه، ئه‏گه‏ر ئه‏و كارى به منه با بىٌ بوٌ ئيٌره!

    هارٍون (كه تووشى ئه‏م به‏سه‏رهاته ببوو، بوٌ ئاشكراكردنى ئه‏م كابرايه، ناچار بوو بچىٌ بوٌ لاى، چوو سلاٌوى كرد، عاره‏ب ولاٌمى سلاٌوه‏كه‏ى داوه.

    هارٍون وتى: ئيجازه هه‏يه ليٌره دانيشم.

    عاره‏ب وتى: ئيٌره مولٌكى من نيه، مالٌى خوايه هه‏موومان وه‏كوو يه‏ك يه‏كسانين، ئه‏گه‏ر ئه‏ته‏وىٌ دانيشه و ئه‏گه‏ر ناته‏وىٌ كه‏يفى خوٌته!

    هارٍون له به‏رامبه‏ر عاره‏به‏كه دانيشت و وتى:

    بوٌچى كابرايه‏ك وه‏كوو توٌ پاشا ئه‏زيه‏ت بكات؟

    عاره‏ب وتى: به‏لٌىٌ: له به‏رامبه‏ر زانست ئه‏بىٌ خوٌت بچوك بزانى و گوىٌ بگرى!

    هارٍون له قسه‏ى عاره‏ب كه وه‏كوو بيبه‏ر ليٌهاتبوو، زوٌر قه‏لٌس بوو به عاره‏بى وت: ئه‏مه‏وىٌ پرسياريٌكى ئايينيت ليٌبكه‏م، ئه‏گه‏ر راست ولاٌمت نه‏داوه ئه‏زيه‏تت ئه‏كه‏م.

 - پرسيارى توٌ بوٌ فيٌربوونه يان به  هوٌيه‏وه ئه‏ته‏وىٌ من ئازار بده‏ى؟

 - هه‏لٌبه‏ته بوٌ فيٌربوون مه‏راميٌكى ترم نيه!

 - باشه! ئه‏گه‏ر وايه، ئه‏بىٌ وه‏كوو قوتابى چوٌن له به‏رامبه‏ر ماموٌستاكه‏ى دائه‏نيشىٌ، توٌش ئه‏بىٌ به‏م جوٌره دانيشى!

    هارٍون بوٌ ئه‏وه‏ى بزانىٌ ئه‏مه كىٌ‏يه، جگه له دانيشتن له به‏رامبه‏ريدا هيچ ريٌگايه‏ك نه‏بوو.

 - بلٌىٌ بزانم خواى مير و مه‏زن چ شتيٌكى له‏سه‏ر توٌ واجب كردووه؟

    عاره‏ب وتى: له كام واجب ئه‏پرسى؟ له يه‏ك واجب، يان پيٌنج واجب، يان هه‏ثده واجب، يان سى و چوار، يان نه‏وه‏د و چوار، يان سه‏د و په‏نجا و سىٌ، كه حه‏ثده ژماره‏يى‏يه، يان له دوانزه يه‏كى واجبه، يان له چل‏يه‏ك، يان له دووسه‏د پيٌنچ، وه يان له واجبيٌك كه له ته‏مه‏نى ئاده‏ميٌزاد يه‏كجار واجبه، وه يان واجبيٌك كه يه‏ك به يه‏ك؟!

    هارٍون: (كه له قسه‏كانى پياوى عاره‏ب حه‏په‏سابوو) بوٌ ئه‏وه‏ى خوٌ نه‏دوٌرٍيٌنىٌ به ته‏واوى هه‏يبه‏ت وتى: من واجبيٌكم له توٌ پرسى! توٌ ژماره‏م بوٌ ئه‏ژميٌرى!

    عاره‏ب وتى: ئايين له دونيادا له‏سه‏ر بناغه‏ى ژماره و ژماردن راوه‏ستاوه، ئه‏گه‏ر وا نه‏بى، خواى مير و مه‏زن له روٌژى هه‏ستانه‏وه بوٌ خه‏لٌك حسابى نه‏ئه‏كرده‏وه.  پاشان ئه‏م ئايه‏ته‏ى بوٌ هارٍون خويٌند: وَ إِن كانَ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَل اتينا بِهَا و كَفى‏ بِنا حَاسِبين[64]. پاشان وتى: تىٌ‏گه‏يشتى هارٍون، له‏به‏ر ئه‏وه‏ى ناوى خه‏ليفه‏ى هيٌنا و پيٌى نه‏وت ميرى باوه‏رٍداران زوٌر قه‏لٌس و توورٍه بوو. به‏لاٌم بوٌ ئه‏وه‏ى بگاته ئه‏نجام و بزانىٌ ئه‏مه كىٌ‏يه تووشى بوو، جگه له خوٌراگرتن و سه‏بر هيچ ريٌگايه‏كى ديكه‏ى نه‏بوو، هارٍون كه زوٌر بىٌ سه‏بر ببوو، له ده‏ستى عاره‏بكه وتى:

 - باشه ئه‏وه‏ى كه وتت روونى بكه‏وه! ئه‏گه‏ر راستت وتت ئازادى و ئه‏گه‏ر نه فه‏رمان ئه‏ده‏م له نيٌوان سه‏فا و مه‏رٍوه سه‏رت له له‏شت جيا بكه‏نه‏وه!

 - پاسه‏وانه‏كان داوايان له خه‏ليفه كرد له‏به‏ر حورمه‏تى ئه‏و شويٌنه پيروٌزه وازى ليٌبيٌنىٌ!

    كابراى عاره‏ب به قسه‏ى پاسه‏وانه‏كان پيٌكه‏نى. هارٍون وتى:

 - به‏چى پيٌكه‏نيت؟

 - به توٌ و پاسه‏وانه‏كانت پيٌكه‏نيم، چونكه نازانم كام يه‏ك له ئيٌوه نه‏زان‏تر له‏وه‏ى تريانه، كه‏سيٌك داواى ليٌبوردن بوٌ كه‏سيٌك ئه‏كات كه ئه‏جه‏لٌى هاتووه، يان كه‏سيٌك كه ئه‏يه‏وىٌ خيٌرا كه‏سيٌك بكوژىٌ كه ئه‏جه‏لٌى نه‏هاتووه؟!

    هارٍون (كه له بىٌ سه‏برى خه‏ريك بوو شيٌت بىٌ) وتى:

 - ئه‏وه‏ى كه‏وتت روونى ئه‏كه‏يته‏وه!

    عاره‏ب وتى: له منت پرسى: ئه‏وه‏ى كه خواى مير و مه‏زن له سه‏رم واجب كردووه چيه؟ ولاٌم ئه‏مه‏يه: كه خواى ته‏عالا زوٌر شت له‏سه‏ر ئاده‏ميزادى واجب كردووه، ئه‏وه‏ى كه وتم له يه‏ك واجب پرسيار ئه‏كه‏ى: مه‏به‏ستم ئايينى ئيسلامه (له‏سه‏ر ئاده‏ميٌزاد واجبه پيٌش له هه‏مووشتيٌك په‏يرٍه‏وى ئايينى ئيسلام بىٌ).

 - مه‏به‏ستم له پيٌنج واجب: نويٌژه‏كانى پيٌنجگانه‏يه (به‏يانى، نيوه‏رٍوٌ، عه‏سر، مه‏غريب و عيشا).

 - مه‏به‏ستم له حه‏ثده واجب: حه‏ثده ركاتى نويٌژه، له شه‏و وروٌژدا.

 - مه‏به‏ستم له سى و چوار واجب: سوژده‏كانى نويٌژى شه‏و و روٌژه.

 - مه‏به‏ستم له نه‏ود و چوار واجب: ته‏كبيره‏كانى نويٌژه كه له شه‏و و روٌژ دا ئه‏نجام ئه‏درىٌ.

 - مه‏به‏ستم له سه‏دو په‏نجا و سىٌ له ژماره‏ى حه‏ثده، ته‏سبيحى نويٌژه.

 - مه‏به‏ستم له دوانزه يه‏كى واجبه: مانگى ره‏مه‏زانه، له دوانزه مانگى سالٌ يه‏ك مانگ روٌژوو واجبه له‏سه‏ر ئاده‏ميٌزاد.

 - مه‏به‏ستم له چل يه‏كى، هه‏ر كه‏سيٌك چل دينارى زيٌرٍى هه‏بىٌ، واجبه له‏سه‏رى يه‏ك دينارى زيٌرٍى زه‏كات بدات.- مه‏به‏ستم له دووسه‏د، پيٌنج واجبه، هه‏ر كه‏سيٌك دووسه‏د په‏نجايى زيوى هه‏بىٌ، واجبه له‏سه‏رى پيٌنج په‏نجايى زيوى زه‏كات بدات.

 - مه‏به‏ستم له به دريٌژايى ته‏مه‏ن يه‏ك جار واجبه. به‏جىٌ هيٌنانى حه‏ج و زياره‏تى مالٌى خوايه بوٌ كه‏سانيٌك كه توانايى‏يان هه‏بىٌ له‏سه‏ريان واجب ئه‏بىٌ.

 - مه‏به‏ستم له يه‏ك به يه‏ك: كوشتنى ئه‏نقه‏سه: يانى هه‏ركه‏سيٌك به ئه‏نقه‏س كه‏سيٌك بكوژىٌ، ئه‏بىٌ بكوژريٌته‏وه، وه خواى مير و مه‏زن فه‏رموويه‏تى: ألنَّفْسُ بالنَّفْس.

    كابراى عاره‏ب كه به قسه‏كانى كوٌتايى هيٌنا، هارٍون له شى‏كردنه‏وه‏ى و روونكردنه‏وه‏ى پرسياره‏كه‏ى و راست و دروست وتنى بيٌژه‏ى عاره‏ب كه به‏لايه‏وه سه‏ير بوو، زوٌر خوٌشحالٌ بوو، وه كابراى عاره‏ب له روانگه‏ى به پياويٌكى مه‏زن و زانا هاته به‏رچاو، رق و قين و توورٍه‏يى گوٌرٍا بوٌ ميهره‏بانى و خوٌشه‏ويستى كه‏سايه‏تى ئه‏و عاره‏به. وه يه‏ك كيسه زيٌرٍ پيٌشكه‏شى كرد، پاشان كابراى عاره‏ب به هارٍونى وت:

 - توٌ پرسياريٌكت له من كرد و منيش ولاٌمم دايه‏وه، ئيٌستا من پرسياريٌك له توٌ ئه‏كه‏م، ئه‏بىٌ توٌ ولاٌمم بده‏يته‏وه، ئه‏گه‏ر راستت ولاٌم داوه كيسه زيٌرٍه‏كه‏ت ئه‏ده‏مه‏وه، وه ئه‏گه‏ر ولاٌمت نه‏داوه ئه‏بىٌ كيسه‏يه‏كى ترم پىٌ‏بده‏ى تا له نيٌوان هه‏ژارانى هوٌزه‏كه‏م دابه‏شيان بكه‏م.

    هارٍون كه له‏سه‏ر دوريانيٌكى تاريك به ده‏ستى عاره‏به‏وه تووش ببوو؛ جگه له قه‏بولٌكردن هيچ ريٌگايه‏كى‏ترى نه‏بوو! ناچار و بىٌ مه‏يلى دلٌ سه‏ريٌكى ته‏كاندا (به نيشانه‏ى به‏لٌىٌ).

    عاره‏ب پرسى: ئايا قالوٌچه! دانه‏ويٌلٌه ئه‏داته بچوه‏كانى يا شير؟

    هارٍون له به‏رامبه‏ر كابراى عاره‏ب هيچى له دلٌ نه‏مابوو! دووباره وه‏كوو فتيله‏ى قومبه‏له ئاگرى تيٌبه‏ر بوو؛ وه خه‏ريك بوو له داخى ئه‏م پرسياره كه له روالٌه‏تدا وىٌ ئه‏چوو گالٌته‏ى پىٌ ئه‏كات بته‏قيٌته‏وه، هاته ولاٌم و وتى:

 - ئايا دروسته كابرايه‏ك وه‏كوو توٌ ئه‏م جوٌره پرسياره بكات؟

    عاره‏ب وتى: بيستوومه كه پيٌغه‏مبه‏رصلى الله عليه وآله فه‏رموويه‏تى: ئه‏قلٌى پيٌشه‏وايانى ميلله‏ت له هه‏موو كه‏س زياتره، توٌ ريٌبه‏رى ئه‏م ئوٌمه‏ته‏ى، هه‏ر پرسياريٌك له‏باره‏ى ئايين و واجبه‏كانى ئايين له توٌ بپرسرىٌ ئه‏بىٌ ولاٌمم بده‏يته‏وه. تازه ولاٌمى ئه‏م پرسياره نازانى؟

    هارٍون وتى: نه‏خيٌر! بلٌىٌ بزانم چيه! ئه‏گه‏ر ولاٌمتت راست بوو، دوو كيسه‏ى‏تر زيٌرٍت ئه‏ده‏مىٌ!

    عاره‏ب: خواى مير و مه‏زن كاتىٌ زه‏وى خه‏لٌق كرد، هه‏ندىٌ گيانله‏به‏رى تيٌدا دروست كرد كه نه مه‏عده و نه خويٌنى سووريان هه‏بوو، وه خواردنيان له هه‏مان خاك و خوٌلٌ بوو، بيٌچوى قالٌوٌچه كاتىٌ به دونيا دىٌ نه شير ئه‏خوات و نه دانه‏ويٌلٌه، به‏لٌكوو خوراكى خاكو خوٌلٌه.

    هارٍون وتى: سويٌند به خوا تا ئيٌستا پرسيارى وام نه‏بيستووه.

    كابراى عاره‏ب دوو كيسه زيٌرٍه‏كه‏ى وه‏رگرت و له لاى هارٍون هاته ده‏ره‏وه.

    كه‏سانى ده‏ورو به‏رى هارٍون له‏ناو و نه‏سه‏بى ئه‏و عاره‏به‏يان پرسى، زانييان كه ئيمام موسا كورٍى جه‏عفه‏رعليه السلام بوو. به هارٍونيان وت كابراى عاره‏ب ئيمام موسا بووه.

    هارٍون وتى: سويٌند به خوا دارى پيٌغه‏مبه‏رايه‏تى ئه‏بىٌ لقى و پوٌى به‏م جوٌره هه‏بىٌ.

    هارٍون چون سالٌى ئه‏وه‏لٌى بوو هاتبووه حه‏جى مالٌى خوا، وه ئيماميش جل و به‏ره‏كى ئاسايى له‏به‏ر نه‏بوو (له ئيحرام دابوو) هارٍون و ده‏ور و به‏ره‏كانيان نه‏يانناسييه‏وه)[65]

 

    *  *  *

 

 

    (72) مه‏ئمون و سوٌفى دز

 

    موحه‏ممه‏د كورٍى سنان چيروٌكيٌك ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه و ئه‏لٌىٌ: له خوراسان لاى سه‏روه‏رم ئيمام ره‏زاعليه السلام بووم، مه‏ئمون تا ئه‏و كاته هه‏ميشه ئيمام ره‏زاى لاى راستى خوٌ دائه‏نا. هه‏والٌيان هيٌنا كابرايه‏ك دزى كردووه، مه‏ئمون فه‏رمانى دا بيهيٌننه لاى.

    كاتىٌ مه‏ئمون چاوى به دزه‏كه كه‏وت، سه‏رى سوورٍما، وتى: توٌ كابرايه‏كى سوٌفى و خواپه‏رست، ئه‏م كاره ناشيرينه له توٌ دووره ئه‏نجامت داوه! ئايا به‏رٍاستى توٌى سوٌفى دزيت كردووه! راست ئه‏كه‏ن؟

    سوٌفى وتى: مه‏جبور بووم كه ئه‏م كاره ئه‏نجام بده‏م، چونكه توٌ هه‏قى من له خومس و غه‏نيمه‏تت نه‏داوه.

    مه‏ئمون وتى: توٌ چ هه‏قيٌكت هه‏يه له خومس و غه‏نيمه‏ت؟

    سوٌفى: خواى عيززه و جه‏ل خومسى به شه‏ش به‏ش دابه‏شكردووه، وه فه‏رموويه‏تى: هه‏ر شتيٌكيان به غه‏نيمه‏ت گرت، يه‏ك پيٌنجه‏مى ئه‏و شته بوٌ خوا و پيٌغه‏مبه‏ره‏كه‏يه‏تى، وه بوٌ خزمان و نزيكان و بوٌ هه‏تيوان و بوٌ هه‏ژاران و بوٌ ئه‏وانه‏ى كه له‏سه‏فه‏ر دا بىٌ‏پاره ماونه‏ته‏وه[66].

    وه هه‏روه‏ها غه‏نيمه‏تى به ده‏ست هاتووش به شه‏ش به‏ش دابه‏ش كردووه كه فه‏رموويه‏تى:

    غه‏نيمه‏تيٌك كه خواى مير و مه‏زن له خه‏لٌكى لادىٌ‏كان به پيٌغه‏مبه‏رى به‏خشيووه، بوٌ  خوا و پيٌغه‏مبه‏رى خوايه، وه بوٌ خزمان و نزيكان و بوٌ هه‏تيوان و بوٌ هه‏ژاران و بوٌ ئه‏وانه‏ى كه له سه‏فه‏ر دا بىٌ‏پاره ماونه‏ته‏وه. تا ته‏نيا غه‏نيمه‏ت له ده‏ستى سه‏روه‏تمه‏ندانى ئيٌوه نه‏بى[67].

    به گويٌره‏ى ئه‏و دوو ئايه‏ته ئيٌستا من وا له سه‏فه‏رم و بىٌ‏پاره‏مه، وه توٌ منت له هه‏قى خوٌم بىٌ‏به‏ش كردووه.

    مه‏ئمون وتى: به‏م قسانه كه توٌ ئه‏لٌىٌ‏ى: من له حه‏ديٌك له حه‏ده‏كانى خوا (تازيانه‏يه‏ك له تازيانه‏كانى خوا) و حوكميٌك له حوكمه‏كانى خوا ده‏ست هه‏لٌگرم؟

    سوٌفى وتى: ئه‏وه‏لٌ كارى خوٌت ئه‏نجام بده و خوٌت پاك بكه‏وه، پاشان به پاككردنه‏وه‏ى خه‏لٌكى‏تر هه‏لٌسه. له پيٌشدا حه‏دى خوا له خوٌت ده‏ركه، دواى ئه‏وه حه‏د له خه‏لٌكى‏تر بده!

    مه‏ئمون ئيتر نه‏يتوانى قسه بكات، رووى له ئيمام ره‏زاعليه السلام كه له ته‏نيشتى دانيشتبوو كرد و وتى:

 - چ روانگه‏يه‏كت هه‏يه له‏م باره‏وه؟

    ئيمام فه‏رمووى: ئه‏م پياوه ئه‏لٌىٌ توٌ دزيت كردووه، منيش دزيم كردووه!

    مه‏ئمون له قسه‏ى ئيمام زوٌر قه‏لٌس بوو، رووى كرده سوٌفى دز و وتى:

 - سويٌند به خوا ده‏ستت ئه‏برٍم!

 - سوٌفى وتى: مه‏گه‏ر كوٌيله ده‏ستى ئاغاى ئه‏برٍىٌ! توٌ كوٌيله‏ى منى!

 - مه‏ئمون: خوا غه‏زه‏بت لىٌ بگرىٌ، من چوٌن كوٌيله‏ى توٌم؟

 - سوٌفى: دايكى توٌ كه‏نيزيٌكه له به‏يتومالٌى موسلٌمانان كرٍاوه، توٌ كوٌيله‏ى هه‏موو موسلٌمانه‏كانى هه‏ر له روٌژهه‏لاٌته‏وه تا روٌژئاوا، مه‏گه‏ر ئه‏وه‏ى كه ئازادت بكه‏ن، وه من هيٌشتا توٌم ئازاد نه‏كردووه.

    تازه سه‏ره‏رٍاى كوٌيله بوونت، خومسى موسلٌمانه‏كان قوت داوه، نه هه‏قى بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏رت‏صلى الله عليه وآله داوه، وه نه هه‏قى من و ئه‏وانه‏ى وه‏كوو منن!

    كه‏واته پياوى ناپاك ناتوانىٌ ناپاكىٌ وه‏كوو خوٌى پاك بكاته‏وه، به‏لٌكوو پياوى پاك ئه‏بىٌ كه‏سى ناپاك پاك بكاته‏وه. كه‏سيٌك كه بوٌ خوٌى حه‏دى له‏سه‏ره ناتوانىٌ حه‏د له يه‏كى‏تر ده‏ركات. مه‏گه‏ر ئه‏وه‏لٌ حه‏د له خوٌى ده‏ربكات و پاشان له خه‏لٌكى‏تر! مه‏گه‏ر نه‏تبيستووه خواى مير و مه‏زن فه‏رموويه‏تى:

    ئايا خه‏لٌك به‏ره‏و كرده‏وه‏ى چاك بانگ ئه‏كه‏ن و خوٌتان له بير ئه‏به‏نه‏وه، له كاتيٌكدا كتيٌبى خوا ئه‏خويٌننه‏وه؟ ئايا بير له‏م كاره ناكه‏نه‏وه[68].

    مه‏ئمون دووباره رووى كرده ئيمام و وتى:

 - چى به چاك ئه‏زانى له به‏رامبه‏ر ئه‏م پياوه ئه‏نجام بده‏ين.

    ئيمام ره‏زاعليه السلام فه‏رمووى: خواى جه‏للا جه‏لالوٌ به موحه‏ممه‏دى‏صلى الله عليه وآله فه‏رمووه: فلله الحجة البالغه - واته خوا بوٌ خوٌى به‏لٌگه‏ى هه‏يه كه هه‏ر نه‏زانيٌك به نه‏زانينى خوٌى تىٌ‏ده‏گات و زانا به زانستى خوٌى ده‏رك ئه‏كات، دونيا و ئاخيره‏ت له‏سه‏ر به‏لٌگه راوه‏ستاوه. ئه‏م پياوه‏ش به‏لٌگه‏ى بوٌ توٌ هيٌناوه. كه ئيمام له قسه‏كانى بووه‏وه، مه‏ئمون ده‏ستوورى دا پياوى سوٌفى ئازاد بكه‏ن!

    مه‏ئمون دواى ئه‏و رووداوه تا ماوه‏يه‏ك نه‏هاته ناو خه‏لٌك، وه له‏باره‏ى ئيمام ره‏زاوه بيرى كردووه، تا له ئه‏نجامدا ئه‏و پياوه مه‏زنه كه حوجه‏تى خوا بوو له‏سه‏ر زه‏وى ژه‏هراوى كرد، وه هه‏ر به‏و ژه‏هره كوٌتايى به ژيانى هات[69].

 

    *  *  *

 

 

    (73) مه‏ئمون و ئه‏زموونى ئيمام جه‏وادعليه السلام‏

 

    روٌژيٌكيان مه‏ئمون به مه‏رامى راو له كوٌشكى خوٌى ده‏ركه‏وت، له‏سه‏ر ريٌگادا تووشى كوٌمه‏لٌيٌك له منالاٌن بوو، يارييان ئه‏كرد، منالٌه‏كان كه چاويان به سواره‏كانى مه‏ئمون كه‏وت، هه‏لٌ هاتن، ته‏نيا يه‏كىٌ له‏و منالاٌنه مايه‏وه، مه‏ئمون ليٌى نزيك بووه‏وه و وتى: بوٌچى هه‏لٌ‏نه‏هاتى هه‏والٌه‏كانت هه‏موويان هه‏لٌ هاتن؟

 - من تاوانيٌكم نه‏كردووه، بوٌچى هه‏لٌ‏بيٌمٌ ريٌگايش ئه‏وه‏نده ته‏نگ و باريك نيه كه ريٌگام له توٌ گرتبىٌ، له هه‏ر كويٌوه بته‏وىٌ ئه‏توانى برٍوٌى!

    مه‏ئمون پرسى: توٌ كيٌى؟

    منالٌه‏كه ولاٌمى دايه‏وه: من موحه‏ممه‏د كورٍى عه‏لى موسا كورٍى جه‏عفه‏ر كورٍى موحه‏ممه‏د كورٍى عه‏لى كورٍى حوسه‏ين كورٍى عه‏لى كورٍى ئه‏بوتالبيم!

    مه‏ئمون پرسى: (توٌ له زنجيره‏ى ئيمامه‏تى) له زانين و زانست چى ئه‏زانى؟

    ئيمام فه‏رمووى: ئه‏توانى له هه‏والٌى ئاسمانه‏كان پرسى!

    مه‏ئمون وازى لىٌ هيٌنا و به‏جيٌى هيٌشت. له‏گه‏لٌ بازه سپى‏يه‏كه‏ى كه له‏سه‏ر ده‏ستى راگرتبوو به‏ره‏و راو كه‏وته رىٌ، له كاتى راو دا مه‏ئمون بازه‏كه‏ى هه‏لٌفرٍاند به دواى بالٌنده‏يه‏كدا، بازه‏كه روٌيى له چاو وون بوو، پاش ماوه‏يه‏ك گه‏رٍايه‏وه، ماريٌكى زيندووى پىٌ‏بوو.

    مه‏ئمون ماره‏كه‏ى له شويٌنيٌكى تايبه‏تى دانا و به ده‏ور وبه‏ره‏كانى وت: ئه‏مرٍوٌ مه‏رگى ئه‏و منالٌه به ده‏ستى من هاتووه.

    له هاتنه‏وه به هه‏مان شويٌندا هاته‏وه كه منالٌه‏كان يارى‏يان لىٌ ئه‏كرد. له‏ناو منالٌه‏كان ئيمام جه‏واد كورٍى ئيمام عه‏لى ره‏زاعليه السلام ناسييه‏وه و بانگى كرد و ليٌى پرسى: ئه‏رىٌ وتت له هه‏والٌى ئاسمانه‏كان و زه‏وى ئه‏زانى؟

    ئيمام جه‏واد له ولاٌميدا فه‏رمووى:

    - من له باوكم و باوكانم له پيٌغه‏مبه‏ر، وه ئه‏ويش له جبرائيل و جبرائيل له په‏روه‏ردگارى جيهانيان بيستوومه كه فه‏رموويانه:

    له نيٌوان ئاسمان و زه‏وى ده‏رياى پرٍ شه‏پوٌل و ترسيٌنه‏ر هه‏يه، له‏ناو ئه‏و ده‏ريايه مار هه‏يه و ئه‏و مارانه ژيٌر زگيان سه‏وزه و پشتيان خالٌ خالٌى ره‏شه، پاشان به بازى سپى راويان ئه‏كه‏ن تا زانايانيان پىٌ ئه‏زموون بكه‏ن!

    مه‏ئمون (كه ئه‏م ولاٌمه‏ى بيست، ترسى لىٌ‏نيشت) وتى:

 - به‏رٍاستى توٌ و باوكان و باپيران و په‏روه‏ردگارتان هه‏موو راست ئه‏كه‏ن[70].

 

    *  *  *

 

 

    (74) گلٌپه چاوچنوٌكىٌ‏

 

    له دوايى هاوينى سالٌى 218ى كوٌچى هه‏يثى له شه‏وى دوانزه‏ى مانگى ره‏جه‏ب، مه‏ئمون خه‏ليفه‏ى عه‏بباسى له ناوچه‏ى (طه‏رسوس)[71] چاوى نوقاند و دونياى به جىٌ‏هيٌشت، له دواى به خاك سپاردنى، براكه‏ى موعته‏سيم ئه‏وسارى فه‏رمانرٍه‏وايى گرته ده‏ست. هه‏موو هه‏ولٌ و ته‏قه‏لٌلاى موعته‏سيم بوٌ ئه‏وه بوو، پايه‏ى حوكمه‏تى خوٌى به هه‏ر نرخيٌك بووه پته‏و بكات. جا بوٌ پيٌشگيرى له خه‏ته‏رى ئيحتمالى كه له لايه‏نى ئيمام جه‏واده‏وه ره‏نگ بوو سه‏رهه‏لٌبدات - هه‏ر چه‏نده ئيمام له زه‏مه‏نى (مه‏ئمون) له ژيٌر چاوديٌرى بوو - له‏گه‏لٌ ئه‏وه‏شدا موعته‏سيم ئيمامى له مه‏دينه‏وه هيٌنايه به‏غدا.

    هيٌشتا زوٌرى پىٌ نه‏چوو بوو له به‏غدا به ئاماژه‏يه‏ك له لايه‏نى خه‏ليفه‏ى نوٌيى عه‏بباسى‏يه‏وه، ئيمام به هوٌى ژه‏هره‏وه، ژه‏هراوى كرا و شه‏هيد بوو.

    ئه‏م كاره‏ساته مه‏زنه چيروٌكه‏كه‏ى به‏م جوٌره‏يه:

    زه‏رقان دوٌستى گيان به گيانى كورٍى ئه‏بودوئاد بوو[72]، ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه و ئه‏لٌىٌ: روٌژيٌكيان كورٍى ئه‏بودوئاد لاى موعته‏سيم گه‏رٍاوه، حالٌى زوٌر ناخوٌش و غه‏مگين بوو، هوٌيه‏كم لىٌ پرسى، له ولاٌمدا وتى:

 - ئه‏مرٍوٌ ئاره‏زووم ئه‏كرد! خوٌزگه بيست سالٌ پيٌش مردبامايه.

    وتم: بوٌچى؟

    وتى: له‏به‏ر ئه‏و رووداوه‏ى ئه‏بوجه‏عفه‏ر (ئيمام جه‏واد) له‏به‏رده‏مى موعته‏سيم له‏گه‏لٌ من رووى دا.

 - مه‏گه‏ر چى رووى دا؟

 - دزيٌكيان هيٌنا، كوٌرٍى خه‏ليفه، دزه‏كه دان به دزى كردنى خوٌى ناو قه‏بولٌى كرد كه دزى كردووه. داواى له خه‏ليفه كرد تا حه‏دى لىٌ ده‏ربكات و پاكى بكاته‏وه، خه‏ليفه موفتى‏يه‏كانى كوٌكرده‏وه، ئه‏بوجه‏عفه‏ريشى بانگ كرد. له منيان پرسى ده‏ستى دز له كويٌوه ئه‏بىٌ ببرٍدرىٌ؟

    منيش وتم: له مچه‏وه.

    موعته‏سيم وتى: چ به‏لٌگه‏يه‏كت هه‏يه؟

    وتم: له‏سه‏ر په‏نجه‏وه تا مچ ده‏ستى پىٌ ئه‏وترىٌ، چونكه خواى مير و مه‏زن له ئايه‏تى ته‏يه‏موم ئه‏فه‏رمووىٌ: فَامْسَحُوا بِوُجُوهَكُم وَ اَيْدِيكُم[73] - واته روومه‏ت و ده‏سته‏كانتان بمالٌن، مه‏به‏ست له ده‏ست له‏م ئايه‏ته، هه‏ر له سه‏ره‏نجه‏وه تا مچ.

    ژماره‏يه‏ك له موفتيه‏كان داكوٌكى له‏سه‏ر قسه‏ى منيان كرد و وتيان ده‏ستى دز ئه‏بىٌ له مچه‏وه ببرٍدرىٌ. ژماره‏يه‏كى‏تر وتيان ئه‏بىٌ له ئارنجه‏وه ببرٍدرىٌ، چونكه خواى ته‏عالا له ئايه‏تى ده‏ست‏نويٌژ فه‏رموويه‏تى: وَ اَيْدَيَكُم اِلى‏ الْمَرَافق -  واته: ده‏سته‏كانتان تا ئاره‏نج بشوٌرن! ئه‏م ئايه‏ته ئه‏وه ئه‏سه‏لميٌنىٌ ده‏ستى دز حه‏دى برٍينى له ئاره‏نجه‏وه.

    پاشان موعته‏سيم رووى كرده ئه‏بوجه‏عفه‏ر وتى:

    بيرورٍاى جه‏نابتان له‏باره‏ى ئه‏م مه‏سه‏له‏وه چيه؟

    ئيمام فه‏رمووى: ئاماده‏بووانى مه‏جلس له‏م باره‏وه ولاٌميان داوه، ئيتر پيٌويستى به ولاٌمى ئيٌمه نيه!

    موعته‏سيم دووباره داواى له ئيمام كرد. ئيمام ديسان داواى ليٌبوردنى كرد، موعته‏سيم ئيمامى سويٌند به خوا دا كه هه‏رچى له‏م باره‏وه ئه‏زانىٌ بلٌىٌ:

    ئيمام جه‏وادعليه السلام وتى: مادام سويٌندت دام، راى خوٌم ئه‏لٌيٌم: موفتى‏يه‏كانت له‏م فه‏توايه هه‏موويان به هه‏لٌه‏دا چوون، ولاٌمى راستى مه‏سه‏له‏كه‏ش به‏م جوٌره‏يه ده‏ستى برٍينى دز ته‏نيا ئه‏بىٌ په‏نجه‏كانى بىٌ و ناو ده‏ستى ئه‏بىٌ بميٌنىٌ.

    موعته‏سيم پرسى: به‏لٌگه‏ى ئه‏م فه‏توايه‏ت چى‏يه؟

    فه‏رمووى: پيٌغه‏مبه‏رى خواصلى الله عليه وآله فه‏رموويه‏تى: سوژده به حه‏وت ئه‏ندامى له‏ش دروست ئه‏بىٌ. تويٌلٌ، هه‏ردوو ناوه‏دست، سه‏ر هه‏ر دوو ئه‏ژنوٌ، وه هه‏ر دوو نوكى په‏نجه گه‏وره‏كانى پىٌ. كه‏واته ئه‏گه‏ر ده‏ستى دز له مچه‏وه ببرٍىٌ يان له ئاره‏نجه‏وه، ئيتر ده‏ستيٌكى بوٌ ناميٌنىٌ تا له كاتى سوژده له‏سه‏ر زه‏وى دايبنىٌ. بوٌيه خواى ته‏عالا له‏م باره‏وه فه‏رموويه‏تى:

    وَ اِنَّ الْمَسَاجِد للَّه فَلاَ تَدْعُوا مَعَ الله اَحداً - واته: ئه‏و شويٌنانه‏ى كه جىٌ‏ى سوژده‏ن، هه‏موو هى خوان، كه‏واته هيچ كه‏سيٌك له‏گه‏لٌ خوا هاوتا برٍيار مه‏ده‏ن.

    ليٌره‏دا مه‏به‏ست له شويٌنه‏كانى سوژده ئه‏و حه‏وت ئه‏ندامه‏ى له‏شه كه له سه‏ره‏وه باسمان كرد، وه جيٌگاى سوژده‏ن و سوژده به هوٌيانه‏وه ئه‏نجام ئه‏دريٌت، وه ئه‏وه‏ى كه بوٌ خوايه نابرٍيٌت.

    موعته‏سم ئه‏م فه‏توا و روونكردنه‏وه‏ى په‏سه‏ند كرد و ده‏ستوورى دا ته‏نيا په‏نجه‏كانى دزه‏كه ببرٍن.

    كورٍى ئه‏بى‏دوئاد وتى: له‏و كاته‏دا من وام ليٌهات، ئه‏توت قيامه‏ت رووى داوه، وه ئاره‏زووم كرد بمردمايه و روٌژيٌكى وام نه‏بينيبايه.

    دواى سىٌ روژ چوومه لاى موعته‏سيم و پيٌم وت: خه‏ليفه كه له‏سه‏ر من واجبه ئاموٌژگارى‏يه‏كى خوايانه‏ت بكه‏م. وه ئه‏زانم به هوٌى ئه‏م ئاموٌژگارى‏يه‏وه ئه‏چمه ناو ئاگرى دوٌزه‏خ!

    موعته‏سيم وتى: چ ئاموٌژگارييٌك؟

    وتم: خه‏ليفه له مه‏جليسى خوٌيدا فه‏قيهو و موفتى و زاناكانى كوٌ كردوٌته‏وه تا له‏باره‏ى حوكمىٌ له ئه‏حكامى ئايينان لىٌ‏بپرسى، ئه‏ويش له كاتيٌدا ته‏واوى سه‏ركرده‏كانى له‏شكر و ولاٌت ئاماده‏ن تا گوىٌ‏يان له ته‏واوى وتوويٌژه‏كه بىٌ، خه‏ليفه حوكمى مه‏سه‏له‏كه ئه‏پرسىٌ و ئه‏وانيش ولاٌم ئه‏ده‏نه‏وه، به‏لاٌم راى هيٌچكاميان قه‏بولٌ ناكات، به‏لٌكوو به راى پياوىٌ ئه‏كات كه ته‏نيا ژماره‏يه‏ك له موسلٌمانه‏كان ئه‏ويان به ئيمام قه‏بوولٌه. وه ئه‏لٌيٌن خه‏ليفايه‏تى هه‏قى ئه‏وه، كارى وا بوٌ خه‏ليفه باش نيه و پرٍ مه‏ترسيه!

    خه‏ليفه له بيستنى ئه‏م قسه‏يه ره‏نگى گوٌرٍا و تىٌ‏گه‏يشت چ هه‏لٌه‏يه‏كى گه‏وره‏ى كردووه. پاشان وتى: خوا جه‏زاى خيٌرت بداته‏وه كه له‏م باره‏وه منت ئاموٌژگارى كرد.

    روٌژيٌك دواى ئه‏و ئاموٌژگارى‏يه‏وه، كه له راستيدا نه‏خشيه‏يه‏ك بوٌ له‏ناوبردنى ئيمام جه‏واد بوو ده‏ستوورى دا به يه‏كىٌ له سه‏رانى نووسه‏ره‏كان تا ئيمام جه‏واد بانگهيٌشت بكات بوٌ مالٌى خواى، كابرايش ده‏ستوورى موعته‏سيمى ئه‏نجام دا؛ به‏لاٌم ئيمام قه‏بولٌى نه‏كرد، كابرا وازى نه‏هيٌنا و زوٌرى بوٌ ئيمام هيٌنا و وتى: زوٌر حه‏ز ئه‏كه‏م خزمه‏تكارييٌكت بوٌ ئه‏نجام بده‏م له‏گه‏لٌ ئه‏وه‏شدا چه‏ند دانه وه‏زيرى خه‏ليفه‏ش ديٌن و ئاره‏زووى ديتنى جه‏نابتانى هه‏يه.

    ئيمام‏عليه السلام ناچار بوو بانگهيٌشته‏كه‏ى قه‏بولٌ بكات، وه چوو بوٌ ميٌوانى‏يه‏كه‏ى، به‏لاٌم ئه‏وانه ژه‏هريان تيٌكه‏لٌ خواردنى ئيمام كردبوو، ئيمام كه خواردنه‏كه‏ى خوارد، هه‏ستى كرد ژه‏هرى تيٌكه‏لٌه، يه‏كسه‏ر هه‏لٌسا و هاته ده‏ره‏وه،خاوه‏ن مالٌ هه‏رچى داواى ليٌكرد بميٌينٌته‏وه، ئيمام له ولاٌميدا فه‏رمووى:

 - ئه‏گه‏ر له مالٌى توٌ نه‏بم بوٌ توٌ باشتره!

    ئيمام جه‏وادعليه السلام تا ماوه‏يه‏كى دواى ئه‏و رووداوه زوٌر نه‏خوٌش بوو، تا ژه‏هره‏كه به ته‏واوى له كارى خست و چاوى له جيهان به‏ست[74].

    *  *  *

 

 

    (75) ته‏په‏يه‏ك كه به خورجينى ئه‏سپ دروست كراوه‏

 

    موته‏وه‏كلى عه‏بباسى هه‏ولٌى ئه‏دا به هوٌى هيٌزى سوپاكه‏يه‏وه ناحه‏زه‏كانى خوٌى بترسيٌنىٌ.

    به‏م بوٌنه‏وه برٍيارى دا سوپاكه‏ى كه ژماره‏يان نه‏ودهه‏زاد سه‏ربازى سواره بوو هه‏موويان خورجينى ئه‏سپه‏كانيان پرٍ له خاكى سوورٍ بكه‏ن و له بيابانيٌكى به‏رفراوان له‏سه‏ر يه‏ك خالٌيان بكه‏ن. سه‏ربازه‏كان ئه‏وه‏ى كه موته‏وه‏كيل ده‏ستوورى دابوو، ئه‏نجاميان دا، ته‏په‏يه‏كى زوٌر گه‏وره‏يان له‏و خاكانه دروست كرد، ناويان ليٌنا ته‏په‏ى خورجينى.

    موته‏وه‏كيل چووه سه‏ر ته‏په‏كه و ئيمامى هادى‏عليه السلام بوٌ لاى خوٌى بانگ كرد و وتى: توٌم بانگ كردووه بوٌ ئيٌره تا ليٌره‏وه ته‏ماشاى سوپاى ئيٌمه بكه‏ى. كه به ده‏ستوورى من باشترين جل و به‏رگى شه‏رٍ و چه‏كيان هه‏لٌگرتووه، خوٌيان رازاندوٌته‏وه تا به قه‏راغى ئه‏م ته‏به‏يه كه من و توٌ له‏سه‏رى راوه‏ستاوين تيٌپه‏رٍن!

    مه‏به‏ستى له‏م شانوٌيه ترساندنى ئه‏و كه‏سانه بوو كه نه‏وا بوٌ شوٌرٍش دژى موته‏وه‏كيل  راپه‏رٍن، وه له‏و كه‏سانه‏ش، به‏تايبه‏ت مه‏به‏ستى ئيمامى هادى‏عليه السلام بوو، چونكه په‏يرٍه‏وانيٌكى زوٌرى هه‏بوو.

    حه‏زره‏تى هادى‏عليه السلام به  موته‏وه‏كيلى وت: ئه‏ته‏وىٌ منيش سوپاى خوٌم نيشانى توٌ بده‏م؟

    موته‏وه‏كيل ولاٌمى داوه به‏لٌىٌ.

    ئيمام‏عليه السلام دوعايه‏كى كرد! له نيٌوان ئاسمان و زه‏وى هه‏ر له روٌژهه‏لاٌت تا روٌژئاوا پرٍ بوو له فريشته‏ى چه‏كدار. خه‏ليفه كه ئه‏م ديمه‏نه‏ى بينى، بىٌ هوٌش بوو، پاش ئه‏وه به هوٌش هاته‏وه - ئيمام هادى‏عليه السلام پيٌى‏فه‏رموو:

 - ئيٌمه له كار و بارى دونيا كىٌ‏به‏ركىٌ له‏گه‏لٌ ئيٌوه ناكه‏ين، ئيٌمه به كارى پاشه‏روٌژه‏وه خه‏ريكين، ئه‏وه‏ى كه له‏باره‏ى ئيٌمه‏وه بيرى لىٌ ئه‏كه‏يته‏وه، دروست نيه[75].

 

    *  *  *

 

 

    (76) خوٌشويستنى بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر

 

    كابرايه‏ك هاته لاى موته‏وه‏كيل و غه‏يبه‏تى يوسف كورٍى يه‏عقوب كه پياويٌكى نه‏سرانى و خه‏لٌكى فه‏له‏ستين بوو كرد. موته‏وه‏كيل ده‏ستوورى دا كابراى نه‏سرانيان هيٌنا.

    يوسف نه‏سرانى په‏يمانى له‏گه‏لٌ خواى خوٌى به‏ست ئه‏گه‏ر به سه‏لامه‏تى لاى موته‏وه‏كيل بيٌته ده‏ره‏وه بوٌ ناو مالٌ و منالٌى خوٌى سه‏د دينارى زيٌرٍ بداته ئيمام عه‏لى هادى‏عليه السلام.

    له‏و كاته‏دا ئيمام هادى‏عليه السلام به ده‏ستوورى خه‏ليفه له حجازه‏وه هيٌنابوويان بوٌ سامرٍا له مالٌى خوٌى له ژيٌر چاوديٌرى بوو، وه بارى ژيانى به گرانى ئه‏چوو به‏رٍيٌوه.

    يوسفى نه‏سرانى ئه‏لٌىٌ:

    هه‏ر كه گه‏يشتمه نزيك شارى سامرٍا، له‏به‏ر خوٌمه‏وه وتم: باش وايه پيشٌ ئه‏وه‏ى بچمه لاى موته‏وه‏كيل سه‏د ديناره‏كه بده‏مه ئيمام هادى‏عليه السلام، به‏لاٌم چى بكه‏م من كابرايه‏كى نه‏سرانى چوٌن بتوانم له‏باره‏ى مالٌى ئيمامه‏وه بپرسم. ره‏نگه ئه‏م هه‏والٌه‏ش بگاته موته‏وه‏كيل،زوٌرتر قه‏لٌس بىٌ ليٌم، وه له لايه‏كى تره‏وه هاتووچوٌى ئيمام هادى‏عليه السلام قه‏ده‏غه‏يه، وه كه‏س هاتووچوٌى مالٌى ئيمام ناكات.

    بيريٌكم هاته‏وه ياد! كه ولاٌخه‏كه‏م ئازاد بكه‏م و ليٌى‏گه‏رٍيٌم با بوٌ خوٌى برٍوات بوٌ ناو شارى سامرٍا، به‏لٌكوو بوٌ خوٌى له شويٌنىٌ راوه‏ستىٌ كه نزيكى مالٌى ئيمام هادى بىٌ. ئه‏م كاره‏م كرد، ولاٌخ نه‏رمه نه‏رمه به ليٌوارى ريٌدا ئه‏رٍوٌيشت، كوٌلاٌنى مالاٌن و كوچه‏ى بازارٍى برٍى تا گه‏يشته شويٌنيٌك راوه‏ستا، هه‏رچى هه‏چه‏م ليٌكرد، ولاٌخ جولٌه‏ى نه‏كرد، له كابرايه‏كم پرسى: ئه‏م مالٌه نزيكه هى كىٌ‏يه؟

    وتى: خانووى ئيمام عه‏لى هادى‏يه‏عليه السلام.

    ئه‏م رووداوه سه‏ير هاته به رچاوم، له‏به‏ر خوٌمه‏وه وتم: ئه‏لٌلاٌهو ئه‏كبه‏ر، له‏م بير و خه‏يالٌه‏دا بووم، له پرٍ كاره‏كه‏ريٌك له مالٌه‏كه هاته ده‏ره‏وه، رووى تيٌكردم و وتى: توٌ يوسف كورٍى يه‏عقوبى؟ به‏سه‏رسوورٍمانه‏وه وتم: به‏لٌىٌ!

    وتى: وه‏ره خواره‏وه. هاتمه خواره‏وه، منى برده ژووره‏وه، له‏به‏ر خوٌمه‏وه وتم ئه‏مه دوو به‏لٌگه‏ى روونه له‏م پياوه گه‏وره‏يه ئه‏بينم. له پرٍ كاره‏كه‏ره‏كه وتى يوسف سه‏د ديناره زيٌرٍه‏كه بده. ئه‏وه‏نده‏ى‏تر سه‏رم سوورٍما. له‏به‏ر خوٌمه‏وه وتم ئه‏م كابرايه نه ئه‏م‏ناسىٌ نه منى بينيوه، هه‏م ناوم ئه‏زانىٌ و هه‏م چوٌن زانى من سه‏د دينارى زيٌرٍم بوٌ ئيمام هادى هيٌناوه، ديناره‏كانى ليٌم وه‏رگرت. پاش ماوه‏يه‏كى‏تر منى برده ژووره‏وه بوٌ خزمه‏تى ئيمام‏عليه السلام، له دووره‏وه ته‏ماشام كرد پياويٌكى به هه‏يبه‏ت و نورانى دانيشتووه، بانگى ليٌكردم: هوٌ يوسف كاتى ئه‏وه نه‏هاتووه ئيسلام بيٌنى؟

    وتم: ئه‏و به‏لٌگانه‏م بينيوه، هيٌشتان كه‏من.

    فه‏رمووى: نه‏خيٌر توٌ له دونيا ئه‏رٍوٌى و ئيسلام ناهيٌنى، به‏لاٌم مژده‏ت پىٌ بده‏م پيٌش ئه‏وه‏ى له دونيا برٍوٌى كورٍه‏كه‏ت ئيسحاق به‏م زووانه ئه‏بيٌته موسلٌمان و له په‏يرٍه‏وانى ئيٌمه ئه‏بىٌ.

    پاشان وتى: هوٌ يوسف! هه‏ندىٌ وابير ئه‏كه‏نه‏وه، دوٌستى و خوٌشه‏ويستى ئيٌمه بوٌ توٌ و كه‏سانيٌك وه‏كوو توٌ هيچ سووديٌكى نيه! سويٌند به خوا هه‏رگيز وا نيه، هه‏ر كه‏سيٌك ئيٌمه‏ى خوٌش‏بويٌت، سوود ئه‏بينى ؛ چ موسلٌمان بىٌ و چ موسلٌمان نه‏بىٌ، خيالٌت ره‏حه‏ت بىٌ چوونه لاى موته‏وه‏كيل هيچ ئه‏زيه‏ت و ئازاريٌكى نابىٌ و به سه‏لامه‏تى ئه‏گه‏رٍيٌيته‏وه.

    يوسف ئه‏لٌىٌ: بىٌ‏ترس چوومه لاى موته‏وه‏كيل و هه‏موو ئامانجه‏كانم جىٌ به‏جى بوون.

    هه‏روه‏كوو له سه‏ره‏وه وتمان، پيٌش مردنى پياوى نه‏سرانى كورٍه‏كه‏ى كه يه‏عقوب  ناوى بوو موسلٌمان بوو. وه له په‏يرٍه‏وانى دلٌسوٌزى ئيمامى ليٌهات و هه‏ميشه ئه‏يوت: من به مژده‏ى سه‏روه‏رم ئيمام هادى‏عليه السلام موسلٌمان بووم[76].

    *  *  *

 

 

    (77) فه‏يله‏سووفيٌك و نابه‏رامبه‏رى‏يه‏كان

    كه له قورئاندا هه‏يه‏

 

    ئيسحاقى كه‏ندى - يه‏كىٌ له زانايانى ناودارى عيٌراق بوو، خه‏لٌك ئه‏ويان به فه‏يله‏سووفيٌكى زيره‏ك ئه‏ناسى. ئايينى ئيسلامى قه‏بولٌ نه‏بوو، وه كابرايه‏كى كافر و بىٌ ئايين بوو. وابيرى ئه‏كرده‏وه هه‏ندىٌ له ئايه‏ته‏كانى قورئانى پيروٌز نابه‏رامبه‏ر و ناسازگارن له‏گه‏لٌ يه‏كتر دا. جا له‏به‏ر ئه‏م هوٌيه برٍيارى دا كتيٌبيٌك له‏باره‏ى ئايه‏ته‏كانى ناكوٌك له‏گه‏لٌ يه‏كتر له قورئاندا بنووسىٌ، وه له مالٌه‏وه دانيشت و ده‏ستى كرده نووسين.

    روٌژيٌكيان يه‏كىٌ له قوتابى‏يه‏كانى گه‏يشته خزمه‏تى ئيمام حه‏سه‏نى عه‏سكه‏رى‏عليه السلام، هه‏والٌه‏كه‏ى به ئيمامى راگه‏ياند. ئيمام فه‏رمووى:

 - ئايا له نيٌوان ئيٌوه پياويٌكى به هوٌش و زيره‏ك نيه كه ماموٌستاكه‏تان له نووسينى ئه‏و جوٌره كتيٌبه په‏شيمان بكاته‏وه.

    قوتابى‏يه‏كه وتى: ئيٌمه هه‏موومان قوتابى ئه‏وين، كه‏ى توانايى زانستى ئه‏ومان هه‏يه، تا بتوانين له‏و بيرو باوه‏رٍى كه هه‏يه‏تى لاى بده‏ين.

    ئيمام فه‏رمووى: ئايا ئاماده‏ى ئه‏وه‏ى كه من فيٌرت بكه‏م له به‏رامبه‏ر ماموٌستات ئه‏نجامى بده‏ى؟

    - به‏لٌىٌ.

    فه‏رمووى: برٍوٌ لاى و ماوه‏يه‏ك له نووسينه‏كه‏ى يارمه‏تى بده به جوٌريٌكى وا خوٌت له‏گه‏لٌدا بگونجيٌنه كه جيٌى باوه‏رٍى بى. پاشان پيٌى بلٌىٌ ماموٌستا پرسياريٌكم بوٌ پيٌش هاتووه، جگه له توٌ كه‏س لياقه‏تى ولاٌمدانه‏وه‏ى نيه، روخسه‏ت هه‏يه بپرسم؟ بيٌگومان ئه‏لٌىٌ بپرسه!

    توٌش پيٌى بلٌىٌ: ئايا ئه‏بىٌ ئه‏و كه‏سه‏ى كه قورئانى ناردووه (خوا) مه‏به‏ستيٌكى هه‏بىٌ له هه‏ندىٌ ئايه‏ت، وه توٌ ئه‏و مه‏به‏سته تىٌ‏نه‏گه‏ى و به جوٌريٌكى تر تىٌ‏بگه‏ى؟ بيٌگومان ئه‏لٌىٌ به‏لٌىٌ، پاشان پيٌى بيٌژه: توٌ چوزانى[77] مه‏به‏ستى خوا له‏و ئايه‏تانه ئه‏وه نيه كه توٌ بيرى لىٌ ئه‏كه‏يته‏وه، ماموٌستاكه‏ت به جوانى ئه‏زانىٌ مه‏به‏ستى توٌ چيه.

    قوتابى چووه لاى فه‏يله‏سووف ئيسحاق، به پيٌى ده‏ستوورى ئيمام ئه‏وه‏ى كه فه‏رمووبووى هه‏مووى ئه‏نجام دا، وه پرسياره‏كه‏شى له ماموٌستا پرسى، ماموٌستا به‏و په‏رٍى هوٌشيارى‏يه‏وه گويٌى دايىٌ و وتى: پرسياره‏كه‏ت دووباره بكه‏وه!

    قوتابى دووباره‏ى كردووه.

    فه‏يله‏سووف پاش كه‏ميٌك وه‏ستان هاته قسه و وتى:

    به‏لٌىٌ! له‏وانه‏يه خوا مه‏به‏ستيٌكى‏ترى جگه له‏وه‏ى كه له روالٌه‏تى ئايه‏ته‏كه هاتووه هه‏بىٌ، چونكه زمان له رووى زاراوه‏وه ماناى جوٌراوجوٌرى هه‏يه. وه ره‏نگه مانايه‏كى‏تر بدات، ئه‏گه‏ر هه‏م به جوانى له پرسياره‏كه‏ت وردبيته‏وه، به‏رٍاستى پرسياريٌكى جوانه و جيٌى باوه‏رٍه. به‏لاٌم فه‏يله‏سووف هه‏ر چوٌنيٌك ليٌكيدايه‏وه زانى كه قوتابى‏يه‏كه‏ى تواناى بيركردنه‏وه‏يه‏كى واى نيه، له قوتابى‏يه‏كه‏ى ئه‏م جوٌره پرسياره ناوه‏شيٌته‏وه. ناچار پيٌى وت: سويٌندت ئه‏ده‏م راست بلٌىٌ ئه‏م پرسياره‏ت له كوىٌ هيٌناوه، له كيٌوه فيٌرى بووى؟

    قوتابى له سه‏ره‏تاوه نكوٌلىٌ لىٌ كرد و له‏سه‏ر قسه‏ى خوٌى راوه‏ستا و به ماموٌستاكه‏ى وت: هه‏روه‏ها هاته بيرم.

    فه‏يله‏سووف قه‏بولىٌ نه‏كرد و زوٌرى بوٌ هيٌنا كه راست بلٌىٌ.

    قوتابى: راستت ئه‏وىٌ له ئيمام حه‏سه‏ن عه‏سكه‏رى‏يه‏وه فيٌر بووم.

    فه‏يله‏سووف: ئيٌستا راستت وت، چونكه پرسيارى وا جگه له خانه‏دانى پيٌغه‏مبه‏رايه‏تى له كه‏سى‏تر نابيستريٌت.

    له‏سه‏ر ئه‏م قسه‏يه فه‏يله‏سووف ئيسحاق هه‏ستى به هه‏لٌه‏ى خوٌى كرد و ده‏ستوورى دا ئاگريٌكى بوٌ بكه‏نه‏وه، وه ئه‏و نووسراوانه‏ى كه له‏باره‏ى زدونه‏قيزى قورئان نووسيبووى هه‏مووى سوتاند[78].

 

    *  *  *

 

 

    (78) له دايك بوونى ئيمام زه‏مان‏

 

    حه‏زره‏تى حوججه‏ت[79] كورٍى حه‏سه‏ن ئيمامى زه‏مان و كات. له پانزه‏ى شه‏عبان، سالٌى دووسه‏د و په‏نجا و پيٌنجى كوٌچى هه‏يثى له شارى سامرٍا چاوى به دونيا كرده‏وه.

    حه‏كيمه كچى ئيمام موحه‏ممه‏د ته‏قى‏عليه السلام ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه، ئيمام حه‏سه‏ن عه‏سكه‏رى منى بانگ كرد و فه‏رمووى:

    پوره‏گيان! ئه‏مشه‏و نيٌوه‏ى مانگى شه‏عبانه، به‏ربانگ لاى ئيٌمه به[80].

    خواى مير و مه‏زن له‏م شه‏وه‏دا دلٌشاد حوججه‏تى خوٌى به زووى به ديار ئه‏خات.

    وتم: دايكى منالٌه‏كه كىٌ‏يه؟

    فه‏رمووى: نه‏رگس.

    وتم: به قوربانت بم نيشانه‏ى ئاوس بوون له‏م ژنه ديار نيه!

    فه‏رمووى: به‏رژه‏وه‏ندى وايه! كه من وتم.

    حه‏كيمه خاتوون ئه‏لٌىٌ: چوومه ژووره‏وه سلاٌوم كرد، نه‏رگس خاتون هاتوو و وتى: شه‏و به خيٌر خاتوون!

    وتم: خاتوونى بنه‏مالٌه‏ى ئيٌمه توٌى!

    وتى: من له كوىٌ و ئه‏م پله به‏رزه له كوىٌ!

    وتم: كچه‏كه‏م ئه‏مشه‏و خواى مير و مه‏زن منالٌيٌكت ئه‏داتىٌ، ئه‏بيٌته هوٌى خوٌشى دونيا و ئاخيره‏ت.

    تا ئه‏م قسه‏يه‏ى له من بيست، به شه‏رمه‏وه سه‏رى داخست و دانيشت.

    من نويٌژى خوٌرئاواو و شيٌوانم خويٌند، روٌژووه‏كه‏م شكاندو پاشان نووستم، نيوه شه‏و هه‏لٌسام نويٌژى شه‏وم خويٌند؛ ته‏ماشام كرد نه‏رگس خه‏وتوه، هيچ هه‏والٌيٌك له منالٌ بوون نيه، پاش نويٌژ خه‏وتم. ماوه‏يه‏ك تيٌپه‏رى دووباره به دٌلخورپه راپه‏رٍيم، ته‏ماشام كرد نه‏رگس نويٌژ ئه‏كات، ديسان هيچ نيشانه‏يه‏ك له منالٌ بوون نيه، له قسه‏كه‏ى ئيمام كه سه‏ر له ئيٌواره فه‏رمووبووى گومانم لىٌ په‏يدا بوو. له‏م  كاته‏دا ئيمام بانگى كرد و فه‏رمووى لا تَعْجَلى يا عَمَّه فَاِنّ الْاَمْر قَدْ قَرُبَ - واته: پورىٌ په‏له مه‏كه ژووان (كاتى منالٌ بوون) نزيك بوٌته‏وه. دواى ئه‏وه قسه‏ى ئيمامم بيست، سوورٍه‏تى الم سجده و يسم خويٌند.

    له‏ناكاو! نه‏رگس به دلٌ‏ته‏په له خه‏و راچلٌه‏كا و هه‏لٌسا، ليٌى نزيك بوومه‏وه، ناوى خوام هيٌنا و وتم نه‏رگس چيه! هه‏ست به شتيٌك ئه‏كه‏ى.

    وتى: به‏لٌىٌ پورىٌ!

    وتم: نارٍه‏حه‏ت مه‏به! به‏سه‏ر خوٌتدا زالٌ به! ئه‏مه ئه‏و مژده‏يه‏يه كه به توٌم وت.

    پاشان له‏به‏ر ژان، نه‏رگس خه‏وى ليٌكه‏وت، منيش به هه‏واى ئه‏و سه‏رم ناوه، ماوه‏يه‏كى كورت هه‏ردووكمان خه‏ومان ليٌكه‏وت، به خه‏به‏رهاتم، ته‏ماشام كرد، منالٌيٌك وه‏كوو بلٌيٌى له حالٌه‏تى سوژده‏يه له‏سه‏ر زه‏وى كه‏وتووه، خيٌرا هه‏لٌم‏گرت و منالٌه‏كه له هه‏موو شتيٌكى زيمان خاويٌن بوو.

    يه‏كسه‏ر ئيمام حه‏سه‏نى عه‏سكه‏رى بانگى كرد و وتى: پورىٌ كورٍه‏كه‏م بوٌ بيٌنه!

    منيش منالٌه‏كه‏م برده لاى، ئيمام له باوه‏شى گرت و زمانى له ناو ده‏مى دانا و ده‏ستى به چاو و گويٌيدا كيٌشا و فه‏رمووى: كورٍم قسه بكه!

    منالٌه‏كه هاته ولاٌم و وتى:

 أشْهَدُ أن لا اله إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له و أشْهَدُ أن محمد رسول الله.

    پاشان سه‏لاواتى بوٌ ميرى باوه‏رداران ئيمام عه‏لى‏عليه السلام و ئيمامه‏كانى‏تر يه‏ك به يه‏ك تا گه‏يشته باوكى خوٌى ئيمام حه‏سه‏ن عه‏سكه‏رى‏عليه السلام‏دا، پاشان بىٌ‏ده‏نگ بوو.

    ئيمام فه‏رمووى: پورىٌ بيبه با سلاٌو له دايكى بكات، پاشان بيهيٌننه‏وه لاى من.

 - منالٌه‏كه‏م برده‏ى لاى دايكى و سلاٌوى ليٌكرد، ئه‏ويش ولاٌمى دايه‏وه. جاريٌكى‏تر بردمه‏وه لاى باوكى[81].

 

    *  *  *

 

 

    (79) چاوپيٌكه‏وتن له‏گه‏لٌ ئيمام زه‏مان‏

 

    فه‏رزانه مه‏جلسى له باوكى‏يه‏وه ئه‏گيٌرٍيٌته‏وه كه وتويه‏تى:

    له‏سه‏رده‏مى ئيٌمه كابرايه‏كى خواپه‏رست و چاك هه‏بوو، به‏ناو ئه‏مير ئيسحاق ئه‏سته‏رئابادى كه چل جار به پىٌ چووبووه مه‏ككه، له‏ناو خه‏لٌك ناوداربوو، وه ئه‏يان‏وت طى الارض ئه‏كات[82]. سالٌيٌكيان خه‏بريان بوٌم هيٌنا كه هاتووه‏ته ئيسفه‏هان، منيش چوومه ديدارى! چاك و چوٌنيم له‏گه‏لٌ كرد و ليٌم‏پرسى:

 - ئايا به‏رٍاستى تو طى الارض ئه‏كه‏يت، له‏ناو خه‏لٌك ئه‏م قسه‏يه باوه؟

    له ولاٌمدا وتى:

 - يه‏كىٌ له‏و سالاٌنه له‏گه‏لٌ كاروانيٌك بوٌ حه‏ج ئه‏رٍوٌيشتم، نزيكه‏ى په‏نجا فه‏رسه‏خ[83] مابوو بگه‏ينه مه‏ككه، له‏به‏ر هوٌيه‏ك له كاروان دواكه‏وتم و هيٌواش هيٌواش به‏جىٌ‏مام و شاريٌگاشم ون كرد، سه‏رسورٍ و سه‏ر ليٌشيٌواو ببووم. تينويه‏تى زوٌرى بوٌ هيٌنام، به جوٌريٌك كه ئيتر ئوميٌدى زيندووبوونم نه‏بوو، چه‏ندين جار هاوارم كرد - يا أبا صالح، يا أبا صالح[84] - ريٌگام پيٌشان بده، ريٌنموويم بكه! ئه‏وه‏نده‏ى پىٌ نه‏چوو، ياساولٌيٌك له دووره‏وه به دياركه‏وت، كه‏وتمه ناو بيره‏وه، پاش ماوه‏يه‏ك ليٌم نزيك بووه‏وه، ته‏ماشام كرد لاويٌكى قوٌز و گه‏نماوى ره‏نگ و به جل و به‏رگى پاك و خاويٌن سوارى حوشتريٌكه و گوٌزه‏يه‏كى ئاويشى پىٌ‏يه، سلاٌوم ليٌكرد، ولاٌمى دايه‏وه و وتى: تيٌنوته.

    وتم: به‏لٌىٌ!

    - گوٌزه‏كه‏ى پيٌم دا، تيٌر ئاوم خوارد، پاشان وتى: ئه‏ته‏وىٌ بگه‏يته كاروانه‏كه‏ت!

    وتم: به‏لٌىٌ!

    وتى: سوار به.

    منى له پشت خوٌى سوار كرد و به‏ره‏و مه‏ككه كه‏وتينه رىٌ. عاده‏تم بوو هه‏موو روٌژيٌك دوعاى حرزى يه‏مانيم ئه‏خويٌند، خه‏ريكى خويٌندنى بووم، هه‏ندىٌ جار لاوه‏كه رسته‏كانى بوٌ راست ئه‏كردمه‏وه و ئه‏يوت به‏م جوٌره بيخويٌنه‏وه!

    ئه‏وه‏نده‏ى پىٌ نه‏چوو وتى:

 - ئه‏زانى ئيٌره كوىٌ‏يه؟ ته‏ماشام كرد، له شارى مه‏ككه‏ين.

 - وتى: دابه‏زه.

    منيش دابه‏زيم، ئه‏ويش هه‏ندىٌ گه‏رٍاوه بوٌ دواوه، له چاو ون بوو. دواى ئه‏وه زانيم كه ئه‏و لاوه ئيمام زه‏مان بووه. زوٌر قه‏لٌس بووم، دواى حه‏وت روٌژ كاروانه‏كه‏مان گه‏يشته مه‏ككه.

    ئه‏وانه‏ى كه له كاروانه‏كه دا بوون له زيندووبوونى من نائوميٌد بوون، يه‏كسه‏ر كه چاويان له مه‏ككه به من كه‏وت، سه‏ريان سوورما، ئيتر له‏و كاته‏وه له‏ناو خه‏لٌك باوه كه من طى الارض ئه‏كه‏م.

    فه‏رزانه‏ى مه‏جلسى ئه‏لٌىٌ: باوكم وتويه‏تى:

    دوعاى حرزى يه‏مانى ئه‏مير ئيسحاقم خويٌند، وه ئه‏و رستانه‏ى كه عه‏يبى هه‏يه راستى كرده‏وه بوٌم. سوپاس بوٌ خوا كه روخسه‏تى دا دوعاكه‏م بوٌ راست بكاته‏وه و چيروٌكه‏ى بگيٌرٍمه‏وه[85].

 

    *  *  *

 

 

    ئه‏بو راجحى حللى وه ئيمام زه‏مان‏

 

    ئه‏بوراجح يه‏كىٌ له په‏يرٍه‏وانى دلٌسوٌزى مه‏زهه‏بى دوانزه ئيمامى‏يه، خه‏لٌكى شارى حلله‏يه، نزيك شارى نه‏جه‏فى پيروٌزه له ولاٌتى عيٌراق. له يه‏كىٌ له حه‏مامه‏كانى شارى حلله حه‏مامچى بوو، له‏به‏ر ئه‏وه خه‏لٌكى زوٌر ئه‏ناسى.

    له‏و سه‏رده‏مه فه‏رماندارى حلله پياويٌكى ناسبى[86] بوو به‏ناوى مرجان صغير زوٌر رقى له په‏يرٍه‏وانى مه‏زهه‏بى جه‏عفه‏رى بوو، وه خه‏لٌكى حلله‏ش زوٌربه‏ى زوٌرى په‏يرٍه‏وى ئه‏و مه‏زهه‏به بوون، خه‏لٌكى له‏سه‏ر بچوكترين شت به توندى موجازات ئه‏كرد. روٌژيٌكيان هه‏والٌيان دايىٌ كه راجحى حه‏مامچى قسه‏ى به فه‏رماندار وتووه.

    ده‏ستوورى دا بيهيٌننه لاى.

    ئه‏وه‏نده‏ى لىٌ‏دا تا هه‏موو گيانى بريندار بوو، ددانه‏كانى پيٌشى هه‏موو شكاند، لوتى برٍى، زمانى به گونوژ[87] كون كرد، به‏و باره ناله‏باره‏يه‏وه داى به ده‏ستى هه‏ندىٌ له خوٌفروٌشه‏كانى، ئه‏وانيش له ئاغاكه‏ى خراپتر، ته‏نافيان خسته ملى و به‏ناو شاردا ئه‏يان‏گيٌرٍا، ئه‏وه‏ى لايه‏نگرى فه‏رماندار بوو، ليٌى ئه‏دا، وايان ليٌكرد ئيتر نه‏يتوانى له‏سه‏ر پىٌ راوه‏ستىٌ، وه‏كوو جه‏نازه‏يه‏ك به‏سه‏ر زه‏ويدا رايان ئه‏كيٌشا و خه‏ريك بوو گيانى ده‏ربچىٌ، بارى ته‏ندروستيان گه‏يانده فه‏رماندار، ئه‏ويش برٍيارى دا بيكوژىٌ، به‏لاٌم هه‏ندىٌ كه‏س له ده‏وروبه‏ره‏كانى وتيان خويٌنى ئه‏م پيره‏ميٌرده بوٌ ئه‏گرى به‏ستوٌ! بوٌ خوٌى خه‏ريكه گيانى ده‏رئه‏چىٌ، به‏ره‏لاٌى بكه، ئه‏مرٍوٌ و سبه‏ينىٌ ئه‏مرىٌ. ته‏رمى نيوه‏گيانى راجحى حه‏مامچى‏يان فرٍىٌ دا قه‏راغى ريٌگا، خزمان و دوٌستانى هه‏لٌيانگرت و برديانه‏وه بوٌ مالٌ و كه‏سيش گومانى نه‏بوو ئه‏و شه‏وه تا سبه‏ينىٌ روٌژ بكاته‏وه، به‏لاٌم سبه‏ينىٌ به پيٌچه‏وانه‏وه خه‏لٌك به‏و په‏رٍى سه‏رسوورٍمان بينيان ئه‏بوراجح راوه‏ستاوه و نويٌژ ئه‏خويٌنىٌ، ئه‏مرٍوٌ له دويٌنىٌ ساغ وسه‏لامه‏تتر و گه‏نج‏تر بوٌته‏وه، ددانه‏كانى هه‏موو له جىٌ خوٌيه‏تى، لوتى وه‏كوو جارى جاران به‏لٌكوو ريٌك و پيٌك‏تر، شويٌنه‏وارى برٍين له له‏شيدا نه‏ماوه، به سه‏يره‏وه ليٌيان پرسى:

 - چوٌن بوو به‏م زووانه چاك بوويته‏وه، هه‏تا شويٌنه‏وارى برٍيٌنيٌك له له‏شدات نه‏ماوه؟

    ئه‏بو راجح وتى:

 - له ئه‏نجامى ئه‏و برٍين و ليٌدانه، بىٌ هوٌش كه‏وتبووم، هه‏تا زمانم نه‏ئه‏جولاٌ دوعا بكه‏م و داواى يارمه‏تى له ئاغام ئيمام زه‏مان (مه‏هدى) بكه‏م، به‏لٌكوو له دلٌه‏وه ليٌيپارٍامه‏وه بيٌته يارمه‏تيم. نيوه‏شه‏و له ناكاو ژووره‏كه‏م رووناك بوٌوه، له هه‏مان كاتدا چاوم به روومه‏تى نوورانى ئاغام ئيمام زه‏مان كه‏وت. هاته پيٌشه‏وه، ده‏ستى موباره‏كى به ده‏م وچاومدا هيٌنا و فه‏رمووى: هه‏لٌسه، برٍوٌ كار بكه و خه‏رجى خانه‏واده‏كه‏ت ده‏ربيٌنه، خوا توٌى شه‏فا داوه! بوٌ سبه‏ينىٌ هه‏لٌسامه سه‏ر پىٌ ته‏ماشام كرد به‏رٍاستى ساغ و سه‏لاٌمه‏تم و هيچ برٍينيٌك له له‏شمدا نيه.

    هه‏والٌى سه‏يرى ئه‏بو راجح پيره‏ميٌردى لاواز و بىٌ هيٌزى حه‏مامچى كه گوٌرٍابوو بوٌ پياويٌكى ساغ و سه‏لامه‏ت و به توانا هه‏موو جيٌى شارى حلله‏ى گرته‏وه. به گويٌى فه‏رمانداريش ئه‏گه‏يشت، ده‏ستوورى دا خوٌفروٌشه‏كانى بيهيٌننه‏وه لاى كه چاوى پيٌكه‏وت حه‏په‏سا! ترسى ليٌنيشت، له ترسى ئه‏و كاره؛ ره‏فتاريشى له‏گه‏لٌ‏خه‏لٌك گوٌرٍا. تا ئه‏م به سه‏رهاته‏ى ئه‏بواجحى نه‏بينيبوو، له شارى حلله شويٌنيٌك كه ناسراو بوو به مه‏قامى ئيمامى زه‏مان هه‏ميشه فه‏رماندار بوٌ گالٌه كردن به‏و شويٌنه پشت له قيبله دائه‏نيشت، به‏لاٌم له دواى ئه‏و رووداوه، وازى له‏و عاده‏ته‏ى هيٌنا و ريٌز و حورمه‏تيٌكى باشى بوٌ ئه‏و شويٌنه قابل بوو، له زوٌر شت له په‏يرٍه‏وانى مه‏زهه‏بى دوانزه ئيمامى چاوپوٌشى ئه‏كرد، له‏گه‏لٌ چاكان چاكى ئه‏كرد، به‏لاٌم ئه‏م په‏شيمان بوونه‏وه‏ى سوودى نه‏بو،چونكه زوٌرى پىٌ نه‏چوو مرد[88].

 

    *  *  *

 


[1] بيحار، به‏رگى 22، لاپه‏رٍه 13.

[2] بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 283.

[3] خواى مير و مه‏زن حه‏زره‏تى يونسى به نويٌنه‏رى خوٌى له شارى نه‏ينه‏وا هه‏لٌبژارد و په‏يامى خوٌى بوٌ ناردن، خه‏لٌكى نه‏ينه‏وا په‏يامه‏كه‏يان لىٌ قه‏بولٌ نه‏كرد، حه‏زره‏تى يونس گومانى كرد، ئيتر ئه‏ركى سه‏رشانى ته‏واو بووه،پيٌش ئه‏وه‏ى ده‏ستوورى خوايى بوٌ دابه‏زىٌ، له‏به‏ر توورٍه‏يى له ده‏ست خه‏لٌك سه‏رى خوٌى هه‏لٌگرت، گه‏يشته ده‏ريا، نه‏هه‏نگيٌك قوتى دا. له‏و تاريكايه‏دا و له‏ناو زگى نه‏هه‏نگه‏كه كه‏وته بيرى خوا و فه‏رمووى:

    خوايه بمبوورٍه، من سه‏برم نه‏كرد تا ده‏ستوورى توٌ بىٌ له‏م تاريكايى رزگارم بكا، خواى موته‏عال كه ئه‏رحه‏موراحمينه،دوعاى قه‏بولٌ كرد، رزگارى كرد. وه چيروٌكى حه‏زره‏تى يونس له قورئاندا به ناو ذوالنون هاتووه.

[4] بيحار، به‏رگى 16، لاپه‏رٍه 217.

[5]بيحار، به‏رگى 104، لاپه‏رٍه 37.

[6] بيحار، به‏رگ 6 و 27 و 73، لاپه‏رٍه‏220 و 107 و 298 له‏گه‏لٌ هه‏ندىٌ ده‏ستكارى.

[7] بيحار، به‏رگى 16، لاپه‏رٍه 214.

[8] بيحار، به‏رگى 77، لاپه‏رٍه 136.

[9]بيحار، به‏رگى 20، لاپه‏رٍه 63.

[10] بيحار، به‏رگى 77، لاپه‏رٍه 182.

[11] بيحار، به‏رگى 75، لاپه‏رٍه 108.

[12] بيحار، به‏رگى 41، لاپه‏رٍه 108 و 111.

[13]سووره‏تى عاديات، ئايه‏تى 1 تا 5.

[14] بيحار، به‏رگى 21، لاپه‏رٍه 72.

[15]بيحار، به‏رگى 40، لاپه‏رٍه 113.

[16] بيحار، به‏رگى 41، لاپه‏رٍه 135.

[17]بيحار، به‏رگى 41، لاپه‏رٍه 52.

[18]بيحار، به‏رگى 20 و 41، لاپه‏رٍه 52 و 73 .

[19] بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 93.

[20] بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 134 له‏گه‏لٌ ده‏ستكارى.

[21] بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 85.

[22] بيحار، به‏رگى 2، لاپه‏رٍه 3.

[23] بيحار، به‏رگى 2، لاپه‏رٍه 8.

[24]بيحار، به‏رگى 43 و 89 و 93، لاپه‏رٍه 81 و 313 و 388 .

[25]بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 25.

[26]بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 352.

[27]بيحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 345.

[28]بحار الانوار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 352.

[29]بحار الانوار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 345.

400[30] يا 450، به قسه‏ى ديكه 500 ده‏رهه‏م.

[31] بحار، به‏رگى 44، لاپه‏رٍه 119، 120.

[32] بحار، به‏رگى 43، لاپه‏رٍه 352.

[33] بحار، به‏رگى 44، لاپه‏رٍه 292.

[34]بحار، به‏رگى 78، لاپه‏رٍه 126

[35] بحار، به‏رگى 44، لاپه‏رٍه 394.

[36] بحار، به‏رگى 45، لاپه‏رٍه 335.

[37]بحار، به‏رگى 46، لاپه‏رٍه 116.

[38] بحار، به‏رگى 46، لاپه‏رٍه 142.

[39] بحار، به‏رگى‏46، لاپه‏رٍه 67.

[40] سه‏ججاد - زه‏ينولعابدين هه‏ر دوو له نازناوه‏كانى ئيمام عه‏لى كورٍى ئيمام حوسه‏ينن.

[41] هه‏لٌبه‏ته گازه‏ى ئيمامى سه‏ججاد به‏م جوٌره، ريٌگامان نيشان ئه‏دات كه چوٌن له به‏رامبه‏ر خواى مير و مه‏زن بپارٍيٌته‏وه. خويٌنه‏ر، وا تيٌنه‏گات كه ئيمام ئه‏و جوٌره كرده‏وانه ئه‏دا (په‏نا بوٌ خوا له‏م جوٌره بير كردنه‏وه‏يه). ئيمام له پله‏ى مه‏عسوم دايه و هه‏رگيز له به‏رامبه‏ر نابىٌ به و جوٌره بييرى بكريٌته‏وه، به‏لٌكو ئه‏مه ده‏رسيٌكه بوٌ من و توٌ و ويٌنه‏ى من و توٌ.

[42] مؤمنون، ئايه‏تى 101.

[43]بحار، به‏رگى 46، لاپه‏رٍه 81.

[44]بحار، به‏رگى 46، لاپه‏رٍه 65.

[45]بحار، به‏رگى 46، لاپه‏رٍه 247.

[46]بحار، به‏رگى 2، لاپه‏رٍه 236.

[47] بحار، به‏رگى 52، لاپه‏رٍه 126.

[48] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 134.

[49] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 123.

[50]بحار، به‏رگى 48، لاپه‏رٍه 118.

[51] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 20.

[52] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 39.

[53] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 77.

[54] بحار، به‏رگى 104، لاپه‏رٍه 37.

[55] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 79 و به‏رگى 68، لاپه‏رٍه 118.

[56] شورا: 52. ئه‏تو له‏مه‏و پيٌش نه‏تده‏زانى كتيٌب و ئيمان چيه (له ناوه‏روٌكى قورئان به ئاگا نه‏بوويت)، به‏لاٌم ئيٌمه ئه‏ومان كرده نوريٌك كه هه‏ر كه‏س بمانه‏ويٌت پيٌى ريٌنويٌنى ئه‏كه‏ين.

[57]بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 374.

[58] بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 117.

[59]بحار، به‏رگى 100، لاپه‏رٍه 441.

[60]بحار، به‏رگى 47، لاپه‏رٍه 59.

[61] بحار، به‏رگى 48، لاپه‏رٍه 103.

[62] بحار، به‏رگى 48، لاپه‏رٍه 174 و 313.

[63] سوورٍه‏تى حه‏ج، ئايه‏تى 25.

[64] سوورٍه‏تى ئه‏نبياء، ئايه‏تى 47.

[65] بحار، به‏رگى 48، لاپه‏رٍه 141.

[66] سوورٍه‏تى ئه‏نفال، ئايه‏تى 41.

[67]سوورٍه‏تى حه‏شر، ئايه‏تى 7.

[68] سووورٍتى به‏قه‏ره، ئايه‏تى 44.

[69] بحار، به‏رگى 49، لاپه‏رٍه 288.

[70] بحار، به‏رگى 50، لاپه‏رٍه 56.

[71] طه‏رسوس: ناوچه‏يه‏كه له‏سه‏ر سنوورى ولاٌتى ئيسلام و روٌم.

[72] كورٍى‏ئه‏بودوئاد: له عه‏ره‏بيدا ناوى به‏م جوٌره‏يه ابن ابى‏دُآد - قازى موعته‏سيم بوو.

[73]مائيده، ئايه‏تى 6.

[74]بحار، به‏رگى 50، لاپه‏رٍه 5.

[75] بحار، به‏رگى 50، لاپه‏رٍه 154.

[76]بحار، به‏رگى 50، لاپه‏رٍه 144.

[77] چوزانى - له شيٌوه‏ى زمانى كوردستانى خواروو له جياتى (له‏وانه‏يه) به كار دىٌ.

[78]- بحار، به‏رگى 50، لاپه‏رٍه 311.

[79] -حوججه‏ت: له عه‏ره‏بيدا به‏م جوٌره ئه‏نووسريٌت (الحجة) ليٌره‏دا مه‏به‏ست له حوججه‏ت ناو نيه، به‏لٌكوو له جياتى ناو به‏كار هيٌنراوه، وه مه‏به‏ست له ئيمامى دوانزيه‏مى مه‏زهه‏بى جه‏عفه‏رى‏يه كه ناوى موحه‏ممه‏ده، له ريوايه‏تدا هاتووه به‏ناوى خوٌى يانى موحه‏ممه‏د ناوى نه‏هيٌنرىٌ. جا له‏به‏ر ئه‏مه چه‏ند نازناويان بوٌ داناوه وه‏كوو: حوججه‏ت، ئيمام زه‏مان، ساحيب زه‏مان، وه‏ليعه‏سر، ساحب ئه‏مر و كورٍى حه‏سه‏ن، وشه‏ى حوججه‏ت به مانى به‏هانه، بيانو و به‏لٌگه ديٌت - وه‏رگيٌرٍ.

[80] - به پيٌى ريوايه‏تى بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر، مانگى ره‏جه‏ب و شه‏عبان به پيٌشوازى مانگى ره‏مه‏زان ئه‏چوون و به روٌژوو ئه‏بوون بوٌيه له نيوه‏ى مانگى شه‏عبان ئيمام حه‏سه‏ن به پورى ئه‏لٌىٌ به‏ر بانگ لاى ئيٌمه به - وه‏رگيٌرٍ.

[81] - بحار، به‏رگى 51، لاپه‏رٍه 2.

[82]- طى الارض: له كورديدا ماناى زوٌر بوٌى لىٌ دراوه‏ته‏وه. وه‏كوو: به چاونوقانيٌك ئه‏چيٌته ئه‏وپه‏رٍى دونيا يان به‏رمالٌى حه‏زره‏تى سوله‏يمانى هه‏يه به هه‏وادا ئه‏فرٍىٌ، يان ريٌگاى سالٌيٌك به سه‏عاتيٌك ئه‏برٍىٌ. وه زوٌر ماناى‏تر.

[83] - هه‏ر فه‏رسه‏خىٌ نزيكه‏ى هه‏شت كيلومه‏تره.

[84] - نازناوى ئيمامى مه‏هدى‏يه.

[85]-بحار، به‏رگى 52، لاپه‏رٍه 175.

[86] - ناصبى: ئه‏گه‏رٍيٌته‏وه بوٌ ناصب. به‏و كه‏سانه ئه‏وترا كه جويٌن به بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر، به تايبه‏تى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام ئه‏دان، له‏و سه‏رده‏مه‏دا ناسبيه‏كان مه‏زهه‏ب نه‏بوون، به‏لٌكوو وه‏كوو حزبيٌك وا بوون‏

[87]- به ماناى (سوژن)ه له شيٌوه‏ى زمانى ناوچه‏ى كوردستانى خوارووه (خانه‏قين).

[88]- بحار، به‏رگى 52، لاپه‏رٍه 70.

 

Home page book